Två betongblock.
Två betongblock.

Material och produkter

För att minska risken för påverkan på människors hälsa och på vår miljö ställer Locum krav på material och produkter som används vid byggnation och i driften.

Material och produkter i byggprojekt

Vid upphandling av byggentreprenader ställs krav på att material och produkter som används och byggs in, ska vara bedömda enligt Byggvarubedömningens kriterier. Byggvarubedömningen är ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. Bedömningssystemet syftar till att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningens bedömningar görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan. Varor kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Locum ska alltid, så långt det är möjligt, använda rekommenderade eller accepterade produkter som bedöms vara bäst ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Se vår riktlinje avseende produkt och materialval här.

Material och produkter i driften

Vid upphandling av kemikalier och material innehållande kemikalier, ska Region Stockholms utfasningslista ligga till grund för de beslut som tas i syfte om att välja alternativ som inte påverkar vår hälsa eller miljön negativt. Region Stockholms utfasningslista är en del av regionens miljöprogram och ligger som underlag i Locums upphandlingar.

Locum använder verktyget KLARA för att inventera och rapportera kemikalier som används i driften. Vanliga driftkemikalier kan vara smörjoljor, drivmedel, klottersaneringsmedel och skadedjurs-bekämpningsmedel. Alternativa metoder ska alltid prövas framför kemikaliekrävande metoder. I alla driftupphandlingar ställs anpassade miljökrav.

Har du frågor om KLARA-verktyget? Kontakta driftfragor.miljo.locum@regionstockholm.se som hanterar Klara-användare på Locum och hos våra driftentreprenörer.