Produktval - Byggvaru­bedömningen (BVB)

Denna anvisning gäller vid val av material- och produkter som avses användas och byggas in i Region Stockholms lokaler. Det är Byggvarubedömningens kriterier för produktbedömningar som ska används vid bedömning och val av material och produkter.

Ändringslogg

2023-03-13 - Förtydligande avseende att användarkonton på Byggvarubedömningen ska vara personliga. Uppdaterad instruktion om kontroll avseende EPD:er (miljövarudeklarationer). Uppdaterad instruktion avseende hur loggböcker ska stängas vid projektslut. 
Föregående utgåva av styrdokumentet hittar du här
2021-12-22 - Förtydligande avseende vad som inte behöver ingå i loggboken. Tillkommande instruktion om kontroll avseende EPD:er (miljövarudeklarationer).
2021-06-02 – Uppdatering av Riktlinje Produkt- och materialval. De främsta förändringarna är:

  • Samtliga BSAB-koder inom P och Q omfattas nu av riktlinjen i enlighet med den nya Miljöbyggnadsmanualen, tidigare omfattas vissa utpekade produktgrupper inom dessa BSAB-koder.
  • Gränsen för byggprojekt som omfattas av ramavtalsstrukturen är numera en investeringsvolym < 2 mkr, enligt det nya ramavtalet för byggservice.
  • Några mindre språkliga förtydliganden i avsnittet Miljöbyggnad.

2020-02-07 - I den uppdaterade versionen av Riktlinje för produkt- och materialval har förändringar gjorts avseende ansvarsfördelningen mellan projektörer och entreprenörer. Entreprenörer ansvarar för att vid färdigställande av projektet överlämna en komplett loggbok, innehållande samtliga produkter som omfattas av styrdokumentet med information om mängd och placering. Mindre justeringar har gjorts avseende BSAB-koderna P, Q och S. BSAB-kod A och D har utgått. Ytterligare förtydliganden har gjorts för undantag och specifika ämnesgrupper. Tidigare process avseende miljömotivering har ersatt med digital avvikelsehantering direkt i Byggvarubedömningen. 
2018-03-22 - I den uppdaterade versionen av Produkt- och materialval, bedömningskriterier har mindre förändringar gjorts med avseende på vilka produktkategorier som ska registreras i Locums byggprojekt. BSAB-kod R har tillkommit och förtydliganden har gjorts för kategorierna P, Q och S. Skrivelsen om att kopparrör undantags från miljömotivering har även tagits bort. I övrigt har mindre språkliga justeringar genomförts i hela dokumentet. 
2016-03-30 - Förändringar/uppdateringar/förtydliganden är markerade med grått i dokumentet. Riktlinje R 24, Riktlinje för val av produkt - Bedömningskriterier, har uppdaterats och bytt namn till Övergripande anvisning - Produkt och materialval, bedömningskriterier. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.24.
2015-02-05 - Uppdaterad vid lodrät markering, "F-murverk".