Projekterande konsulter

För dig som projekterande konsult redovisar denna riktlinje övergripande vad du behöver tänka på när du arbetar i byggprojekt drivna av Locum – från tidiga skedet till överlämnande och avslutsskedet.

Du hittar här vilka styrande dokument som finns, hur samarbete och samråd skall ske i projektet och hur handlingarna skall se ut som du tar fram.

Här hittar du också de kvalitets- och miljökrav som vi på Locum ställer på dig som konsult liksom de krav vi har på dig gällande ekonomiuppföljning i de projekt du deltar i.

Ändringslogg

2021-01-15 - Riktlinje projekterande konsulter har reviderats gällande:

 • Redaktionella ändringar.
 • Krav på diarienummer på handlingar borttaget.
 • Ändrade punkter enligt kommande mall för startmöte.
 • Ekonomiredovisning 1ggr/vecka ändrat till 1ggr /månad.
 • Vad som ska ingå i underlag fakturering förtydligat.
 • Text gällande konsultens kalkylansvar justerad.
 • Uppdatering länkar och text styrande dokument på locum.se.
 • Text kring säkerhetsklassning dokument justerad.
 • Arbetsmiljö kommer att revideras enligt ny AFS 2020:1 till nästa utgåva.

Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.

2018-12-13 - Riktlinje projekterande konsulter har genomgripande arbetats om för att tydliggöra hur projekterande konsulter ska arbeta i våra projekt. Exempel på förändringar som gjorts i denna uppdatering är: 

 • Hur projekterande konsults egenkontroll ska utföras.
 • Att ett startmöte ska hållas mellan Locums projektledare och projekterande konsult innan projekteringsarbetet påbörjas.
 • Att projekterande konsult ska se till att det den projekterar håller sig inom den ram som finns för produktion av det denne projekterar.

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-12-15 - Genomgående omarbetad.