locum.se

Projekterande konsulter

För dig som projekterande konsult redovisar denna riktlinje övergripande vad du behöver tänka på när du arbetar i byggprojekt drivna av Locum – från tidiga skedet till överlämnande och avslutsskedet.

Du hittar här vilka styrande dokument som finns, hur samarbete och samråd skall ske i projektet och hur handlingarna skall se ut som du tar fram.

Här hittar du också de kvalitets- och miljökrav som vi på Locum ställer på dig som konsult liksom de krav vi har på dig gällande ekonomiuppföljning i de projekt du deltar i.

Ändringslogg

2023-11-01 - Uppdatering av Riktlinje BIM för kalkyl. Revideringen består av att riktlinjen lagts i ny uppdaterad mall och att länkarna i dokumentet aktualiserats samt mindre språkliga ändringar.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2023-05-03 - Riktlinje projekterande konsulter har reviderats gällande:

 • Redaktionella ändringar.
 • Ny text angående AFS 2020:1 under kapitel Arbetsmiljö.
 • Nytt kapitel angående Informationshantering och samordning byggnadsinformation.

Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.

2022-05-23 - De två dokumenten BIM – Samordning och BIM – Samgranskning har tagits bort för att de inte är aktuella längre.
2022-02-28 - Riktlinjerna BIM - Samordning, BIM - Samgranskning och BIM för kalkyl har flyttats hit från sidan BIM-anvisningar som tagits bort. 

2021-01-15 - Riktlinje projekterande konsulter har reviderats gällande:

 • Redaktionella ändringar.
 • Krav på diarienummer på handlingar borttaget.
 • Ändrade punkter enligt kommande mall för startmöte.
 • Ekonomiredovisning 1ggr/vecka ändrat till 1ggr /månad.
 • Vad som ska ingå i underlag fakturering förtydligat.
 • Text gällande konsultens kalkylansvar justerad.
 • Uppdatering länkar och text styrande dokument på locum.se.
 • Text kring säkerhetsklassning dokument justerad.
 • Arbetsmiljö kommer att revideras enligt ny AFS 2020:1 till nästa utgåva.

2018-12-13 - Riktlinje projekterande konsulter har genomgripande arbetats om för att tydliggöra hur projekterande konsulter ska arbeta i våra projekt. Exempel på förändringar som gjorts i denna uppdatering är: 

 • Hur projekterande konsults egenkontroll ska utföras.
 • Att ett startmöte ska hållas mellan Locums projektledare och projekterande konsult innan projekteringsarbetet påbörjas.
 • Att projekterande konsult ska se till att det den projekterar håller sig inom den ram som finns för produktion av det denne projekterar.

2018-02-28 - Riktlinje BIM kostnadsstyrning, R 25.4 har ändrat namn till Riktlinje BIM för Kalkyl. Allmänna texter förenklats och gjorts mer beskrivande. Nya bilder har tagits fram för beskriva skeden och nivåer.
Föregående utgåva av R25.4 Riktlinje BIM kostnadsstyrning hittar du här.
2017-03-07 - R25.2 Riktlinje BIM Samordning innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån Byggnads-Informationsmodeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.
Föregående utgåva av R25.2 Riktlinje BIM Samordning hittar du här.
2017-03-07 - R25.3 av Riktlinje BIM Samgranskning innehåller krav för den process där objektsmodeller från konsultdisciplinerna verifieras i en samgranskningsmodell.
Föregående utgåva av R25.3 Riktlinje BIM Samgranskning hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-12-15 - Genomgående omarbetad.