Projekterande konsulter

För dig som projekterande konsult redovisar denna riktlinje övergripande vad du behöver tänka på när du arbetar i byggprojekt drivna av Locum – från tidiga skedet till överlämnande och avslutsskedet.

Du hittar här vilka styrande dokument som finns, hur samarbete och samråd skall ske i projektet och hur handlingarna skall se ut som du tar fram.
Här hittar du också de kvalitets- och miljökrav som vi på Locum ställer på dig som konsult liksom de krav vi har på dig gällande ekonomiuppföljning i de projekt du deltar i.

Ändringslogg

2018-12-13 - Riktlinje projekterande konsulter har genomgripande arbetats om för att tydliggöra hur projekterande konsulter ska arbeta i våra projekt. Exempel på förändringar som gjorts i denna uppdatering är: 

  • Hur projekterande konsults egenkontroll ska utföras.
  • Att ett startmöte ska hållas mellan Locums projektledare och projekterande konsult innan projekteringsarbetet påbörjas.
  • Att projekterande konsult ska se till att det den projekterar håller sig inom den ram som finns för produktion av det denne projekterar.

Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-12-15 - Genomgående omarbetad.