Fysisk tillgänglighet

Locums riktlinjer för fysisk tillgänglighet är gemensamt framtagen genom samarbete med regioner inom Program för teknisk standard, PTS. Samtliga dokument är ett stöd och ska användas vid ny-, om- och tillbyggnader. Här återfinns även Locums utförandeblad för utformning av fysisk tillgänglighet samt typrumsritningar för våra fastigheter.

Anvisningar

Locum ska förse vården med ändamålsenliga lokaler inom det egna förvaltade fastighetsbeståndet och genom externa inhyrningar. Denna ändamålsenlighet inbegriper bland annat att på ett långsiktigt hållbart sätt tillse att fastigheter, byggnader och lokaler är tillgängliga för personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar som de definieras i gällande regelverk. Därför ställs krav på att tillgängligheten ska tillgodoses för såväl patienter/besökare som personal.

Tillgängligheten ska även tillgodoses ur ett arbetsmiljöperspektiv så att lokalerna där vården bedrivs medger att personalen har en acceptabel arbetssituation vid assistans och vård av patient med funktionsnedsättning.

Utöver samhällets krav, i form av lagar och regler, på fysisk tillgänglighet har Region Stockholm en egen ambition att ständigt förbättra sig avseende fysisk- och kommunikativ tillgänglighet samt bemötande. 

Locum AB har en Specialist tillgänglighet anställd som är bolagets interna resurs i tillgänglighetsfrågor och har en strategisk roll. Specialist tillgänglighet samråder med upphandlade konsulter inom disciplinen och tillser att styrdokument uppdateras samt att besiktningar av fastigheterna genomförs kontinuerligt.

Specialist tillgänglighet ansvarar även för rapportering till Region Stockholm rörande tillgänglighetsarbetets utveckling och måluppfyllelse gentemot regionens Hållbarhetsstrategi 2022-2027 och Hållbarhetspolicy.

Locums Samverkansråd Tillgänglighet

Region Stockholm har gett Locum i uppdrag att ha regelbunden samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Locums Samverkansråd Tillgänglighet sammankallas och leds av specialist tillgänglighet. Rådet sammanträder minst 4 ggr/år och ledamöterna företräder Funktionsrätt Stockholms län, DHR Region Stockholm (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) och SRF Stockholm Gotland (Synskadades Riksförbund) för samtliga av de frågor som rör funktionsnedsättningar och funktionshinder. Den särskilda sakkunskapen som finns inom organisationerna ska användas i planering och utveckling av Locums verksamhet. 

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Specialist tillgänglighet ska tillfrågas om hur tillgängligheten ska tillgodoses och på vilket sätt den ska följas upp under projektets gång. Vid projekt som kräver bygglovsförfarande eller vid större ombyggnationer ska en extern tillgänglighetsgranskning genomföras. 

Vid nybyggnad och större ombyggnationer ska gällande lagstiftning följas. Vid ändringar och ombyggnader ska lagstiftningen också följas men avsteg kan accepteras. Vid avsteg från Locums styrdokument ska Specialist tillgänglighet tillfrågas och en konsekvensbedömning tas fram som bifogas projektdokumentationen.

I samband med byggprojekt, oavsett storlek och omfattning, ska även enkelt avhjälpta hinder tas med som passa-på-åtgärder.

Uppföljning och kontroll

Fastigheter förvaltade av Locum besiktigas var tredje år avseende enkelt avhjälpta hinder. Detta sker genom fullständiga besiktningar av nya objekt eller uppföljningar, ronderingar, av tidigare besiktigade objekt. Ansvaret för att åtgärda de brister som noteras vid besiktningarna åligger fastighetens teknikförvaltare. Via projektavdelningen eller direkt med objektets driftorganisation tillser teknikförvaltaren att bristerna åtgärdas. Efter genomfört arbete ska specialist tillgänglighet informeras så att bristerna kan klarmarkeras i besiktningsprotokollen.

Inför överlämnande av ett byggprojekt ska en slutbesiktning genomföras. Tillgängligheten är en av de delar som ska kontrolleras innan hyresgästens övertagande av lokalerna.  

Anvisningar för drifttagen anläggning

Utöver de lag- och regelkrav som innefattar fysisk- och kognitiv tillgänglighet, som alltid ska uppfyllas, ska PTS Riktlinje fysisk tillgänglighet följas. Anslutande dokument inom Locum är Rumsfunktionsprogram (RFP) och typrumsritningar. 

Vid arbeten, som definieras som mindre ändringar eller ombyggnader kan avsteg från kraven på fysisk tillgänglighet medges. Innan avsteg görs ska Specialist tillgänglighet engageras och göra en bedömning av om avsteg kan accepteras. 

Krav på att tillgodose tillgänglighet och användbarhet utifrån arbetsmiljökrav uppstår i främst projekteringsskedet men även i förvaltningsskedet. Arbetsmiljön ska utformas så att det är möjligt att arbeta under ergonomiskt riktiga förutsättningar. Detta aktualiseras till exempel där vårdpersonal ska assistera funktionsnedsatta patienter. 

Anläggningsdokumentation

Dokument i projekt, som avser tillgänglighetsdisciplinen, till exempel granskningsdokument, utlåtanden och avvikelser samlas i projektets aktmapp.

De tillgänglighetsbesiktningar som genomförs registreras i databasverktyget REQS. Ur databasen är det möjligt att ta fram bristlistor och foton av identifierade tillgänglighetshinder.

Efter genomförda tillgänglighetsinventeringar fördelas funna brister på hyresgäst respektive Locum utifrån hyresavtalets gränsdragningslista.

Vid bedömning av externt förhyrda lokaler, för vårdvalsverksamhet enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kriterier, genomförs en översiktlig granskning av lokalernas tillgänglighetsförutsättningar. Eventuella brister ska åtgärdas av fastighetsägaren respektive verksamheten enligt hyresavtalets gränsdragningslista.

Styrande dokument

Ändringslogg

2024-04-30 - Ny uppdatering av Locums Typrumsritningar RWC/DUSCH 2400x2400, 2400x2200 och RWC. En övergripande genomgång av mått, placering av inredning och förtydligande om kravställande mått per utrymme har skett. Ritningarna har fått nya ritningsnummer 01,02,03 för att enklare kunna navigera i vilken typ och mått på ritning som avser vad.  Länk till DWG ritningar utgår och erhålls istället vid förfrågan till CAD/BIM specialist.
2023-05-09 - Ny uppdatering av Typrumsritningar RWC/DUSCH 2400x2200 och 2400x2400. En genomgång av mått, placering och funktion har skett för att säkerställa den fasta inredning i förhållande till varandra samt harmonisera med andra riktlinjer och standarder. Bland annat har justering av höjd på stödhandtag i dusch och förtydligande måttsättning på samtliga installationer inom ytan har tillkommit. Observera att ny placering av WC-stol har skett i Typrum RWC/DUSCH 2400x2200 för att klara arbetsmiljöverkets kravställande mått om minst 1000mm fritt på vardera sida. 
2023-03-06 - Uppdaterat utförandeblad för hiss efter genomgång med Locums hisspecialist. Generell översyn av mått och placering av inredning samt komplettering av information för sänghiss har lagts till.
2022-09-05 - Uppdaterade Utförarblad för fysisk tillgänglighet. Genomgående justeringar av text, bilder och illustrationer på grund av nya lagkrav. Ett helt nytt utförandeblad för hur trappor ska utformas har skapats där hänsyn har tagits även till barnkonventionen. 
2021-10-28 - Typrumsritning för RWC i publik miljö är uppdaterad med korrigering av inredningsdetaljer kring WC-porslinet. Närvarolarm och toalettborste ska inte vara placerad på samma sida utan har fått byta plats med annan inredning för att uppfylla hygien- och tillgänglighetsriktlinjer.
2020-11-02 - Ny uppdatering av PTS Riktlinje fysisk tillgänglighet. Översyn och komplettering av beskrivande text i inledning och under rubriken kontrastmarkeringar. Det har även gjorts justeringar av c/c-höjder på bland annat manöverdon för allmänbelysning/larmknappar i syfte att synkronisera med Locums övriga styrande dokument. Enstaka stavfel har även rättats till. 
Föregående version hittar du här.
2020-09-11 - Uppdaterad teknisk beskrivning för Locums receptions- och kassadisk. Genomgående justeringar av texter och beskrivningar samt komplettering med bildtexter. 
2020-01-28 - Uppdaterad bildillustration för bland annat krokar och larmdosornas placering på Typrumsritning RWC, DUSCH 2400x2200 – pdf och Typrumsritning RWC, DUSCH 2400x2400–pdf.
2019-12-10 - Båda PTS typrumsritningar RWC,DUSCH och typrumsritning RWC har uppdaterats för att säkerställa rätt mått på fast inredning, justerat felaktiga höjdplaceringar samt förtydligande om kravställande mått inom de olika ytorna.  Typrumsritning RWC färg – pdf har tagits bort på grund av inaktuell information. 
Föregående utgåva av PTS Typrumsritning RWC,DUSCH 2400x2400 – pdf (PTS Typrumsritning RWC/D - pdf) hittar du här.   
Föregående utgåva av PTS Typrumsritning RWC,DUSCH 2400x2200 – ombyggnation – pdf (Typrumsritning för RWC/D - ombyggnation - pdf) hittar du här.
Föregående utgåva av Typrumsritning RWC – pdf (Typrumsritning RWC - pdf) hittar du här.
2019-12-06 - Ny teknisk beskrivning för Locums receptions- och kassadisk. Ersätter tidigare Locums konceptprogram för reception- och kassadisk för alla och Foldern för Locums receptions- och kassadisk för alla.
2018-07-20 - Uppdaterad Riktlinjer för fysisk tillgänglighet PTS. Genomgående justeringar av text och uppdatering på grund av nya lagkrav. Riktlinjen har bland annat fått ett utökat avsnitt med förtydligande gällande kontrastmarkeringar. 
2017-11-29 - Uppdaterad bildillustration i Utförandeblad inomhusdörrar. 
2017-10-17 - Måttjusterad och samordnad med styrande dokument för el och telesystem för bland annat placering av nödlarm
2017-07-06 - Revidering av Locums typrumsritning RWC i pdf-format pågår. Ny publicering sker under hösten 2017.
2017-03-07 - Locum publicerar anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter. 
2016-12-21 - Locum publicerar helt nya typrumsritningar för hygienrum i vårdmiljö, även kallat PTS typrum RWC/D samt typrumsritning RWC/D.
2016-11-02 - Typrumsritning för RWC i publik miljö är uppdaterad på grund av två korrigeringar av felaktigt inritade höjder. Ändringen gäller justering av tvättställ på vy B-A (rätt mått ska vara 800 mm öfg) samt handtag/trycke, där insidans trycke monteras 105mm högre än utsidans trycke vid användning av rekommenderad produkt 9565T/9566T. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-10-06 - Nya reviderade krav utifrån samarbetet inom PTS (Program för teknisk standard).