Vårdhygieniska aspekter

Dessa riktlinjer anger en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade, ägda eller inhyrda av Region Stockholm. De är även ett styrmedel för att säkerställa att lagkrav och andra regler följs. Riktlinjerna ska vara ett stöd för alla som arbetar med och inom vårdlokaler.

Vårdhygien kan definieras som de åtgärder vilka förhindrar uppkomst av vårdrelaterade infektioner bland patienter och personal. I projekt som rör vårdmiljö bör vårdhygienisk expertis kontaktas i det inledande skedet och sedan fortlöpande under projektets gång. 

Enligt Socialstyrelsen är kraven avseende hygienisk standard desamma oavsett huvudman. Privata vårdgivare bedöms ha samma behov av stöd från vårdhygienisk expertis som andra vårdgivare. 

Riktlinjerna avser vårdhygieniska och i viss mån arbetsmiljömässiga aspekter på vårdlokalens utformning och syftar till att förebygga smittspridning. De ska användas vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler.

Ändringslogg

2021-06-23 – Ny uppdatering av PTS Riktlinje Vårdhygieniska aspekter. Förtydliganden som identifierats sedan förra uppdateringen är införda med ökad tydlighet som resultat. Alla förändringar är avstämda mot BOV, Byggenskap och Vårdhygien, och hänvisningar är kontrollerade och i vissa fall uppdaterade så att motstridiga krav inte förekommer.Föregående utgåva hittar du här. 
2017-10-10 - Riktlinje vårdhygieniska aspekter har genomgått en allmän uppdatering där avstämning mot referens Byggenskap och vårdhygien, vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnad samt renovering av vårdlokaler 3:e upplagan 2016-09-08 är genomförd.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.6.
2014-05-14 - Omarbetad riktlinje inom PTS-samarbetet.