4. Bygg

Denna sida sammanfattar/publicerar de riktlinjer som Locum antagit från PTS-nätverk och som fortsatt är under bearbetning.

Styrande dokument

Ändringslogg

2024-01-08 - Revidering av Information Strålskydd. Ändringen består av förtydligande och tillägg till nu gällande ansvarsfördelning vid projektering samt uppdaterade kontaktuppgifter.
2023-09-27 - Projekteringsanvisningen för dörrmiljöer med tillhörande bilagor. Ändringen består av förtydligande och tillägg till nu gällande projekteringsanvisning, checklista och bilagor. Förändringar enligt ändringsmarkeringar. Dessa krav ska följas och får ej revidera bort eller ersätta med projektspecifika lösningar. Avsteg skall granskas av specialist, projektägare och godkännas av styrgrupp. Samtliga riktlinjer och motsvarande krav är underordnade gällande myndighetskrav. Uppdateringar kring måttsättning, robusthet både av dörrfunktionens sammansatta delar samt av dess infästningar i kringliggande byggelement, hållbart underhåll, långsiktig förvaltning, fysisk tillgänglighet, personsäkerhet, arbetsmiljö, brandkrav, frångänglighet, CE-märkning och standarder. Policy: Entréer avsedda för allmänheten ska i första hand ha automatiska skjutdörrar försedda med säkerhetssensor. ”Karuselldörrar”/rotationsdörr/ roterande dörrblad undviks. Finns sådan dörr ska en alternativ ingång med skjut-/slagdörr finnas i omedelbar anslutning. 
Checklistan är grafiskt uppdaterad och speglar kortfattat projekteringsanvisningens innehåll.
Befintliga ritningar i pdf-format är reviderade med förtydligande och tillägg. Samtliga ritningar anslås även i Revit för möjlighet till vidare bearbetning och projektanpassning.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här
2023-06-07 - Ny ritning Typuppställning vägghängd klosett i WC och RWC. Ska användas vid all projektering. För ytterligare styrande förutsättningar, se Bilaga 3 - Styrande förutsättningar av val av porslin och blandare under VVS som återfinns på sidan 51. VA-system. Se även Riktlinjer för fysisk tillgänglighet under Övergripande anvisningar.
2022-06-20 - Ny ritning Typuppställning Tvättplats. Ska användas vid all projektering, komplement till RFP-blad enligt PTS. För ytterligare styrande förutsättningar, se Bilaga 3 - Styrande förutsättningar av val av porslin och blandare under VVS som återfinns på sidan 51. VA-system.
2018-03-15 - Det har tagits fram en ny projekteringsanvisning för dörrmiljöer med tillhörande bilagor.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.