64CBB. Branddetekterings och brandlarmsystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.7.5, Brand- och utrymningslarm. Samtliga dokument är ett stöd och skall använd s vid utformning av branddetekterings- och brandlarmsystem i samband med renovering, ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Anvisningar

Locum har tagit fram strategier för att erhålla ett skäligt brandskydd inom Region Stockholms lokaler. Brandskyddet ska utformas så att strategierna uppfylls alternativt att den valda brandtekniska lösningen bidrar till att strategierna kan uppfyllas.

Strategierna är följande:

1. De fastigheter Locum förvaltar ska ha erforderligt brandskydd utifrån aktuell lagstiftning.
2. En brand ska kunna upptäckas och släckas inom tre minuter.
3. Vid brand ska rök och brand inte spridas till annan brandcell.

Locum har genom ramavtal upphandlat konsulter, entreprenörer och besiktningsmän för projektering, installation, service, underhåll och besiktning av brandlarm.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Inom ett fastighetsområde/fastighet har Locum byggt upp brandlarmssystem enligt följande:

 • Fullständig övervakning av byggnad enligt SBF 110 och enligt projekteringsanvisning.
 • Brandlarmsignalering till personal enligt projekteringsanvisning.
 • Utrymningslarm enligt projekteringsanvisning.
 • Styrningar enligt projekteringsanvisning.

Behovsanalys

Sammanfatta behov och utförandekrav i utförandespecifikation.

Beslut i projekt

Att stämma av med berörda verksamheter:

 • Omfattning informationstablåer.

Avsteg:

 • Ska granskas och godkännas lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Projekteringsanvisningar

Vid planering av en brandlarmanläggning upprättas en utförandespecifikation där ramarna för anläggningen fastställas. 

Som underlag vid framtagande av teknisk beskrivning finns Projekteringsanvisningar framtagna som sammanfattar minimikrav. 

Personella kvalifikationer

Enligt gällande utgåva SBF 110.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning ska följande handlingar kontrolleras och lämnas över:

 • Teleregistrering av brandlarmsystemet är registrerad i Elkoda 2000.
 • Leveransbesiktning är utförd av ramavtalad besiktningsman  och dokumenterad i REQS.
 • Relationshandlingar brandlarm läggs in i Advantum.
 • OR och informationstablåritningar för brandlarm lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor för brandlarm lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Styrmatris/styrområdesritningar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum. 

Uppföljning och kontroll

Myndighetsbesiktningar av brandlarmsystemen utförs av ramavtalade besiktningsmän med ett intervall av maximalt 15 månader som initieras av specialist brandteknik, detta beskrivs detaljerat i handbok myndighetsbesiktningar (Locumportalen).
Besiktningsanmärkningar registreras och förvaltas i förvaltningssystem REQS.

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid installation av brandlarmsystem i samband med byggprojekt ska entreprenören genomgå utbildning "Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö". 
Avstängningar av brandlarm och heta arbeten beskrivs i anvisning projektering brand.

Anläggningsdokumentation

Brandlarmsystem ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras. Dokumentation sker enligt följande:

 • Registrering utförs i Locums Elkoda 2000.
 • Relationshandlingar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • OR och Serviceritningar för brandlarm utförs av ramavtalad Cadspecialist och lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor för brandlarm lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Styrande dokument

Ändringslogg

2023-10-06 - Förtydligat kraven gällande larmknappar, branddörrar, akustiska och optiska larmdon samt informationstablå för verksamheten.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här
2022-12-22 - Två nya bilagor gällande rutin för medgivna avsteg och utformning av tvåvägskommunikation för utrymningsplats. Uppdatering av mall Anläggarintyg och förtydligande om krav larmdon i vårdmiljöer i projekteringsanvisning. 
2021-11-17 - En revidering av bilaga 5. Ändringen består i förtydliganden gällande styrningar under rubrik Släcksystem.
2021-07-02 – Revidering efter erfarenhetsåterföring i följande dokument, projekteringsanvisning, bilagorna 4, 5 och 6b.
2020-06-24 - Revideringar enligt nya SBF och nytt kapitel gällande installationskrav. 
2019-12-16 – Två nya bilagor gällande samordnad provning av det tekniska brandskyddet.
2017-12-18 - Uppdaterad principskiss för larmdon/larmpelare. 
2017-12-12 - Anpassning till nya SBF 110:8, SBF 502 och SBF 1021:2 samt revidering av Bilaga 4. Förtydligande av styrmatris. 
2017-01-27 - Två nya bilagor har tillkommit, Bilaga 4 - Anvisning för informationstablåritning och Bilaga 5 - Anvisning för styrmatris (för brandlarmets styrfunktioner). 
2016-11-01 - Revidering av kapitel 2 i projekteringsanvisning. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.7.5.