54. Brandsläckningssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.7.6, Vattensprinklersystem och fasta släcksystem. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid utformning av vattensprinklersystem och andra fasta släcksystem i samband med renovering, ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Anvisningar

Locum har tagit fram strategier för att erhålla ett skäligt brandskydd inom Region Stockholms lokaler. Brandskyddet ska utformas så att strategierna uppfylls alternativt att den valda brandtekniska lösningen bidrar till att strategierna kan uppfyllas.

Strategierna är följande:

1. De fastigheter Locum förvaltar ska ha erforderligt brandskydd utifrån aktuell lagstiftning.
2. En brand ska kunna upptäcktas och släckas inom 3 minuter.
3. Vid brand ska rök och brand inte spridas till annan brandcell.

Locum har upphandlade konsulter för projektering och besiktning. 

Följande gällande ramavtal finns:

 • VVS konsulter, LOC 1407-0605
 • Besiktningsmän Brandlarm, LOC 1308-0912.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Inom ett fastighetsområde/fastighet har Locum byggt upp släcksystemen enligt följande:

 • Fullständigt skydd av byggnad av byggnad enligt SBF 120 projekteringsanvisning Brandsläckningssystem.
 • Styrningar enligt projekteringsanvisning Brandsläckningssystem.

Avsteg:

 • Ska granskas och godkännas lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Vanligt förekommande avsteg:

 • Utrymme mellan obrännbart bjälklag och tätt obrännbart undertak ska sprinklerskyddas endast i de fall detta krävs enligt SBF120:7 pkt 5.4. OBS! Punkt 5.4 i SS-EN 12845:2009 ska inte tillämpas för utrymmen ovan undertak i byggnader där Locum AB har förvaltningsuppdrag. 
 • Dragskåp (laboratoriedragskåp) ska normalt inte förses med sprinkler.
 • Rum eller utrymme avsett uteslutande för elektriska kopplings-utrustningar (ställverk) med spänning >400V. 
 • Hissmaskinrum.
 • Ouppvärmda tillufts- och frånluftsutrymmen (med frysrisk) behöver inte sprinklerskyddas under förutsättning att brännbart materiel inte finns i dessa utrymmen. 
 • Schakt utan inspektionsluckor och brännbart material.

Rekommendationer

Sammanfatta behov och utförandekrav i tillämplig utförandespecifikation.

Beslut i projekt

Att stämma av med berörda verksamheter:

 • Känsliga utrymmen där våtrörsystem kan vara olämpligt. 
 • Utrymningsstrategi för verksamheten.

Projekteringsanvisningar

Vid planering av ett brandsläckningssystem upprättas med fördel en utförandespecifikation där ramarna för anläggningen fastställas. 

Som mall vid framtagande av teknisk beskrivning finns Projekteringsanvisningar framtagna som sammanfattar minimikrav. 

Personella kvalifikationer

Enligt gällande utgåva SBF 110.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning ska följande handlingar kontrolleras och lämnas över:

 • Teleregistrering av brandlarmsystemet är registrerad i Elkoda 2000.
 • Leveransbesiktning är utförd av ramavtalad besiktningsman  och dokumenterad i REQS.
 • Relationshandlingar brandlarm läggs in i Advantum av CAD- specialist.
 • Om nytt område/stamnät installeras ska det framgå så att Nätadministrationen eller specialist fastighetsrelaterad kan införa detta i basdokumentationen.
 • OR och Serviceritningar för brandlarm lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor för brandlarm lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Uppföljning och kontroll

Myndighetsbesiktningar av släcksystemen utförs av ramavtalade besiktningsmän med ett intervall av maximalt 15 månader som initieras av specialist brandteknik, detta beskrivs detaljerat i handbok myndighetsbesiktningar (Locumportalen). 
Besiktningsanmärkningar registreras och förvaltas i förvaltningssystem REQS.

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid installation av släcksystem i samband med byggprojekt ska entreprenören genomgå utbildning "Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö".
Avstängningar av brandlarm och heta arbeten beskrivs i anvisning projektering brand.

Anläggningsdokumentation

Släcksystem ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras. Dokumentation sker enligt följande:

 • Drift och skötselinstruktioner.
 • Relationshandlingar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • OR och Serviceritningar för släcksystemen utförs av ramavtalad Cadspecialist och lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor för släcksystemen lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Ändringslogg

2021-04-28 - Revidering av styrdokument tillhörande 54. Brandsläckningssystem och tillhörande bilagor har genomförts. De främsta förändringarna är ny anvisning för framtagande av anläggarintyg och ny mall för anläggarintyg.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2020-11-20 - Revidering av projekteringsanvisning exempelvis förtydliganden kring sprinklerskyddets omfattning och krav angående hydrauliska beräkningar.
2018-09-27 - Revidering av projekteringsanvisning och två helt nya bilagor, bilaga 3 och 4.
2016-11-01 -  Revidering av kapitel 2.8.4 i projekteringsanvisningen. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje 7.6.