54. Brandsläckningssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.7.6, Vattensprinklersystem och fasta släcksystem. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid utformning av vattensprinklersystem och andra fasta släcksystem i samband med renovering, ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Anvisningar

Locum har tagit fram strategier för att erhålla ett skäligt brandskydd inom Region Stockholms lokaler. Brandskyddet ska utformas så att strategierna uppfylls alternativt att den valda brandtekniska lösningen bidrar till att strategierna kan uppfyllas.

Strategierna är följande:

1. De fastigheter Locum förvaltar ska ha erforderligt brandskydd utifrån aktuell lagstiftning.
2. En brand ska kunna upptäcktas och släckas inom 3 minuter.
3. Vid brand ska rök och brand inte spridas till annan brandcell.

Locum har upphandlade konsulter för projektering och besiktning. 

Följande gällande ramavtal finns:

 • VVS konsulter.
 • Besiktningsmän Brandlarm.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Inom ett fastighetsområde/fastighet har Locum byggt upp släcksystemen enligt följande:

 • Fullständigt skydd av byggnad av byggnad enligt projekteringsanvisning Brandsläckningssystem.
 • Styrningar enligt projekteringsanvisning Brandsläckningssystem.

Avsteg:

 • Ska granskas och godkännas lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Behovsanalys

Sammanfatta behov och utförandekrav i tillämplig utförandespecifikation.

Beslut i projekt

Att stämma av med berörda verksamheter:

 • Känsliga utrymmen där våtrörsystem kan vara olämpligt. 

Projekteringsanvisningar

Vid planering av ett brandsläckningssystem ska en utförandespecifikation upprättas.  

Som underlag vid framtagande av teknisk beskrivning finns Projekteringsanvisningar framtagna som sammanfattar minimikrav. 

Personella kvalifikationer

Enligt gällande utgåva SBF 120.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning ska följande handlingar kontrolleras och lämnas över:

 • Leveransbesiktning är utförd av ramavtalad besiktningsman  och dokumenterad i REQS.
 • Relationshandlingar läggs in i Advantum av CAD- specialist.
 • OR och Serviceritningar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Uppföljning och kontroll

Revisionsbesiktning av släcksystemen utförs av ramavtalade besiktningsmän med ett intervall av maximalt 15 månader som initieras av strateg säkerhetssystem, detta beskrivs detaljerat i handbok myndighetsbesiktningar (Locumportalen). 
Besiktningsanmärkningar registreras och förvaltas i förvaltningssystem REQS.

Anläggningsdokumentation

Släcksystem ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras. Dokumentation sker enligt följande:

 • Drift och skötselinstruktioner.
 • Relationshandlingar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • OR och Serviceritningar för släcksystemen uppdateras och lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.
 • Anläggarintyg med bilagor för släcksystemen lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Ändringslogg

2024-06-28 - En revidering av styrdokument projekteringsanvisning 54. Brandsläckningssystem och tillhörande bilagor (Bilaga 4 - Anvisningar för vattensprinkler i känsliga vårdmiljöer, Anvisning för upprättande av anläggarintyg sprinkler och Anlaggarintyg sprinkler) har genomförts. De främsta förändringarna är:

 • Rörsystemet ska effektiv renspolning kunna utföras.
 • Förtydligande gällande val av sprinklerhuvuden.
 • Uppdaterad mall och anvisning för anläggarintyg. 

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.

2023-10-06 - Nya krav av vattenförsörjningen och förtydligande gällande zonindelning av sprinklersektioner.
2022-04-29 - Förtydligande gällande vattensprinkler i fläktrum och för vattensprinkler i el- och VVS-schakt. Nytt stycke gällande flödesvakt med automatisk övervaknings- och testfunktion.
2021-04-28 - Revidering av styrdokument tillhörande 54. Brandsläckningssystem och tillhörande bilagor har genomförts. De främsta förändringarna är ny anvisning för framtagande av anläggarintyg och ny mall för anläggarintyg.
2020-11-20 - Revidering av projekteringsanvisning exempelvis förtydliganden kring sprinklerskyddets omfattning och krav angående hydrauliska beräkningar.
2018-09-27 - Revidering av projekteringsanvisning och två helt nya bilagor, bilaga 3 och 4.
2016-11-01 -  Revidering av kapitel 2.8.4 i projekteringsanvisningen. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje 7.6.