64EBI. Mobila telefonsystem (inomhusnät)

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.19.2, Inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av mobila telefon- och Rakelsystem.

Anvisningar

Locum tog i samband med senaste telefoniavtalet för Region Stockholms beslut om att Locum ska äga och förvalta inomhusnäten för mobil telefoni och Rakel inom Region Stockholms fastighetsbestånd. Inomhusnäten är idag bärare för mobil telefoni, Mobil data (för surf) samt MSB:s radiokommunikationssystemet Rakel. 

Locum har genom ramavtal upphandlat tekniska konsulter och entreprenörer för projektering, installation, service och felavhjälpning av inomhusnäten. Locums Nätadministration samordnar service och installationsarbeten med projektledare, konsulter, entreprenörer.

Kontaktuppgifter Nätadministrationen
Telefon: 08-123 172 00
E- Post: natadmin@locum.se

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Inom ett fastighetsområde/fastighet har Locum byggt upp en infrastruktur för inomhusnät enligt följande:

 • Områdesnät – Blåsfiber singelmod
 • Stamnät – Blåsfiber singelmod
 • Spridningsnät – Koaxialkabel

Locum korskopplingsutrymmen benämns som TDK-rum och finns i fyra olika benämningar, inomhusnätets centrala teknikutrymme benämns med Mastersite.

 • TDK – A = Våningsfördelning.
 • TDK- B = Byggnadsfördelning.
 • TDK C = Områdesfördelning.
 • TDK D = Serverrum för fastighetsautomationen (Fastighetsrelaterad IT).
 • Mastersite = Centralt utrymme för radiobasar samt repeters.

Normalt så finns det inom fastighetsområdet 1 st TDK- C rum samt mastersite.
Inom vardera byggnad finns det 1 st TDK- B rum.
På vardera våningsplan finns det 1 st TDK- A rum.

Antenner för inomhusnät placeras på vardera våningsplan utefter design av teknisk konsult. Antennerna ansluts till repeter som placeras i TDK rum alternativt Mastersite.

Till stöd finns:

 • Specialist fastighetsrelaterad IT.
 • Nätadministrationen.

Rekommendationer

Vid installation av inomhusnät ska följande stämmas av:

 • Ska det installeras ett aktivt eller passivt nät.
 • Hur ser befintligt design ut.
 • Hur påverkas kringliggande verksamheters om befintliga antenner, kablar, fördelare, aktiv utrustning tas ner under projekttiden.
 • Hur ska ny- tillbyggnad av inomhusnät designas mot befintlig anläggning.

Projekteringsanvisningar

Se projekteringsanvisning nedan.

Personella kvalifikationer

Vid projektering av inomhusnät ska projektören (konsulten) inneha goda kunskaper av registrering i Elkoda 2000, AutoCad samt design av nät. Till sin hjälp finns: 

 • Projekteringsanvisning Mobila telefonsystem.
 • Checklista tillhörande projekteringsanvisningen.
 • Specialist fastighets relaterad IT.
 • Nätadministrationen.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning ska följande handlingar kontrolleras och lämnas över:

 • Kontrollera med nätadministrationen att anläggningen registrerad i Elkoda 2000.
 • Besiktningsutlåtande överlämnas till nätadministrationen.
 • Mät protokoll i vanligt förkommande filformat överlämnas till Nätadministrationen.
 • Planritningar kontrolleras av nätadministrationen och läggs in i Advantum av specialist på enhet Fastighetsinformation.
 • Om nytt område/stamnät installeras ska det framgå så att Nätadministrationen eller specialist fastighetsrelaterad kan införa detta i basdokumentationen.

Uppföljning och kontroll

I inomhusnäten ska det utföras statuskontroller (besiktning) som initieras av specialist för fastighetsrelaterad IT inom ramen för planerat underhåll.
Statuskontroller utförs av ramavtalade tekniska konsulter genom besiktningsmallar som tas ut och förvaltas i REQS. Vid delningsmöte kan följande kallas:

 • Teknikförvaltare.
 • Driftcontroller.
 • Besiktningsman.
 • Ramavtalad service entreprenör för fastighetsnät.

Anvisningar för drifttagen anläggning

I Mastersite och TDK rum finns utrustning som är känslig och som omhändertar viktigt datakommunikation exempelvis patientinformation, styrning av fastighetsautomation, utrustning för telekommunikation och Rakel via inomhusnätet för mobiltelefoni.
För att höja säkerheten i TDK rum ställs krav och sekretess på de som ska vistas i utrymmet i samband med projektering, installation och service.

Följande är godkända: (Kolla med Anders om vi ska SUVA )

 • Ramavtalade konsulter.
 • Ramavtalade entreprenörer.
 • IT- avdelningars tekniker.
 • Driftpersonal.

För att kunna erhålla systemgaranti och optimal funktion på installerade inomhusnät så arbetar Locum för att begränsa antalet system och aktiva komponenter inom respektive fastighet.

Vid installation av inomhusnät i samband med byggprojekt finns nätadministrationen samt den tekniska konsulten till hjälp för projektledarna att genom förnyad konkurrens inom ramavtalet handla upp inomhusnäts entreprenörer.

För mindre installationer, service samt felanmälan har Locum ett ärendehanteringssystem kallat "Snurran" som omhändertas av Locums Nätadministration.
Via ett webbgränssnitt och länk på Locums hemsida kan hyresgäster samt personal inom Locum beställa installation, uppkoppling samt felsökning av data och telefoni uttag. 

Vid inkomna ärenden till ärendehanteringssystemet så bereder Nätadministrationen ärendena med en arbetsorder till de ramavtalade entreprenörerna.
Nätadministrationen ser till att installation, uppkoppling eller felsökning utförs och registreras i Elkoda 2000. Vid ny och tillkommande installationer av inomhusnät samarbetar Nätadministrationen med tekniska konsulter för att erhålla en design av nätet och de aktiva komponenterna.

Anläggningsdokumentation

Inomhusnäten ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras, dessa handlingar är sekretessbelagda.

Dokumentation sker enligt följande:

 • Registrering utförs i Locums Elkoda 2000.
 • Relationshandlingar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Utöver ovan nämnd dokumentation så har Locum en basdokumentation över fastighetsnäten där även inomhusnäten ingår.

Basdokumentationen används i samband med projektering, servicearbete och felavhjälpning av följande:

 • Specialist fastighetsrelaterad IT.
 • Nätadministrationen.
 • Driftcontroller.
 • Ramavtalade konsulter.
 • Ramavtalade entreprenörer.
 • Avtalad Jour entreprenör.

Uppdatering av basdokumentationen initieras av specialist fastighetsrelaterad IT genom planerat underhåll. Uppdatering sker inom universitet och akutsjukhusen 1 gång per år och inom närsjukhusen vart annat år.

Basdokumentationen förvaltas i Advantum och innehåller följande relationsritningar: 

 • Nätkarta.
 • Nätschema.
 • Dispositionsritningar.

Ändringslogg

2021-03-12 - Förändring i projekteringsanvisningar 64EBI Mobila telefonsystem (Inomhusnät) bilaga 1.3. Nummerserie för märkning av system har reviderats.
2021-02-22 - Revidering har gjorts av styrdokumentet Projekteringsanvisning 64.EBI Mobila telefonsystem. De främsta uppdateringarna i projekteringsanvisningen är att kraven förtydligats gällande:

 • Installationsavstånd mellan antenner och planvis separation.
 • Ingående komponenter skall klara kraven för passiv intermodulation (PIM)
 • Näten ska byggas för att klara frekvenserna 380 Mhz till 3800 Mhz (Rakel – 5G).

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2021-01-26 – Revidering av bilaga 2 Checklista inomhusnät mobil telefoni & Rakel för projektledare/byggledare och projektörer har genomförts. Revideringen består av: demontering antenner, avstängning av el med påverkan på aktiv utrustning för inomhusnät och avstängning av kyla med påverkan på aktiv utrustning för inomhusnät.
2018-10-29 - Den senaste revideringen avser projekteringsanvisning, bilaga 1 och bilaga 2. De främsta ändringarna är att de är uppdaterade för att följa AMA 16, märkning och dokumentation ska utföras enligt SS 455 12 00, utgåva 5, system får ej nyttjas för signalspridning utomhus, anvisningar för Mastersite samt TDK-utrymme innehållande system justerad, PIM-värden införda samt allmänna justeringar.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23 - Har bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.19.2.