locum.se

64EBI. Mobila telefonsystem (inomhusnät)

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.19.2, Inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av mobila telefon- och Rakelsystem.

Anvisningar

Inom Locums fastigheter finns ett inomhusnät för mobil telefoni och Rakel. Inomhusnäten är idag bärare för mobil telefoni, Mobil data (för surf) samt MSB:s radiokommunikationssystemet Rakel. 

Locum har genom ramavtal upphandlat tekniska konsulter och entreprenörer för projektering, installation, service och felavhjälpning av inomhusnäten. Locums Nätadministration samordnar service och installationsarbeten med projektledare, konsulter, entreprenörer.

Kontaktuppgifter Nätadministrationen
Telefon: 08-123 172 00

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Inom ett fastighetsområde/fastighet har Locum byggt upp en infrastruktur för inomhusnät enligt följande:

 • Områdesnät – Blåsfiber singelmod
 • Stamnät – Blåsfiber singelmod
 • Spridningsnät/kaskadnät – Koaxialkabel

Inomhusnätets centrala teknikutrymme benämns med Mastersite där passivt nät och aktiv utrustning ansluts.

Till stöd finns:

 • Specialist fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT.

Rekommendationer

Vid installation av inomhusnät ska följande stämmas av:

 • Ska det installeras ett aktivt eller passivt nät.
 • Hur ser befintligt design ut.
 • Hur påverkas kringliggande verksamheters om befintliga antenner, kablar, fördelare, aktiv utrustning tas ner under projekttiden.
 • Hur ska ny- tillbyggnad av inomhusnät designas mot befintlig anläggning.

Projekteringsanvisningar

Se projekteringsanvisning nedan.

Personella kvalifikationer

Vid projektering av inomhusnät ska projektören (konsulten) inneha goda kunskaper av registrering i Elkoda 2000, AutoCad samt design av nät. Till sin hjälp finns: 

 • Projekteringsanvisning Mobila telefonsystem.
 • Checklista tillhörande projekteringsanvisningen.
 • Specialist fastighetsnät/fastighets relaterad IT.
 • Nätadministrationen.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning ska följande handlingar kontrolleras och lämnas över:

 • Kontrollera med nätadministrationen att anläggningen är registrerad i Elkoda 2000.
 • Besiktningsutlåtande överlämnas till nätadministrationen.
 • Mät protokoll i vanligt förkommande filformat överlämnas till Nätadministrationen.
 • Planritningar kontrolleras av nätadministrationen och läggs in i Advantum av specialist CAD BIM.
 • Om nytt område/stamnät installeras ska det framgå så att Nätadministrationen kan införa detta i basdokumentationen.

Uppföljning och kontroll

I inomhusnäten ska det utföras statuskontroller (besiktning) som initieras av specialist för fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT inom ramen för planerat underhåll.

Statuskontroller utförs av ramavtalade tekniska konsulter genom besiktningsmallar som tas ut och förvaltas i REQS. Vid delningsmöte kan följande kallas:

 • Teknikförvaltare.
 • Driftcontroller.
 • Besiktningsman.
 • Ramavtalad serviceentreprenör för mobilt inomhusnät.

Anvisningar för drifttagen anläggning

I Mastersite finns utrustning som är känslig och som omhändertar viktigt telekommunikation och Rakel via inomhusnätet för mobiltelefoni.

För att höja säkerheten i Mastersiterum ställs krav och sekretess på de som ska vistas i utrymmet i samband med projektering, installation och service.

Följande är godkända: 

 • Ramavtalade konsulter.
 • Ramavtalade entreprenörer.
 • Driftpersonal.

För att kunna erhålla systemgaranti och optimal funktion på installerade inomhusnät så arbetar Locum för att begränsa antalet system och aktiva komponenter inom respektive fastighet.

Vid installation av inomhusnät i samband med byggprojekt finns nätadministrationen samt den tekniska konsulten till hjälp för projektledarna att genom förnyad konkurrens inom ramavtalet handla upp inomhusnäts entreprenörer.

För mindre installationer, service samt felanmälan har Locum ett ärendehanteringssystem som omhändertas av Locums Nätadministration.

Vid ny och tillkommande installationer av inomhusnät samarbetar Nätadministrationen med tekniska konsulter för att erhålla en design av nätet och de aktiva komponenterna.

Anläggningsdokumentation

Inomhusnäten ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras.

Dokumentation sker enligt följande:

 • Registrering utförs i Locums Elkoda 2000.
 • Relationshandlingar lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Ändringslogg

2023-05-29 - Uppdatering av Projekteringsanvisning 64.EBI Mobila telefonsystem. 
Förtydligande av gränssnitt mellan operatörers avlämningspunkt och Locums inomhusnät.

 • Avstånd antennplacering mot annan teknisk utrustning.
 • Justerade PIM- krav (passiv intermodulation).
 • Tekniken 3G är borttagen.
 • Implementerat design av 5G via DOT-nät.
 • Skylt till teknikutrymme.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.

2021-03-12 - Förändring i projekteringsanvisningar 64EBI Mobila telefonsystem (Inomhusnät) bilaga 1.3. Nummerserie för märkning av system har reviderats.
2021-02-22 - Revidering har gjorts av styrdokumentet Projekteringsanvisning 64.EBI Mobila telefonsystem. De främsta uppdateringarna i projekteringsanvisningen är att kraven förtydligats gällande:

 • Installationsavstånd mellan antenner och planvis separation.
 • Ingående komponenter skall klara kraven för passiv intermodulation (PIM)
 • Näten ska byggas för att klara frekvenserna 380 Mhz till 3800 Mhz (Rakel – 5G).

2021-01-26 – Revidering av bilaga 2 Checklista inomhusnät mobil telefoni & Rakel för projektledare/byggledare och projektörer har genomförts. Revideringen består av: demontering antenner, avstängning av el med påverkan på aktiv utrustning för inomhusnät och avstängning av kyla med påverkan på aktiv utrustning för inomhusnät.
2018-10-29 - Den senaste revideringen avser projekteringsanvisning, bilaga 1 och bilaga 2. De främsta ändringarna är att de är uppdaterade för att följa AMA 16, märkning och dokumentation ska utföras enligt SS 455 12 00, utgåva 5, system får ej nyttjas för signalspridning utomhus, anvisningar för Mastersite samt TDK-utrymme innehållande system justerad, PIM-värden införda samt allmänna justeringar.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23 - Har bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.19.2.