Tekniska anvisningar

Tekniska anvisningar_700px.png

Allmänt

Locum har sedan sin start styrt den tekniska utformningen av sina förvaltade fastigheter genom att rekrytera specialistkompetens inom de discipliner där man sett strukturvinster och effektiviseringspotential med att ha kompetens "inhouse".

Specialisten arbetar med analyser av förvaltningen, följer utvecklingen hos verksamheterna och lagstiftning samt utreder möjliga nya metoder inom landstingets fastighetsbestånd i syfte att skapa god totalekonomi och långsiktigt attraktiva byggnader. De erfarenheter som har dragits har sammanfattats i portalsidorna som kallas Tekniska anvisningar och som innehåller riktlinjer, tekniska program och projekteringsanvisningar.

Riktlinjerna är den samlade informationen som genereras via utskrift av pdf på varje sida och tekniska program är en djupare beskrivning inom respektive teknikområde och ska vara en guide inför programskedet i projekt. Projekteringsanvisningar styr utformningen vid om- och nybyggnation med en BSAB-struktur och AMA-koder.

Målgrupp

För att underlätta tillämpningen för sidornas målgrupp så har det beslutats att dessa ska vara likartade formmässigt och följa en given gemensam struktur.

Anvisningarna under de fem rubrikerna på respektive sida är en kortfattad sammanfattande introduktion riktad till främst byggprojektledning och förvaltningsorganisation. Dessa texter kan ses som en läsanvisning för vidare arbete inom respektive teknikområde.

Tekniskt program och projekteringsanvisningar (se definition ovan) riktar sig främst till projekterande konsulter. Dessa ligger tillsvidare som länkade dokument på varje anvisningssida.

Tekniska anvisningar

Bygg

VA-system  HB System för medicinsk gas  Brandsläckningssystem

Kylsystem  Värmesystem  Luftbehandlingssystem

Elkraftsystem  Flerfunktionsnät för telesystem  Teletekniska säkerhetssystem

Brandektekterings och brandlarmsystem  Mobila telefonsystem  

Hissystem  

Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift