52. HB System för medicinsk gas

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.3, Medicinska gaser. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av centralgasanläggningar för medicinska gaser.

Anvisningar

Region Stockholm har uppdragit åt Locum att förvalta och utveckla de medicinska gasanläggningarna i de fastigheter som ägs av Region Stockholm. Locum är på uppdrag av vårdgivaren anläggningsägare och anläggningstillverkare (se SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar).

Locum har i egenskap av anläggningsägare (se SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar) att tillhandahålla rutiner för förvaltning utav den medicinska gasanläggningen och påvisande att den är säker och uppfyller lagkrav.

Vårdgivaren skall enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 tillämpa ledningssystem inom sin verksamhet. Detta omfattar också verksamhetens försörjningssystem för medicinska gaser.

En medicinsk centralgasanläggning är ett komplett system som omfattar gasförsörjningskälla, armatur, rörsystem och gasuttag på de ställen där medicinska gaser eller överskottssystem används. De medicinska gaserna i systemen är läkemedel och utgör en viktig del av sjukhusens läkemedelshantering.

I den tekniska infrastrukturen på sjukhus och vårdinrättningar ingår ofta centralgasanläggningar med syfte att tillförlitligt tillhandahålla medicinska gaser där och när så krävs. Varje teknikdisciplin inom sjukvården omfattas av lagar och regelverk, arbete med medicinska gaser fordrar dock särskild aktsamhet då systemet ofta betjänar livsuppehållande behandlingar.

En medicinsk centralgasanläggning är en medicinteknisk produkt (LVFS 2003:11). Antingen låter vårdgivaren tillverka i egen regi som en egentillverkad medicinteknisk produkt (SOSFS 2008:1) varvid gällande utgåva av SIS HB 370 utgåva 3 kan tillämpas, eller så beställs en färdig CE-märkt medicinsk gasanläggning från en tillverkare. Vårdgivarens ledningssystem ska beskriva hur system förvaltas, kontrolleras, underhålls och utvecklas.

Medicinska gasanläggningar anses vara en del i fastighetens infrastruktur vilka projekteras, konstrueras, byggs och installeras av en anläggningstillverkare som har avtal med ett flertal konsulter och entreprenörer på uppdrag av en anläggningsägare. Anläggningsägaren uppdrar genom avtal drift och underhåll av anläggningen åt en anläggningsoperatör, vanligen är det samma entreprenör som har avtal för fastighetsdrift på aktuell anläggning.

Då olika leverantörer används vid installation, ombyggnad, underhåll, besiktning m.m. av medicinska gasanläggningar, skall de kunna styrka sin kompetens för uppdraget enligt krav i bilagor nedan.

Upphandling av projektör med erforderlig kompetens
Projektör av medicinsk gas ska ha genomgått minst grundkurs "Centralgasanläggningar för medicinska gaser” Teknologisk Institut AB.

Projektör ska ha kunskap om och tillgång till aktuella myndighetsföreskrifter, SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gaser samt ha tillägnat sig denna riktlinje.
Se Bilaga 1 – Krav på projektör och projektledning.

Förutsättningar för projektering
För genomförande fordras kommunikation mellan projektledning, projektör, driftentreprenör, sjukhusets gassakkunnig, granskande certifierad besiktningsman, aktuella vårdverksamheter, medicinsk teknik samt i tillämpliga projekt även Locums teknikspecialist medicinska gaser och därigenom även lokal gaskommitté.
Projektledare ska underrätta sjukhusets gassakkunnig om projektet.
Se checklista i Bilaga 1 – Krav på projektör och projektledning.

Granskning och handlingar
Projektör svarar för att entreprenadhandlingar överlämnas för granskning till den certifierade besiktningsman som ska utföra säkerhetsbesiktning av anläggningen. Granskningen ska ske före det att handlingarna går ut som förfrågningsunderlag/arbetshandling.

Projektören svarar för att tillställa projektledare protokoll från granskning samt relevant projektdokumentation, se Bilaga 1 - Krav på projektör och projektledning.

Upphandling av entreprenör med erforderlig kompetens
För genomförande av gasentreprenader ska endast entreprenör med dokumenterad vana med arbeten i sjukhus anlitas.
Entreprenörens personal ska uppfylla kraven på att arbetsledaren ska ha genomgått minst grundkurs ”Centralgasanläggningar för Medicinska gaser” Teknologisk Institut AB. Montör ska ha erforderlig utbildning samt inneha intyg på genomgången kurs i skyddsgaslödning, samt avlagt godkänt prov i Hårdlödning – Lödarprövning SS-EN 13133 alternativt SS-EN ISO 13585.

Entreprenad
Om ändringar av granskade och godkända arbetshandlingar måste utföras, ska samråd med kontrollant och vid behov besiktningsman ske.
Tryck- och täthetsprovning ska ledas utav en av SWEDAC för ändamålet ackrediterad entreprenör. Kontrollant ska ges tillfälle att närvara.
Samordning mellan rör- och elentreprenörer måste ske så att el- och gasinstallationer följer SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar.
Entreprenören upprättar underlag för relationsritningar. Underlaget ska överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktningstillfället.

Säkerhetsbesiktning och överlämnande
Kallelsen till säkerhetsbesiktning ska ske minst 10 dagar i förväg, besiktningsmannen kallar.
Kallade är Verksamhetschef och sakkunnig samt representanter för: Anestesi, Apotek, Medicinteknik, Driftansvarig, Beställare, Entreprenörer, berörd Avdelning m.m. samt i vissa fall leverantörer (kirurgcentraler, vårdpaneler, dialyspelare, tankanläggningar o.s.v.)
I de fall hyresgästerna köper in utrustning ska representanter även för denna utrustning kallas. Om detta inte görs kan säkerhetsbesiktningen ej utföras till alla delar, utan en ny besiktningstid måste utlysas med fördröjd användningstillåtelse som påföljd.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar ska följas samt Locum Tekniskt program system för medicinsk gas.

Projekteringsanvisningar

Leverantörers ingångsvärden för genomförande

 • Projektör ska inhämta skriftliga uppgifter från medicinteknik/verksamhet innan projektering påbörjas.
 • Projektör ska etablera kontakt med ramavtalad besiktningsman medicinska gaser för granskningsutlåtande innan handlingar går ut som FU eller revideras.
 • Avstängning av det medicinska gassystemet får ej ske, utan utfärdad teknisk arbetstillåtelse. (Entreprenören ansöker minst 2 veckor innan hos driftentreprenören.)
 • Innan anläggningen åter får driftsättas, ska först en säkerhetsbesiktning utföras och en medicinsk användningstillåtelse utfärdas. (Ramavtalad besiktningsman medicinska gaser kallar efter att entreprenör anmält färdigställandetid.)

Personella kvalifikationer

Leverantörers kompetens

 • Projektör och entreprenörens arbetsledning ska ha genomgått grundkurs ”Centralgasanläggningar för medicinska gaser” Teknologisk Institut AB.
 • Arbetsstyrkan hos entreprenören ska besitta kompetens inom skyddsgaslödning, heta arbeten, inneha godkänd lödarprövning samt vara ackrediterat kontrollorgan för tryckprovning.

Uppföljning och kontroll

Årlig driftkontroll

Den årliga driftkontrollen ska ske med början inom ett år efter säkerhetsbesiktningen och vara utförd av en certifierad besiktningsman.
Besiktningsman ska använda det av Locum AB fastställda formulär för årlig driftkontroll.
Protokoll från kontrollen ska i enlighet med Locum AB:s krav levereras i digitalform samt som ett påskrivet original i pappersform.

Anvisningar för drifttagen anläggning

Driftentreprenör

Hos driftentreprenörens personal ska minst en man ur arbetsstyrkan uppfylla kravet på att ha genomgått Teknologisk Institut AB grundkurs ”Centralgasanläggningar för medicinska gaser”.

I driftentreprenörens åtaganden ska ingå:

 • Aktivt medverka vid gaskommitténs möten.
 • Utse sakkunnig för tillverkning av andningsluft på uppdrag av lokal gaskommitté.
 • Vara besiktningsmannen behjälplig vid den årliga driftkontrollen.
 • Aktivt medverka vid säkerhetsbesiktningar.
 • Aktivt medverka vid analystagning på andningsluft och instrumentluft.
 • Följa upp att i anläggningen ingående komponenter (kompressorer, tankar, tömningscentraler, tryckvakter mm) servas årligen av tillverkaren (Atlas Copco, AGA, Aspira, QMT m.fl.) eller av denne anvisat serviceföretag.
 • Drift- och serviceavtal med driftentreprenör (anläggningsoperatör) utformas för medicinska gasanläggningar för att ansluta till ett centralt avtal mellan Locum (anläggningsägare) och respektive leverantör.

Anläggningsdokumentation

Relationshandlingar

Relationsritningar ska omgående upprättas, detta gäller alla projekt, även där t.ex. bara ett gasuttag tas bort, eller något enstaka rum kompletteras med gasuttag. Projektledare ansvarar för att relationsritningar upprättas.

Det är krav på att gasinstallationer ska vara relationsritade.

Vid upphandling av projektör ska kostnad för relationsritning ingå.

Det är relationshandlingar som ska uppdateras och inte arbetsritningar.

På ritningar får ej andra VVS installationer än gas finnas.

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23 - Bytt namn till Tekniskt program och reviderad utifrån nya roller inom Locum.  
Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.3.