52. HB System för medicinsk gas

Dokumentet är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av centralgasanläggningar för medicinska gaser.

Anvisningar

Region Stockholm har gett Locum AB uppdraget att förvalta och utveckla de medicinska gasanläggningarna i de vårdfastigheter som ägs av Region Stockholm. Locum AB har i den egenskapen att tillhandahålla rutiner för uppdraget.

I den tekniska infrastrukturen på sjukhus och vårdinrättningar ingår ofta gasanläggningar med syfte att tillförlitligt tillhandahålla medicinska gaser i den omfattning som krävs. Varje teknikdisciplin omfattas av lagar och regelverk, arbete med medicinska gaser fordrar dock särskild aktsamhet då systemen ofta betjänar livsuppehållande behandlingar inom sjukvården.

En medicinsk gasanläggning är ett komplett system som omfattar gasförsörjningskällor, armaturer, rörsystem och gasuttag på de ställen där medicinska gaser eller överskottssystem används. En medicinsk gasanläggning klassas som medicinteknisk produkt, klass IIb enligt Bilaga VIII Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Medicinska gaserna är klassade som läkemedel eller medicinteknisk produkt.

Locum har ramavtalade konsulter för projektering och besiktning. Driftavtal med lokala driftleverantörer som har drift av gasanläggningen. 

Vårdgivaren ska delta i projektgrupp.

För projektering, se avsnitt 2 och bilaga 1 i Tekniska anvisningar 52HB System för medicinsk gas.

För entreprenad, se avsnitt 3 och bilaga 2 i Tekniska anvisningar 52HB System för medicinsk gas.

Se avsnitt 4 och bilaga 9 i Tekniska anvisningar 52HB System för medicinsk gas.

Ändringslogg

2021-12-16 - Bilaga 5, 9 och 10 är omarbetade. 
2021-09-09 - En genomgående revidering av styrdokumentet 52HB System för medicinsk gas med tillhörande bilagor har genomförts. Dokumenten har anpassats till aktuell lagstiftning. Två bilagor har tillkommit, bilaga 9 och 10.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23 - Bytt namn till Tekniskt program och reviderad utifrån nya roller inom Locum.  
Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R3.