Närbild på händer, papper och tabeller
Närbild på händer, papper och tabeller

Styrdokument fastigheter

På dessa sidor hittar du, samlat, de styrdokument och anvisningar som ska beaktas vid arbeten i Region Stockholms fastigheter.

Sidorna Konceptprogram PTS, Övergripande anvisningar och Tekniska anvisningar har nu kompletterats med sidan Anvisningar för konsulter. Här finns de styrande krav som gäller i projekt samlat utifrån olika konsultgruppers behov.

I 5 Kap 2§  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges: 

 

”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.”

Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och tekniklösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter. 

Styrdokument fastigheter är styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Styrdokumenten kan även tillämpas för inhyrda lokaler. 

Innehållsstruktur för Styrdokument fastigheter

Här nedan finner du en klickbar sammanställning av de olika sidor som finns under Styrdokument fastigheter.

  • Kolumnen Anvisningar för konsulter innehåller en sammanställning av de områden från Övergripande- samt Tekniska anvisningar som du ska följa i ditt uppdrag.

  • I kolumnen Övergripande anvisningar har vi samlat övergripande styrande dokument som spänner över flera teknikområden.

  • I kolumnen Tekniska anvisningar finns specifika tekniska områden listade enligt en BSAB-kodstruktur.

Styrdokument fastigheter

Anvisningar för konsulter

Övergripande anvisningar

Tekniska anvisningar

Arkitekt Akustik 4. Bygg
Brand Anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi 51. VA-system
Miljö Arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten 52. HB System för medicinsk gas
4. Bygg BIM-anvisningar 54. Brandsläckningssystem
5. VVS Brandskydd 55. Kylsystem
6. El och Tele CAD- och dokumentanvisningar 56. Värmesystem
7. Transportsystem Fastighetsföroreningar 57. Luftbehandlingssystem
8. Styr och övervakning Fysisk tillgänglighet 63. Elkraftsystem
Säkerhet Informationssäkerhet 64B. Flerfunktionsnät för telesystem (fastighetsnät)
Teknisk bevakning Mediamätning och LCC 64C. Teletekniska säkerhetssystem
  Produktval - Byggvaru­bedömningen (BVB) 64CBB. Branddetekterings och brandlarmsystem
  Projekterande konsulter 64EBI. Mobila telefonsystem (inomhusnät)
  Skyltning 71. Hissystem
  Vårdhygieniska aspekter 81. Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift