Styrdokument fastigheter

På dessa sidor hittar du, samlat, de styrdokument och anvisningar som ska beaktas vid arbeten i Region Stockholms fastigheter.

I 5 Kap 2§  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges: 

”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.”

Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och tekniklösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter. 

Styrdokument fastigheter är styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Styrdokumenten kan även tillämpas för inhyrda lokaler. 

Vänligen kontakta Locums specialister vid frågor gällande dessa styrdokument och anvisningar.

Styrdokument fastigheter har grupperats enligt följande;

Fastighetsutvecklingsplaner  – Är framtagna för att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos Region Stockholms strategiska fastigheter. Dokumenten tas fram av Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, SFI, i samarbete med Locum.

Konceptprogram PTS – Är forskningsprojekt i samverkan med Chalmers tekniska högskola.

Övergripande anvisningar  – Är generella anvisningar för de som arbetar i och med fastigheterna och som behöver tillämpas på projekt oavsett tekniskt område.

Tekniska anvisningar – Inkluderat projekteringsanvisningar enligt BSAB-struktur är ett stöd för de konsulter som arbetar med eller ska utföra projekt innefattande ett visst tekniskt område. 

Gällande styrdokument och tidigare benämning

Område

Styrdokument fastigheter

Tidigare benämning

                 Fastighetsutvecklingsplaner
 
  Fastighetsutvecklingsplaner, FUP  
 
                                                 Konceptprogram PTS
 
  Konceptprogram PTS  
 
             Övergripande anvisningar
 
Allmänna anvisningar Brandskydd R.7.1-R.7.4
  Anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi R.14
  Fastighetsföroreningar  
  Fysisk tillgänglighet R.2
  Produktval - Byggvarubedömning R.24
     
Fastighet (systemkopplat) Akustik  
  Mediamätning  
  Skyltning R.15
  Vårdhygieniska aspekter R.6
     
Fastighetsinformation (dokumentation) BIM-anvisningar R.25.1-R.25.5
   CAD och dokumentanvisningar R.4.1-4.4 
     
Organisation Projekterande konsulter R.5
  Arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten R.16
 
    Tekniska anvisningar
 
4 - Rumsbildande byggdelar Bygg  
     
5 - VA-, VVS, Kyl- och processmediesystem VA-system R.20
  System för medicinsk gas R.3
  Brandsläckningssystem R.7.6
  Kylsystem R.20
  Värmesystem R.20
  Luftbehandlingssystem R.20
     
6 - El- och Telesystem Elkraftsystem R.13
  Flerfunktionsnät för telesystem R.19.1
  Teletekniska säkerhetssystem R.23
  Branddetekterings- och brandlarmssystem R.7.5
  Mobila telefonsystem R.19.2
     
7 - Hiss Hissystem R.1
     
8 - Styr- och Övervakningssystem Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift R.18