Närbild på två personers händer som tittar på kalkyler.
Närbild på två personers händer som tittar på kalkyler.

Styrdokument fastigheter

På dessa sidor hittar du, samlat, de styrdokument och anvisningar som ska beaktas vid arbeten i Region Stockholms fastigheter.

I 5 Kap 2§  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges: 

”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.”

Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och tekniklösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter. 

Styrdokument fastigheter är styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Styrdokumenten kan även tillämpas för inhyrda lokaler. 

Innehållsstruktur för Styrdokument fastigheter

Här nedan finner du en klickbar sammanställning av de olika sidor som finns under Styrdokument fastigheter.

 • Kolumnen Anvisningar för konsulter innehåller en sammanställning av de områden från Övergripande- samt Tekniska anvisningar som du ska följa i ditt uppdrag. Det vill säga här finns de styrande krav som gäller i projekt samlat utifrån olika konsultgruppers ansvarsområden.

 • I kolumnen Övergripande anvisningar har vi samlat övergripande styrande dokument som spänner över flera teknikområden.

 • I kolumnen Tekniska anvisningar finns specifika tekniska områden listade enligt en BSAB-kodstruktur.

Här finns även en sammanställning över nuvarande- och gällande styrdokument som kan vara bra inför uppstart av projekt

Styrdokument fastigheter

Anvisningar för konsulter

Här finner du information om respektive konsultområde genom att klicka på länken/rubriken Anvisningar för konsulter ovan eller i vänstermenyn, välj sedan det område du representerar. 
 • Arkitekt
 • Brand
 • Miljö
 • 4. Bygg
 • 5. VVS
 • 6. El och Tele
 • 7. Transportsystem
 • 8. Styr och övervakning
 • Säkerhet
 • Teknisk bevakning
 

Övergripande anvisningar

 

Tekniska anvisningar


Ansökan om avsteg från styrdokument