Styrdokument fastigheter

På dessa sidor hittar du, samlat, de styrdokument och anvisningar som ska beaktas vid arbeten i Region Stockholms fastigheter.

Sidorna Konceptprogram PTS, Övergripande anvisningar och Tekniska anvisningar har nu kompletterats med sidan Anvisningar för konsulter. Här finns de styrande krav som gäller i projekt samlat utifrån olika konsultgruppers behov.

I 5 Kap 2§  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges: 

”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.”

Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och tekniklösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter. 

Styrdokument fastigheter är styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Styrdokumenten kan även tillämpas för inhyrda lokaler.