Informationssäkerhet

Varje nämnd, förvaltning, styrelse och bolag inom Region Stockholm ska bedriva ett systematiskt och långsiktigt informationssäkerhetsarbete. Respektive nämnd, styrelse och bolag ansvarar för att det finns ett lokalt ledningssystem för informationssäkerhet inom dess verksamhetsområde.

Locums informationssäkerhetsarbete ska säkerställa att Locums informationstillgångar ges ett skydd som är anpassat till informationens skyddsvärde, föreliggande risk och författningskrav. Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till verksamhetens övergripande mål genom att främja kvalitet och effektivitet i arbetet. 

För att informationssäkerhetsarbetet inom Locum ska kunna bedrivas systematiskt, kvalitetssäkert och effektivt så ska återkommande risk- och säkerhetsanalyser ligga till grund för löpande omprövning av behovet av skydd för informationstillgångarna. Informationssäkerhetsarbetet ska även bidra till upprätthålla förtroendet för Locums förmåga att hantera skyddsvärd information och värna medborgares rättigheter och personliga integritet. Locums informationssäkerhetsarbete ska vara uppbyggt så att informationssäkerheten kan upprätthållas även i händelse av kriser eller annan negativ yttre påverkan på verksamheten och bidra till att effekten av sådana händelser begränsas.

Utbildning i Informationssäkerhet

Nedan hittar du en länk till en utbildning i Informationssäkerhet som vänder sig till dig som hanterar information för Locum. 
Obs! För utbildningen rekommenderas att använda webbläsaren Chrome.

För att genomföra utbildningen klicka här och sedan på knappen Starta

Ändringslogg

2021-06-29 - Förtydligande av K2-information i Locums guide för K-klassning. 
2021-06-15 - Mindre ändringar gjorda i dokumenten Riktlinje för informationssäkerhet och Informationssäkerhet i byggprojekt. 
Föregående version hittar du här
2020-10-27 - Rättelse avseende personuppgiftsombud, ersattes i maj 2018 av dataskyddsombudet.
2020-10-26 - Revidering av Informationssäkerhet i byggprojekt, Locums guide till K-klassning för fastighetsinformation och Riktlinje informationssäkerhet. De främsta ändringarna är K2-dokument får skickas via e-post, i övrigt mindre korrigeringar.