locum.se

Akustik

Denna sida sammanfattar/publicerar de riktlinjer som Locum antagit från PTS-nätverk.

I samarbetet inom PTS (Program för Teknisk standard), har det sedan tidigare funnits en riktlinje för akustik från 2010 i nära anknytning till SS 25267 som behövde uppdateras bland annat för att det ledde till fördyrande lösningar som dessutom var svåra att utföra. Med start i en utredning som Locum initierade, har en starkt bearbetad version nu tagits fram som har godkänts av PTS-styrelsen i september 2015.

Förutom mindre rättelser i beteckningar o.d. innebär denna riktlinje nu rimligare krav framförallt på reduktionstal för luftljud mot korridor men även enhetliga och därför enklare krav på efterklangstiden i olika typrum. Denna version har siktat mot en väsentligt enklare tillämpning av standarden i byggprojekten genom att alla i nätverket förekommande typrummen listas och kravställs istället för standardens utformning som kunde vara svår att tillämpa när man inte hittade den aktuella typrummen vilket ofta ledde till överdimensionering ”för säkerhets skull”. 

Genom två nya bilagor blir det lättare att tillämpa kraven dels genom mer ingående förklaringar av akustiska teori och begrepp men även genom konkretisering av vad olika konstruktionsval innebär i sammanhanget.