Arbetsmiljö i byggprojekt

För Region Stockholm och Locum är det viktigt att arbetstagare då den befinner sig på en av Locums byggarbetsplatser garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagare som arbetar på Locums byggarbetsplatser ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas.

Dessa styrdokument är framtagna utifrån de krav avseende arbetsmiljö som lagar och föreskrifter ställer på byggnads- och anläggningsarbeten och syftar till att säkra en god arbetsmiljö för de personer som:

  • arbetar med utförande av byggnads- och anläggningsarbeten.
  • brukar lokalerna såsom exempelvis vårdpersonal.
  • arbetar med byggnaden i förvaltnings- och driftskedet t ex driftentreprenören.

Alla som deltar i ett byggprojekt har ett ansvar för att se till att de delar som de arbetar med blir så bra som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt för ovannämnda grupper.

 

Ändringslogg

2022-06-01 - Dokumentet är genomgående omarbetat utifrån att dokumentet nu enbart riktar sig till Locums upphandlade entreprenörer och även text från Håll Nollans guider och standarder har inarbetats i dokumentet. Dokumentet har bytt namn från Riktlinje arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbete till Krav arbetsmiljö för entreprenörer i byggprojekt.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2022-06-01 - En större översyn har gjorts och delar av innehållet är flyttat till dokument Krav arbetsmiljö för entreprenörer i byggprojekt och vissa delar har bedömts att de kan utgå. Dokumentet har bytt namn från Ordnings- och skyddsregler till Ordnings- och skyddsregler i byggprojekt.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2018-04-26 - Dokument publicerat som innefattar ordnings- och skyddsregler för arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten.  
2018-03-29 - Mindre justeringar är gjorda i riktlinjen. Förutom redaktionella ändringar har följande ändrats:

  • Länken till AMP-guiden har uppdaterats.
  • Texten gällande när Arbetsmiljöverket skall underrättas gällande olyckor och tillbud har ändrats så den stämmer överens med arbetsmiljöförordningens text (2§).
  • Förtydligande har gjorts vad som gäller om förändringar i Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket (bilaga 2)

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-06-30 - Riktlinjen är genomgående omarbetad utifrån gällande lagstiftning och har bytt namn från "Riktlinje arbetsmiljö i byggprojekt" till "Riktlinje arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten".