CAD/BIM- och dokumentanvisningar

På denna sida samlas krav på dokument som skall redovisas till Locum vid avslut av projekt.

Ändringslogg

2024-06-13 - Locums Riktlinje BIM Leveransspecifikation har uppdaterats med:

Egenskaper/Byggdelar-E 

 • SystemID för E har ändrats till SystemCode och pekas mot S1 parametern i styrfilen.

Föregående version av Riktlinje BIM Leveransspecifikation hittas här.

2024-06-13 - Riktlinje filbenämningar ritningar har uppdaterats med:

 • Berga naturbruksgymnasium har tagits bort från Tabell 14: FastighetsID
 • Tabellen Filnamn och ritningsnummer har kompletterats med info om hur löpnr och våningsplan skall hanteras för byggnadsritningar.
 • Tabell 12 har kompletterats med information för system 64CCB med att smarta lås-system ingår.
 • Tabell 12 har kompletterats med information för system 64EBI, Mobila Tetra system har utgått.
 • Tabell 23: Ritningstyp har kompletterats med ORSR för filer som innehåller både OR&SR.
 • Tabell 23: Ritningstyp har kompletterats med BRUT för filer som innehåller gemensam  Brand och Utrymningsplan.

Föregående version av Riktlinje filbenämningar ritningar hittar du här.

2024-06-13 - Locums Checklista – överlämning av relationshandlingar har uppdaterats med:

 • Checklistan har försetts med kryssrutor för att redovisa om handlingar ingår i projektleverans eller ej.
 • Telesystemen har förtydligats med vilka systemkoder som skall levereras vid RH.
 • Samtliga systems krav på handlingar har setts över.
 • Fältet ”levereras av” har tillförts för att förtydliga vem som levererar handlingar.

2023-11-30 - Locums Riktlinjer CAD_BIM har uppdaterats med:

 • Kapitel 3.2.3 Brandcellsgränser har tillkommit, innehåller instruktioner om hur brandcellsgränser skall modelleras i Revit A modell med familjer i Revit mallfilen.
 • Kapitel 3.5.1 har kompletterats med hur man extraherar en epjfil från en MagiCad fil med kommandot MERESTOREPRJ.
 • Kapitel 3.5.5 MagiCADSettings_Locum som innehåller instruktioner om hur xml filen i startpaketet skall användas för att mappa disciplin V´s egenskaper vid IFC export.
 • Kapitel 3.6.1 har kompletterats med hur man extraherar en mepfil från en MagiCad fil med kommandot MERESTOREPRJ.
 • Kapitel 3.6.5 MagiCADSettings_Locum som innehåller instruktioner om hur xml filen i startpaketet skall användas för att mappa disciplin E´s egenskaper vid IFC export.

Föregående version av Locums CAD/BIM Riktlinjer hittas här.

2023-11-30 - Locums Riktlinje BIM Leveransspecifikation har uppdaterats med:

Egenskaper/Rum

 • Samtliga parametrar har justerats till instansnivå pga typnivå inte förekommer på rum.

2023-05-25 - Locums Riktlinjer CAD_BIM har uppdaterats med:

 • Kapitel 2.3 och 4.2.1 har förtydligats med hur befintliga modeller ska nyttjas och återföras till Locums dokumenthanteringssystem.
 • Kapitel 3.4.2 har tillkommit där information att textstil ISOCPEUR ska användas.
 • Kapitel 3.5.2 och 3.6.2 har uppdaterats med metod 3: Befintligt underlag uppdateras genom att modelleras med hjälp av aktuell styrfil.

2023-05-25 - Locums Riktlinje BIM Leveransspecifikation har uppdaterats med:

Egenskaper/Byggdelar-A

 • Manufacture flyttad till prioritet 3.

Egenskaper/Byggdelar-V

 • Manufacture flyttad till prioritet 3.

Egenskaper/Byggdelar-E

 • Manufacture flyttad till prioritet 3.

Egenskaper/Byggdelar-K

 • Tagit bort SpaceName, SpaceNumber, från byggdelar-K och egenskaper-K
 • Manufacture flyttad till prioritet 3.

2023-05-25 - Riktlinje filbenämningar ritningar har uppdaterats med:

 • Tabellnumrering ändrad.
 • Tabel filnamn och ritningsnummer har ändrats och förtydligats. Exempel på modellbenämningar har tillkommit. 
 • Tabell 11 utökas med discipliner Akustik, Arbetsmiljö, Dagvatten, Energi, Prefab, Miljö, Tillgänglighet, Mätning/geodesi.
 • Tabell 12 har uppdaterats med:
 • System för fjärrkyla 51E har tillkommit.
 • System för Eldistributionsnät 63B har tillkommit.
 • System för Nödbelysnings-och reservbelysningssystem 63FH har tillkommit.
 • System för flygplatsljussystem 63FK.
 • System för Elenergiproduktion 63P har tillkommit.
 • System för flerfunktionsnät i telesystem 64B har tillkommit.
 • System för flerfunktionsnät för fastighetssystem 64BCD har tillkommit.
 • System för inbrottslarm- och inbrottslarmssystem 64CBE har tillkommit.
 • System för entré- och passerkontrollsystem 64CCB har tillkommit.
 • System för utrymningslarmsystem med talat meddelande 64CBK har tillkommit.
 • System för Teletekniska signalsystem 64D har tillkommit.
 • System för Telefonsystem 64EB har tillkommit.
 • System för Mobila telefonsystem 64EBI har tillkommit.
 • System för Bildöverföringssystem 64ECC har tillkommit.
 • System för Lokala datanätsystem 64EDB har utgått.
 • System för Kransystem 74 har utgått.
 • System för Diverse transportsystem 78 har tillkommit.
 • System för Övriga byggdelar och installationssystem 90 har tillkommit.

Tabell 13: Redovisningstyp har ändrats och hänvisning till SS 03 22 71 har tagits bort och ersatts med SS 32271. Exempel har tillkommit.
Tabell 15: Planbenämning, Redovisning av planbenämningar vid befintliga byggnader samt nyproduktion har tillkommit.
Tabell 23: Ritningstyp, Insatsplan och Framkörningskort har tillkommit.
Tabell 34: Dokumentkategori, Brandskyddsbeskrivning har ändrats till Brandskyddsdokumentation vid status relation.
Tillämpningsanvisningar, Exempel har tillkommit för Brandskyddsdokumentation.
2023-01-03 - Locums CAD/BIM Riktlinjer har uppdaterats med:

 • Kravställd standard text är bytt från ISOCP till ISOCPEUR som funkar bättre med Bluebeam
 • Hänvisning till lagerstruktur SB11 utg.3 (utg.4 anger CoClass lager)
 • Hänvisning till Driftinstruktionernas riktlinjer och checklista i kap.4.2
 • Sopsug, Tvättsug och Rörpost har flyttats från kapitel 3.5 till kapitel 3.9 (Transport)

2023-01-03 - Locums Riktlinje BIM Leveransspecifikation har uppdaterats med:
Generellt

 • Förtydligande av vem som ansvarar för uppdatering av parametern Manufacturer.
 • Förtydligande av att LOC-parametrar hanteras av Locum och att dessa inte får ändras i projekt. (Kapitel 8 ändrat)
 • Förklaringen för parametern InstanceDescription har uppdaterats med att parametern ifylls vid behov.
 • Objekt som haft en felaktig FET markering har justerats.

LOC-Plan

 • Pset LOC-PLAN har uppdaterats med att parametern StoreyName skall anges med tre tecken ex. plan 2 (020), plan 2½ (025)

Egenskaper/Byggdelar-A

 • Kravet på BSABwr värde på objekt som saknar värde enligt BSAB (ex. väggar) har tagits bort.
 • Prioritet uppdaterad för Egenskaper-K, Byggdelar-K

Egenskaper/Byggdelar-V

 • Byggdelslistan för V har uppdaterats med Flödesgivare och sprinklerhuvuden (dysor) för sprinkler.
 • SystemID ändras från att anges på Produktvariabel "P" i MagiCad till Systemvariabel "S2".

Egenskaper/Byggdelar-E

 • Nödbel & Hänvisningsarmaturer finns nu i bipkoder och ändras från EA6xx till X för att ange att värdet hämtas från bipkoder.se.
 • SystemID ändras från att anges på Produktvariabel "P" i MagiCad till Systemvariabel "S2"

2022-03-29 - Riktlinje BIM Leveransspecifikation är uppdaterad, version 2.1
Uppdateringen innehåller följande:

 • 9.3.1 Tabellen har försetts med Revit LOC-parametrar för Höjdsystem, Koordinatsystem, Byggnadsbenämning, Fastighetsbeteckning, Förvaltningsobjektbenämning och Kulturhistorisk klass.
 • 9.3.2 Tabellen har uppdaterats med Revit egenskaper för Elevation och Plan populärnamn, tabell med namngivna exempel plan är borttagen.
 • 9.3.3 Tabellen har utökats med Revit parameter för Strålskydd, "Propertyset" har uppdaterats till LOC-Rum och kolumnen "Förklaringar" har uppdaterats generellt, parametrar för BRA,BTA, ElementID och ObjectID har utgått.
 • 9.3.4 Tabellen har uppdaterats med Revit egenskap för Strålskydd. Kolumnen "Ursprung" har tagits bort.
 • 9.3.6 Kolumnen "Ursprung" har tagits bort.
 • 9.3.8 Kolumnen "Ursprung" har tagits bort. Förklaring Flow_l/s har förtydligats.
 • 9.3.10 Kolumnen "Ursprung" har tagits bort.

2022-02-28 - Ny sida skapad utifrån innehåll från de avpublicerade sidorna "BIM-anvisningar" och "CAD- och dokumentanvisningar". 
Riktlinje CAD är ersatt med Riktlinjer CAD/BIM. Föregående version hittas här
2021-10-01 - Checklistorna för relationshandlingar och för överlämning driftinstruktioner har kompletterats med en kolumn som anger vilken informationssäkerhetsklass handlingen kommer att lyda under och vilken roll som granskar handlingstyp vid överlämnande i projektets slutskede.
2020-09-30 - Uppdatering av Checklista överlämning av relationshandlingar och Checklista överlämning driftinstruktioner. Uppdateringen består av förenklingar och enhetliggörande av typsnitt.
2020-01-27 - Checklistan har reviderats under rubriken 71.Hissystem där det rättats till och förtydligats om vilken dokumentation som ska lämnas över efter utfört projekt och vart denna dokumentation ska läggas.
2018-09-13 - Revideringen gäller för checklistor för överlämning av relationshandlingar och driftinstruktioner. Rubriken 7 Transportsystem i båda checklistorna har kompletterats med vilka handlingar som projekt ska lämna vid projektavslut. I checklista överlämning av relationshandlingar så har även en rad avseende ritningar för överordnat system brandlarm lagts till, även i vilka format dessa relationer ska lämnas. Hänvisning görs även till projekteringsanvisning 71 Hissystem projektör kan läsa vidare i detalj vilka dokument som ska överlämnas. För brand så har checklista överlämning av relationshandlingar försetts med ny rad avseende ritningar för överordnat system brandlarm, även i vilka format dessa relationer för brand ska lämnas.
2018-05-25 - Checklista Överlämning fastighetsrelaterad information har reviderats. Checklistan har dessutom även delats upp med en del för relationshandlingar och en del för driftinstruktioner. Nytt är också att båda listorna är uppbyggda enligt BSAB:s kodstruktur och att checklistan för driftinstruktioner har ett förslag på leveransstruktur av driftinstruktioner från projektets entreprenörer.
2018-03-16 - Bilaga 2 - Leveransförteckning, reviderad med bättre förklaringar och exempel.
2017-12-12 - Riktlinje tekniska dokument relationshandlingar och tekniska dokument drift- och underhållsinstruktioner har revideras utifrån nytt arbetssätt samt kompletterats med bilagor för att tydliggöra vad som ska levereras vid avslut av projekt. 
2017-01-31 - Riktlinjen har fått tydligare hänvisningar till gällande standarder och har även omarbetats för att förtydliga kravställning mot förvaltning. 
Föregående utgåva Riktlinje BIM Objektsmodeller hittar du här.
2013-03-04 - BIM-objektsmodeller, BIM-samordning, BIM-samgranskning är genomgående förtydligade.