Brandskydd

Dessa styrdokument för brandskydd omfattar de byggnader som ägs av Region Stockholm och förvaltas av Locum.

Anvisningar

Locum ska förse vården med ändamålsenliga lokaler inom det egna förvaltade fastighetsbeståndet. Denna ändamålsenlighet inbegriper bland annat att på ett långsiktigt hållbart sätt tillse att fastigheter, byggnader och lokaler uppnår och bibehåller ett fullgott brandskydd. Det ställs krav på att brandskyddet ska säkerställa personsäkerheten för patienter, besökare och personal på sjukhusen och minska risken för brand- och brandgasspridning. 

Utöver samhällets krav, i form av lagar och regler, har Locum egna styrande dokument som förtydligar eller exemplifierar gällande myndighetskrav och i vissa fall förstärker dessa krav för att minimera påverkan av en brand på vårdverksamheten och skydda vårdfastigheterna. 

Locum AB har brandspecialister, varav minst en brandingenjör, anställda som arbetar strategiskt med brandskyddet inom både förvaltning och projekt. Locum har också en Strateg Säkerhetssystem anställd, som är specialist inom brandlarm och släcksystem. Dessa funktioner är placerade inom säkerhetsenheten. Brandspecialisterna arbetar främst med att:

 • Utveckla och uppdatera arbetssätt och styrdokument avseende brandskydd.
 • Samordna brandskyddsarbetet inom förvaltningsområdena som ett stöd till förvaltningsområdescheferna.
 • Stödja och följa upp brandskyddsarbetet inom projektområdena samt granska projektering och brandskydd under byggtid som ett stöd till projektområdescheferna.
 • Bistå som sakkunniga i brandskyddsfrågor i förvaltning, drift och projekt. 

Locum har en intern brandskyddsorganisation med delegationer för arbetsuppgifter och ansvar inom brandskydd, med roller i både förvaltning och projekt. 

Locum har genom ramavtal upphandlat brandkonsulter för projektering av brandskyddet i projekt samt kunskapsstöd, inventeringar och utredningar av brandskyddet i förvaltningsskedet. 

Locum har upphandlade driftentreprenörer för funktionsansvar för brandskyddet i fastigheterna och utförande av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Tillståndsansvarig brandfarliga heta arbeten

Locum delegerar arbetsuppgiften som tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i följande fall:

 • Till Locums upphandlade driftentreprenörer.
 • Till entreprenör i, av Locum drivna, byggprojekt.
 • Till Locums byggentreprenörer enligt ramavtal på respektive sjukhus.
 • I undantagsfall, till andra upphandlade entreprenörer som arbetar kontinuerligt på ett eller flera sjukhusområden. Denna sista punkt ska dock göras med försiktighet och alltid rådgöras med brandspecialist. 

Andra entreprenörer som arbetar på sjukhusområdena har inte möjlighet att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten utan behöver ta hjälp av Locums driftentreprenörer för att utfärda tillstånd. 

Avstängning brandtekniska installationer

Brandlarm kan behöva stängas av vid till exempel heta eller dammande arbeten. Även vattensprinkler kan behöva stängas av under till exempel ett byggarbete. Brandskyddet ska säkerställas under avstängningen. Locums driftentreprenör är anläggningsskötare och är ansvarig för avstängning av brandtekniska funktioner.

Endast entreprenör som har underskriven blankett för rätt att begära avstängning av brandteknisk funktion från Locums projektledare, förvaltningsområdeschef eller fastighetsförvaltare får ansöka om avstängning av brandteknisk funktion hos driftentreprenören. Entreprenören ska vara väl medveten om de krav som ställs under avstängningen. 

 

I ett tidigt skede ska hänsyn till utrymnings- och brandskyddsstrategin för aktuell yta beaktas, så att åtgärderna finns med i fortsatt projektering och budgetering. Påverkan på intilliggande verksamheter behöver också tas hänsyn till, så att utrymningsförhållanden och övrigt brandskydd är fortsatt fullgott inom de verksamheterna. 

Lokalerna lämplighet från ett brandperspektiv för tänkt användning ska också beaktas. 

I tidiga skeden bör särskilt beaktas:

 • Utrymning av patienter
 • Brandcellsindelning
 • Byggmaterial
 • Installation av automatisk vattensprinkler
 • Ökad brandsäkerhet för att skydda vårdverksamheten och byggnaden.

Locums projektorganisation ansvarar för att byggprojekt utförs enligt gällande lagar och regler samt Locums styrdokument. Brandskydd i projekt inkluderar både hur brandskyddet ska projekteras för lokaler förvaltade av Locum samt upprätthållande av brandskydd under byggtid, både på byggarbetsplats och i de lokaler som ansluter direkt till byggområdet. 

Brandkonsult ska konsulteras vid nybyggnad, ombyggnad eller ändring. Även mindre ändringar kan påverka brandskyddet, så Locums brandspecialist eller ramavtalade brandkonsulter ska bistå med en bedömning även för dessa. Gällande lagstiftning samt Locums styrande dokument ska följas. 

Avsteg från Locums styrande dokument ska godkännas av projektets styrgrupp alternativt utsedd representant från Locums förvaltningsorganisation genom ”Ansökan om avsteg från styrdokument”. Mallen för ansökan tillhandahålls av projektledare eller representant från Locums förvaltningsorganisation. 

Brandskydd under byggtid

Byggprojekt medför ofta en ökad risk för uppkomst av brand med många brandfarliga arbetsmoment. Om brand uppstår kan det bli allvarliga konsekvenser för personer och pågående verksamhet, särskilt om brandskyddet inte är driftsatt och brandcellsgränser är bristfälliga. På grund av detta arbetar Locum aktivt med att säkerställa ett fullgott brandskydd under byggtid och har tagit fram Regler för brandsäker byggarbetsplats, se nedan. Reglerna gäller alltid och kompletteras av Brandskyddsplanen och brandskyddsplanritning som anger projektspecifika kompletterande uppgifter, krav och lösningar.

 

Under förvaltningsskedet ska brandskyddet skötas och upprustas över tid på ett sådant sätt att ett skäligt brandskydd uppnås och att brandsäkerheten utvecklas med samhällets ställda krav. Risken för uppkomst av brand och konsekvenserna av bränder ska minimeras. Eventuella incidenter rapporteras och lärdomar ska dras och spridas inom Locum.

Uppföljning och kontroll

Drift och underhåll av brandskyddstekniska lösningar och brandskyddets utformning i övrigt i fastigheter som förvaltas av Locum utförs generellt av upphandlade driftentreprenörer. Locum gör årligen flera uppföljningar av hur arbetet utförs.

Tillsyn utförs av räddningstjänsterna i Region Stockholm som kontrollerar att ett skäligt brandskydd upprätthålls i fastigheterna.

Locum ansvarar för brandskyddet i de fastigheterna som förvaltas och för att upprätthålla funktion på tekniska system och byggnaden i stort. Det åligger hyresgästen att utföra systematiskt brandskyddsarbete inom de lokaler som hyrs, så att brandsäkerheten upprätthålls inom dessa ytor. Ansvaret för brandskyddet är delat mellan hyresvärd och hyresgäst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Locum tecknar även en förtydligande gränsdragningslista och har en bilaga som beskriver ansvarsfördelningen i brandsäkerhetsfrågor mellan hyresvärd och hyresgäst. 

 

Ändringslogg

2024-05-14 - Ny version av Anvisning avstängning av brandteknisk funktion.
2024-04-23 - Nya versioner av mallarna Avstängningstillstånd brandlarm och Avstängningstillstånd släcksystem.
2023-10-12 - Ny version av mall Brandskyddsplan.
2023-09-01 - Nya Projekteringsanvisningar byggnadstekniskt brandskydd publicerade - ersätter Projektanvisning brandskydd, se föregående version här
2023-03-27 - Ny version av Mall - Avstängningstillstånd brandlarm 
2023-03-20 - Ny Anvisning om brandskydd i allmänna utrymmen. Uppdaterade Regler för brandsäker byggarbetsplats med ett flertal mindre ändringar samt uppdatering enligt nya regler för brandfarliga heta arbeten, se föregående version här.  
Uppdaterad Anvisning för avstängning av brandteknisk funktion med mindre ändringar och förtydliganden, se föregående version här. 
2023-03-15 - Ny version av Mall - Beställarens kontroll brand publicerad.
2022-03-02 - Publicering av uppdaterade mallar avseende Avstängningstillstånd brandlarm, Brandskyddsplan, Brandskyddsdokumentation per byggnad och Avstängningstillstånd släcksystem.
2022-09-12 Riktlinje för brandskydd har reviderats. Malländring samt ändrad text om brandskydd under byggtid och brandkonsultens roll.
Föregående utgåva av Riktlinje för brandskydd hittar du här. 
2022-06-17 – Två mallar uppdaterade Avstängningstillstånd brandlarm och Brandskyddsplan. En mall borttagen Mall - Fullmaktsblankett brandfarliga heta arbeten. 
2022-06-14 – Ny version av Regler för brandsäker byggarbetsplats är publicerad.
2022-05-03 – Projektanvisning Brandskydd har reviderats, så att anvisningar för brandskydd under byggtid inkluderas. Även mindre ändringar avseende brandlarmsstyrningar har genomförts. Ny anvisning publicerad – Anvisning avstängning brandteknisk funktion. Mall - Beställarens kontroll brand och Mall - Entreprenörens kontroll brand har även uppdaterats.
2022-03-25 - Mall för avstängning släcksystem är reviderad och Mall för avstängning brandlarm ersätter mall för avstängning brandteknisk funktion. 
2022-03-15 - Nya regler publicerade: Regler för brandsäker byggarbetsplats ersätter Riktlinje brandskydd under byggtid. Ny mall publicerad: Brandskyddsplan ersätter Mall - Plan för brandskydd under byggtid. 
2022-01-28 – Två mallar uppdaterade - Mall - beställarens kontroll brand och Mall - entreprenörens kontroll brand. 
2021-09-24 - Ny version publicerad av Mall - Beställarens kontroll brand.
2021-06-07 - Krav på MetisCad borttaget i Bilaga - Brandritning.
2021-02-01 - Nya mallar publicerade, Mall - Beställarens kontroll brand och Mall - Entreprenörens kontroll brand.
2020-03-23 - Ny mall upplagd - Avstängning brandsläckningssystem.
2019-08-14 - De delar som rör brandskydd under byggtid har tagits ur Projektanvisning brandskydd och blivit en egen riktlinje med uppdaterad och namnändrad mall - Plan för brandskydd under byggtid. 
Föregående utgåva av mallen hittar du här.
2019-08-14 - Projektanvisning brandskydd har i samband med ovanstående reviderats. 
2018-01-10 - Förtydligande kring vidaredelegering av tillståndsansvar i "Mall - Fullmaktsblankett brandfarliga heta arbeten". 
2017-09-22 - Ny mall upplagd för hyresgäst frånkoppling brandteknisk funktion.
2017-05-30 - Mall brandskydd under byggtid kompletterad gällande avstängning av befintligt brandlarm.
2017-03-28 - Projektanvisning för brand kompletterad och förtydligad avseende krav på nödbelysning, horisontell evakuering samt handbrandsläckare.
2017-03-28 - Bilaga brandritning har kompletterats med krav på att brandcellsgränser numera ska vara med på utrymningsplaner.
Föregående utgåva av bilaga brandritning hittar du här.
2016-05-10 - Helt nya styrdokument brand uppdelade på Riktlinje för brandskydd och Projektanvisning brandskydd. Bilagor och mallar som behövs finns separat på portalsidan under respektive styrdokument. De tidigare riktlinjerna R.7.1R.7.2 samt R.7.4 finner du här. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2013-12-12 - R.7.1 Riktlinje byggnadstekniskt brandskydd genomgående uppdaterad samt sammanslagen med tidigare "R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation".
2013-12-12 - R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation inarbetad i Riktlinje R.7.1.
2013-09-12 - R.7.2 Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete. Ändringar vid lodräta markeringar samt uppdateringar avseende processägare och uppdateringsansvarig.
2010-09-15 - R.7.4 Riktlinje för hantering av brandfarlig vara genomgående omarbetad.