Brandskydd

Denna sida ersätter tidigare riktlinjer R.7.1, R.7.2 och R.7.4 för brandskydd. Dessa styrdokument för brandskydd omfattar de byggnader som ägs av Region Stockholm och förvaltas av Locum.

Anvisningar

Locum har tagit fram mål för att erhålla ett skäligt brandskydd inom Region Stockholms lokaler. Brandskyddet ska utformas så att målen nedan uppfylls alternativt att den valda brandtekniska lösningen bidrar till att målen kan uppfyllas.

För ett fullgott brandskydd gäller följande:

1. De fastigheter Locum förvaltar ska ha erforderligt brandskydd utifrån aktuell lagstiftning.
2. En brand ska kunna upptäckas och släckas inom tre minuter.
3. Vid brand ska rök och brand inte spridas till annan brandcell.

Locum har genom ramavtal upphandlat konsulter och driftentreprenörer för projektering samt drift och underhåll av brandskyddet. 

De brandkonsulter som Locum har ramavtal (LOC 0704-0596) med är:

- Brandskyddslaget
- Säkerhetspartner
- Prevecon
- ÅF


Locums driftentreprenörer är: 

- L&T, Lassila & Tikanoja (tidigare Veolia)
- Caverion
- ISS Facility Services
- Gunnar Karlsen
- H2M

Locum har även en intern brandskyddsorganisation med delegeringar för ansvaret inom brand. 

Rekommendationer

I tidiga skeden bör särskilt beaktas.

1. Utrymning där patienter vistas
Utrymningsstrategin ska utgå från och anpassas efter verksamheten som bedrivs. Utrymningsstrategin på sjukhus bygger till stor del på horisontell evakuering till intilliggande brandceller. För att ge personalen goda möjligheter att hjälpa patienterna i en brandutsatt avdelning att evakuera horisontellt ska antalet vårdrum i kombination med antal patienter per brandcell begränsas.

2. Möjlighet till räddningsinsatser
Vid projektering ska hänsyn alltid tas till:
- risker i samband med räddningsinsatser, t ex smittspridning och vattenskador
- placering och utformning av eventuella utrymningsplatser
- speciella insatsförhållanden (såsom inlåsta patienter och så vidare)
- angreppsvägar

Räddningstjänsten ska involveras i projekt som påverkar insatsförhållanden under byggtid samt vid färdigprojektering. Exempel på sådana större projekt är tillbyggnad av ny huskropp eller omfattande ombyggnad av befintlig byggnad som innebär ändrade insatsförhållanden för räddningstjänsten. 

3. Fasadmaterial
Vid nybyggnad av sjukhusbyggnad ska ytskikt på fasaden utföras med obrännbart material. Observera att detta även gäller byggnader i byggnadsteknisk klass Br 2 och Br 3.

4. Strategi sprinkler
Vid nybyggnation av sjukhusbyggnader (det vill säga byggnader som innehåller verksamheter där vård bedrivs, Vk 5C) ska automatisk vattensprinkler eller likvärdigt släcksystem installeras i hela byggnaden. Utrymmen som ej bedöms lämpliga att installera släcksystem i ska redovisas i brandskyddsdokumentation per fastighet.
Vid ombyggnader i sjukhus som innebär att sprinkler installeras ska bedömning av omfattning göras utifrån en helhetssyn på sjukhuset. 
Kan större delar än den del som omfattas av ombyggnaden sprinklas bör detta övervägas.

5. Strategi brandlarm
Beslut om ett provisoriskt byggbrandlarm erfordras ska tas i tidigt skede. Detta ska framgå i förfrågningsunderlaget. Vid nybyggnation av byggnader där krav på brandlarm föreligger ska automatiskt brandlarm installeras i hela byggnaden. Vid ombyggnader som innebär att brandlarm installeras ska bedömning av omfattning göras utifrån en helhetssyn på byggnaden. Kan större delar än den del som omfattas av ombyggnaden förses med brandlarm bör detta övervägas.

6. Robusthet
Målet med projekteringen ska alltid vara att skapa ändamålsenliga och funktionella lokaler med hög driftsäkerhet. Eventuella avbrott ska minimeras i skada och tid till återställning. Det organisatoriska och tekniska brandskyddet ska utformas på ett robust sätt, det ska präglas av logik och enhetlighet samt vara lätt att förstå för driftpersonal, fastighetsägare, räddningstjänst och övriga personer som vistas i den berörda byggnaden.

Robusthet ska särskilt beaktas för:

  • Tekniska system – ur ett brandskyddsperspektiv exempelvis kraftförsörjning, redundans och så vidare.
  • Planlösningar – exempelvis strävan gentemot horisontell evakuering (utrymning), antal utrymningsvägar och så vidare.
  • Driftsäkerhet. 
  • Sårbara delar – innebär delar i ett system som, om de slås ut, påverkar stora eller för verksamheten betydande funktioner.
  • Single point of failure – en viktig del av ett system som, om det fallerar, inte har någon backup/redundans och därmed kommer att slå ut hela eller stora delar av systemet.
  • Brandstyrningar – minimera antalet brandstyrningar för att få högre driftsäkerhet och minska antalet felkällor. 

Uppföljning och kontroll

Drift och underhåll av brandskyddstekniska lösningar i fastigheter som förvaltas av Locum utförs generellt av upphandlade driftentreprenörer. Locum gör årligen flera uppföljningar av hur arbetet utförs.
Locum tillsynas i sin tur av räddningstjänsterna i länet som kontrollerar att det är skäligt brandskydd på sjukhusen. 

Styrande dokument brandskydd

Ändringslogg

2021-09-24 - Ny version publicerad av Mall - Beställarens kontroll brand.
2021-06-07 - Krav på MetisCad borttaget i Bilaga - Brandritning.
2021-02-01 - Nya mallar publicerade, Mall - Beställarens kontroll brand och Mall - Entreprenörens kontroll brand.
2020-03-23 - Ny mall upplagd - Avstängning brandsläckningssystem.
2019-08-14 - De delar som rör brandskydd under byggtid har tagits ur Projektanvisning brandskydd och blivit en egen riktlinje med uppdaterad och namnändrad mall - Plan för brandskydd under byggtid. 
Föregående utgåva av mallen hittar du här.
2019-08-14 - Projektanvisning brandskydd har i samband med ovanstående reviderats. 
Föregående utgåva hittar du här.
2018-01-10 - Förtydligande kring vidaredelegering av tillståndsansvar i "Mall - Fullmaktsblankett brandfarliga heta arbeten". 
2017-09-22 - Ny mall upplagd för hyresgäst frånkoppling brandteknisk funktion.
2017-05-30 - Mall brandskydd under byggtid kompletterad gällande avstängning av befintligt brandlarm.
2017-03-28 - Projektanvisning för brand kompletterad och förtydligad avseende krav på nödbelysning, horisontell evakuering samt handbrandsläckare.
2017-03-28 - Bilaga brandritning har kompletterats med krav på att brandcellsgränser numera ska vara med på utrymningsplaner.
Föregående utgåva av bilaga brandritning hittar du här.
2016-05-10 - Helt nya styrdokument brand uppdelade på Riktlinje för brandskydd och Projektanvisning brandskydd. Bilagor och mallar som behövs finns separat på portalsidan under respektive styrdokument. De tidigare riktlinjerna R.7.1R.7.2 samt R.7.4 finner du här. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2013-12-12 - R.7.1 Riktlinje byggnadstekniskt brandskydd genomgående uppdaterad samt sammanslagen med tidigare "R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation".
2013-12-12 - R.7.3 Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation inarbetad i Riktlinje R.7.1.
2013-09-12 - R.7.2 Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete. Ändringar vid lodräta markeringar samt uppdateringar avseende processägare och uppdateringsansvarig.
2010-09-15 - R.7.4 Riktlinje för hantering av brandfarlig vara genomgående omarbetad.