56. Värmesystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av värmeanläggningar.

Anvisningar

Behov skall tillgodoses med lösningar som är kostnadseffektiva över tid. LCC på värmesystem skall finnas för var projekt. Möjligheter med värmepumpar skall analyseras.

Specialist och Teknikförvaltare samverkar vid om- och ny byggnationer genom att medverka i projekteringsmöten, styrgruppsmöten o.s.v. samt granskning av konsult handlingar för tidiga skeden, program och systemhandlingar. Specialist ska ges möjlighet att medverka i entreprenadbesiktningar. 

Locum har genom driftavtal upphandlat driftentreprenörer med ansvar för löpande drift och underhåll. Locum har upphandlat konsulter med vana att arbeta i sjukhusfastigheter genom ramavtal och som avropas efter behov av Locum.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

Systemtemperatur skall hållas så låg som möjligt för att minimera effektanvändningen.

Det dimensionerande totala värmeeffektbehovet för distributionsnätet med mera skall beräknas med hänsyn till sammanlagringseffekten från olika typer av värmeeffektbehov inklusive en eventuell systemutbyggnad.

En värmeförsörjningsanläggning med pannor, värmepumpar och så vidare uppdelas i enheter och anordnas så att dess årsverkningsgrad anpassas till kravet på god energihushållning. Bland annat studeras om separata och eventuellt lokala aggregat för beredning av varmvatten sommartid ger lägre årskostnad än vid en central varmvattenberedning.

Projekteringsanvisningar

Uppgifter om lämpliga lufttemperaturer för projektering på rumsnivå med mera finns i PTS-databasen kopplade till de så kallade typrummen/standardrummen. 

Angivna värden ska ses som en lägsta godtagbar nivå för den verksamhet som ska bedrivas i utrymmet. Projektet får dock föreslå en avvikande temperatur om det kan motiveras. 

Vintertid: För uppvärmning av lokaler med tillförd luft skall dimensionerande vinter-utetemperaturen vara -17°C (DVUT 1-dygn). 

Dock bör man för varje enskilt projekt i programhandlingsskedet bestämma vilka dimensioneringskriterier som skall gälla, och om och när kortvariga temperaturavvikelser är acceptabla.

Projektets styrgrupp beslutar vad som ska gälla.

Redovisning vid övertagande

Vid ett projekt är styrande dokument för CAD/BIM styrande för vilka handlingar som ska levereras till Locum vid slutbesiktning eller motsvarande.

Locums projektledare ansvarar för att handlingar levereras samt kontrollerar ”checklista över relationshandlingar” som ingår i projektet.

Uppföljning och kontroll

Myndighetsbesiktningar utförs på trycksatta system enligt gällande föreskrifter i AFS 2005:3 där resultaten från besiktningen arkiveras i databas (REQS)
Myndighetsbesiktningar utförs av Inspecta på tryckkärl enligt gällande föreskrifter i AFS 2005:3 där resultaten från besiktningen arkiveras i databas (REQS), specialist ansvarar för att lägga in detta

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid arbete i Locum’s fastigheter skall personal tillhandahållas information för hur arbetet skall genomföras samt göra sig förstådd gällande information för eventuella avstängningar i systemen.

Anläggningsdokumentation

Vid ett projekt är de styrande dokument för CAD och BIM styrande för vilka handlingar som ska levereras till Locum vid slutbesiktning eller motsvarande.

Inom Locum finns ansvaret för och förvaltning av de tekniska dokumenten hos enhet Fastighetsinformation. Det är även Fastighetsinformation som granskar levererade handlingar

Systemuppbyggnad och projekterade effekter, flöden, tryckfall, temperaturer samt dimensioner skall arkiveras över tid, gäller även relationsritningar.

Ändringslogg

2022-07-01 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal korrigeringar och uppdateringar, bland annat: 

 • Ny dimensionerande utelufttillstånd sommartid, komplettering för avfuktningsfunktion.
 • Justering för processkyla och komfortkyla.
 • Ny kapitel 5.9 framtagande av handlingar (OBS! Den nya bilaga 4 som hänvisas till kommer att publiceras under september 2022).
 • Förtydligande om tillfällig temperaturhöjning på tappvarmvatten.
 • Ny hänvisning till bilaga 3 vid val av porslin och blandare.
 • Nytt avsnitt om medicinska utrustningar samt hushållsmaskiner under kapitel 52.2 Platsutrustning.
 • Diverse justeringar angående benämning av styrande dokument, referenser.
 • Ny mening om luftutbyteseffektivitet.
 • Omfattande revidering av filteravsnitt.
 • Nytt stycke under avsnitt Ombyggnad under kapitel 57.2 Kanalsystem.
 • Kompletterande text under avsnitt ”Mätning och injustering av luftflöden angående klackade spjäll”.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.

2018-03-20 - Mindre justeringar är gjorda i projekteringsanvisningen. Ingen faktisk förändring. 
2018-03-19 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal mindre korrigeringar och uppdateringar, bland andra: Processägare och Uppdateringsansvariga, bilagorna 1 och 2 har växlat ordning samt justering och förtydligande om Vattenmätare och Blandare.
2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt.
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.