64C. Teletekniska säkerhetssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.23, Projektering av säkerhetssystem. Sidan ska vara vägledande för att tillgodose grundbehoven avseende säkerhetstekniska installationer inom Locums fastighetsbestånd.

Anvisningar

Följande säkerhetssystem omfattas av Locums fastighetstekniska strategi:

 1. Inbrottslarm
 2. Passerkontrollsystem
 3. Porttelefonsystem
 4. Bildöverföringssystem-tv-övervakningssystem (CCTV-system)
 5. Överordnat säkerhetssystem
 6. Byggnadsteknisk säkerhet

Locum tillsammans med hyresgästers säkerhetsrepresentanter har som långsiktig ambition och mål inom område säkerhet att främja en trygg och säker arbetsmiljö. 
För att uppfylla dessa ambitioner och mål arbetar Locum med:

 1. Systematiskt säkerhetsarbete
 2. Att upprätta lokala säkerhetsplaner för respektive fastighet (fastighetsområde)

Locum har genom ramavtal upphandlat konsulter, entreprenörer för projektering, installation, service, underhåll inom område säkerhet.

Funktionsbeskrivning - Tekniskt program

I samband med nybyggnation samt ombyggnation motsvarande avdelning och större ska upprättande styrdokument användas.

Säkerhetsplan upprättas och godkänns i samråd av säkerhetschef Locum samt eventuell lokal säkerhetschef för berörd verksamhet.

Upprättad säkerhetsplan ligger sedan till grund för projekterande konsulter för vilka säkerhetssystem som ska installeras samt omfattning.

Följande säkerhetssystem kan vara aktuella:

 • Inbrottslarm
 • Passerkontrollsystem
 • Porttelefonsystem
 • Bildöverföringssystem-tv-övervakningssystem (CCTV-system)
 • Integration mot gemensamt överordnat säkerhetssystem. 

Normalt finns det ett huvudsäkerhetsrum inom fastighet (fastighetsområde) i vilket centralutrustning placeras. Inom fastighetsområde placeras aktiv utrustning såsom servers tillhörande säkerhetssystem i TDK-D. Säkerhetsrum (TDK/SÄK-rum) installeras på våningsplan.

Rekommendationer

Att stämma av med berörda verksamheter:

 • Säkerhetsplaner med.
 • Utrymningsstrategi,  inom vilka larmdonsområden ska informationen presenteras.

Personella kvalifikationer

Inbrottslarm – Anläggarfirma och personal ska uppfylla krav enligt gällande utgåva av SSF 130, minst larmklass 3.

Bildöverföringssystem-tv-övervakningssystem (CCTV-system) – Anläggarfirma och personal ska uppfylla krav enligt gällande utgåva av SSF 1060.

Redovisning vid övertagande

Vid överlämning från projekt till förvaltning kontrolleras:

 • Dokumentation är upprättat i Locums Elkodadatabas
 • Leveransbesiktning är utförd av ramavtalad besiktningsman och dokumenterad i REQS
 • Relationshandlingar är utförda och överlämnade till specialist på enhet Fastighetsinformation för uppläggning i Advantum
 • OR och Serviceritningar är utförda och upplagda i Advantum
 • Anläggarintyg är utfört och upplagt i Advantum

Uppföljning och kontroll

Inom område säkerhetssystem ska det utföras statuskontroller (besiktning) som initieras av specialist säkerhet inom ramen för planerat underhåll.

Statuskontroller utförs av ramavtalade tekniska säkerhetskonsulter utifrån upprättade besiktningsmallar som tas ut och förvaltas i REQS.

Efter genomförd statuskontroll kallas till ett delningsmöte där anmärkningar/brister diskuteras och fördelas: Följande personer är lämpliga deltagare i delningsmöte:

 • Teknikförvaltare
 • Driftcontroller
 • Besiktningsman
 • Ramavtalad service entreprenör för säkerhet.

 

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid installation av säkerhetssystem i samband med byggprojekt ska entreprenören genomgå utbildning "Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö". 

Vid nyinstallation av säkerhetssystem ska funktionalitet med överordnat säkerhetssystem inarbetas. Detta genom full integration alternativt via OPC-gränssnitt.

Anläggningsdokumentation

Säkerhetssystem ska i samband med installations och servicearbeten alltid dokumenteras och registreras.

Dokumentation sker enligt följande:

 • Registrering utförs i dokumentationsverktyget Elkoda 2000. Locum dokumenterat detta i separata databaser för respektive fastighet (fastighetsområde)
 • Relationshandlingar, OR och Serviceritningar för säkerhet utförs av ramavtalad Cadspecialist och lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum
 • Anläggarintyg med bilagor för säkerhet lagras i Locums dokumentationsverktyg Advantum.

Ändringslogg

2022-12-22 - Arbetat in nytt kapitel gällande intelligenta nyckelsystem, förtydligande gällande inkomna frågor och svar. 
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2019-11-22 – Revidering av projekteringsanvisning och bilaga 3. De främsta förändringarna består av förtydligande gällande säkerhetslager 4B och 5 samt anpassningar till AMA EL 19.
2016-03-18 - Projekteringsanvisning inklusive bilagor är nya styrande dokument som i sin helhet ersätter gamla Riktlinje R.23. Nytt för projekteringsanvisning är att den är uppbyggt enligt BSAB-struktur och har en tydligare kravställan på utförande.