51. VA-system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av VA-system.

Anvisningar

Behov ska tillgodoses med lösningar som är kostnadseffektiva över tid. Vid val av ledningsmaterial bör risken för korrosion från vissa verksamheter beaktas till exempel dialys.

Där markbeskaffenheten så medger skall lokalt omhändertagande av dagvatten prövas i samråd med berörd kommun

Projekteringsanvisningar

Se kapitel 53 i "Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem" 

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid arbete i Locum’s fastigheter skall personal tillhandahållas information för hur arbetet skall genomföras samt göra sig förstådd gällande information för eventuella avstängningar i systemen.

Anläggningsdokumentation

Vid ett projekt är gällande styrdokument för dokumentation styrande för vilka handlingar som ska levereras till Locum vid slutbesiktning eller motsvarande.

Inom Locum finns ansvaret för och förvaltning av de tekniska dokumenten hos enhet Fastighetsinformation. Det är även Fastighetsinformation som granskar levererade handlingar utifrån ett strukturellt perspektiv.

Locums projektledare ansvarar för att handlingar levereras samt kontrollerar ”checklista över relationshandlingar” som ingår i projektet.

Ändringslogg

2022-07-01 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal korrigeringar och uppdateringar, bland annat: 

 • Ny dimensionerande utelufttillstånd sommartid, komplettering för avfuktningsfunktion.
 • Justering för processkyla och komfortkyla.
 • Ny kapitel 5.9 framtagande av handlingar (OBS! Den nya bilaga 4 som hänvisas till kommer att publiceras under september 2022).
 • Förtydligande om tillfällig temperaturhöjning på tappvarmvatten.
 • Ny hänvisning till bilaga 3 vid val av porslin och blandare.
 • Nytt avsnitt om medicinska utrustningar samt hushållsmaskiner under kapitel 52.2 Platsutrustning.
 • Diverse justeringar angående benämning av styrande dokument, referenser.
 • Ny mening om luftutbyteseffektivitet.
 • Omfattande revidering av filteravsnitt.
 • Nytt stycke under avsnitt Ombyggnad under kapitel 57.2 Kanalsystem.
 • Kompletterande text under avsnitt ”Mätning och injustering av luftflöden angående klackade spjäll”.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.

2022-07-01 - Reviderad bilaga 3. I samband med publiceringen av en ny uppställningsritning för tvättplatser har Bilaga 3 justerats. Bland annat har följande kompletterats: 

 • Hänvisning till ny uppställningsritning tvättplatser.
 • Förtydligande om krav för god arbetsmiljö.
 • Förtydligande/komplettering angående mått.

2018-11-12 - Locum publicerar tillägg av ny bilaga 3 som kompletterar Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem och Riktlinjer för fysisk tillgänglighet PTS.
2018-03-20 - Mindre justeringar är gjorda i projekteringsanvisningen. Ingen faktisk förändring. 
2018-03-19 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal mindre korrigeringar och uppdateringar, bland andra: Processägare och Uppdateringsansvariga, bilagorna 1 och 2 har växlat ordning samt justering och förtydligande om Vattenmätare och Blandare.
2017-01-16 - Tillägg av PM som kommer att arbetas in i Projekteringsanvisningen. Gäller vid ny- och ombyggnad. 
2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt. 

2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.