51. VA-system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av VA-system.

Anvisningar

Behov ska tillgodoses med lösningar som är kostnadseffektiva över tid. Vid val av ledningsmaterial bör risken för korrosion från vissa verksamheter beaktas t.ex. dialys.

Där markbeskaffenheten så medger skall lokalt omhändertagande av dagvatten prövas i samråd med berörd kommun

Projekteringsanvisningar

Se kapitel 53 i "Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem" 

Anvisningar för drifttagen anläggning

Vid arbete i Locum’s fastigheter skall personal tillhandahållas information för hur arbetet skall genomföras samt göra sig förstådd gällande information för eventuella avstängningar i systemen.

Anläggningsdokumentation

Vid ett projekt är gällande styrdokument för dokumentation styrande för vilka handlingar som ska levereras till Locum vid slutbesiktning eller motsvarande.

Inom Locum finns ansvaret för och förvaltning av de tekniska dokumenten hos enhet Fastighetsinformation. Det är även Fastighetsinformation som granskar levererade handlingar utifrån ett strukturellt perspektiv.

Locums projektledare ansvarar för att handlingar levereras samt kontrollerar ”checklista över relationshandlingar” som ingår i projektet.

Ändringslogg

2018-11-12 Locum publicerar tillägg av ny bilaga 3 som kompletterar Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem och Riktlinjer för fysisk tillgänglighet PTS.
2018-03-20 - Mindre justeringar är gjorda i projekteringsanvisningen. Ingen faktisk förändring. 
2018-03-19 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal mindre korrigeringar och uppdateringar, bland andra: Processägare och Uppdateringsansvariga, bilagorna 1 och 2 har växlat ordning samt justering och förtydligande om Vattenmätare och Blandare.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2017-01-16 - Tillägg av PM som kommer att arbetas in i Projekteringsanvisningen. Gäller vid ny- och ombyggnad. 
2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt. 

2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.