Energianvändningen minskar även 2022

Hur har det gått med energianvändningen på sjukhusen under 2022? Resultatet visar på en fortsatt minskning.

Fredrik_700px.jpg 


Bildtext: Fredrik Tillberg är en av energistrategerna på Locum.

  Vi nådde Regionens mål för 2022. Det är förstås bra, men vi fortsätter att jobba enträget, strategiskt och systematiskt, säger Fredrik Tillberg, energistrateg på Locum.

Regionens mål är att Locum ska minska energianvändningen med 12 % år 2022 utifrån basår 2011. Locum nådde det satta energimålet, då resultatet visar en minskning med 15 % jämfört med basåret. Just under 2022 minskade energianvändningen med 1,6%-enheter jämfört med föregående år.

Allt från energioptimering till väderförhållanden spelar roll

 Flera händelser bidragit till en minskning av energianvändningen under året.

 – Vi har i stort genomfört de projekt som var planerade, som byten av pumpar, fönster och belysning. Flera av våra driftentreprenörer har bedrivit ett framgångsrikt energioptimeringsarbete.

Vädret spelar också in. Sommaren var inte lika varm som föregående år, vilket bidragit till minskad kylanvändning. Den varma våren och hösten gjorde att mindre fjärrvärme behövde köpas för tillskottsvärme till värme- och ventilationssystem, främst gällande de fall där det finns värmeåtervinning av kondensorvärme från egna kylmaskiner. 

Här är några konkreta exempel på åtgärder som genomförts under 2022 och som har gett upphov till minskad energianvändning: 

  • Utbyte av ett antal ventilationsaggregat, undercentraler och pumpar. 
  • Byte till mer energieffektiva fönster på flera sjukhus, vilket förutom minskad energianvändning ger förbättrad komfort för hyresgästerna eftersom kallras minskar. Även taklanterniner har bytts ut. 
  • Byte av värmeväxlare för spillvatten. 
  • Isolering av rör. 
  • Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna EC-fläktar på flertalet sjukhus. 
  • Installation av spjäll för zonstyrning av ventilation.
  • Utbyggnad och installation av värmeåtervinning av kondensorvärme från kylmaskiner.
  • Löpande belysningsbyte till LED-belysning. 
  • Borttagande av övertonsfilter till hissar på samtliga sjukhus. Flertalet hissar har också bytts ut till effektivare hissar.

Satsningar framåt

 

   Vi kommer att fortsätta att reducera vårt energibehov genom driftoptimering av våra befintliga byggnader. Exempel på sådana är anpassning av drifttider för belysningssystem och ventilation, justering av luftflöden och tilluftstemperaturer, tilläggsisolering med mera.

 

Locum fortsätter genomföra lönsamma och hållbara investeringsåtgärder gällande tekniska installationer i byggnaderna.

   Vid alla ny-, om- och tillbyggnader ställer vi krav på energiprestanda. Vi kommer att fortsätta att stödja och samarbeta med verksamheterna i våra byggnader för att minska energianvändningen och ett bra exempel på det är den långsiktiga kampanjen "Energismart på jobbet" som vi startade hösten 2022, avslutar Fredrik.

 

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter.

Publicerad: 13 april 2023