Över 90 procent godkända byggvaror i fem år

Målet, 90 procent godkända byggvaror i Byggvarubedömningen, uppnår Locums byggprojekt sedan flera år. Även så under 2022. Och eftersom Locum legat stabilt på över 90 % i fem år nu har målet utgått, men kravet om att byggvaror ska vara godkända i Byggvarubedömningen kvarstår och är fortsatt inkluderade i Locums riktlinje för materialval.

sara_700pxl.png

Bildtext: Locum ställer höga krav på vilka material och produkter som får byggas in i fastigheterna. Sara Tierney är miljöcontroller.

Byggvarubedömningen (BVB) ett erkänt bra verktyg som underlag för materialval och till stor hjälp i den systematiska uppföljningen.  

–  Genom att logga materialval i BVB kan vi spåra vilka produkter som är inbyggda i ett senare skede. Vi undviker också på det sättet att bygga in det som är dåligt ur miljöperspektiv och skapar därmed möjlighet för återanvändning och återvinning vid en framtida rivning eller ombyggnad, säger Sara Tierney, miljöcontroller på Locum.

Påverkar hälsa och miljö

Val av material och produkter påverkar i olika omfattning miljö såväl som hälsa. Locum ställer därför höga krav på vilka material och produkter som får byggas in i fastigheterna för är att skapa en god inomhusmiljö samt begränsa miljö- och klimatpåverkan. Dagens materialval påverkar framtidens saneringsbehov och minskar risken för att produkterna innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

–  Eftersom vi nått målet i många år nu bedömer vi att det räcker att ha kvar själva kravet i Locums riktlinjer för materialval och att själva målet kan utgå. Kraven i vår riktlinje kommer fortsatt att följas upp i de specifika projekten. Vi kommer dessutom årligen att göra en översiktlig uppföljning på bolagsnivå för att säkerställa att andelen godkända produkter aven framöver ligger på en hög nivå.

Locum blickar framåt för att utveckla arbetet kopplat till materialval. Nästa stora utmaning är att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Detta är något som kan göras på projektnivå, men även på produktnivå. Fler och fler produkter i Byggvarubedömningen redovisar numera sin klimatpåverkan, detta är något som möjliggör mer aktiva materialval framöver.

För att främja denna utveckling har vi som mål att minst 10% av alla produkter som registreras i våra loggböcker under året ska redovisa denna information, avslutar Sara.

 

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter.

Publicerad: 8 maj 2023