Tillsammans utvecklar vi Löwenströmska sjukhuset

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Helena Mansell, förvaltningsområdeschef och Rebecka Yrlid, projektområdeschef hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

foc_poc_800x546px.jpg

Vad händer på Löwenströmska sjukhuset under 2023?

Vi har gjort en stor hyresgästanpassning för rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning som har flyttat in från byggnad 02 till byggnad 01 efter en tids renovering. Tidigare var det en tom lokal som vi nu har gjort i ordning med bland annat sex mottagningsrum, expedition och personalytor. Vi kommer senare även att anpassa utemiljön utifrån verksamhetens behov, säger Rebecka, projektområdeschef.

Planeringen för en teknisk upprustning av byggnad 02 och lokalerna för den rättspsykiatriska slutenvården vid sjukhuset fortsätter. Beslut kommer att tas av de förtroendevalda i Regionen.

Vi arbetar också med en förstudie inför teknisk upprustning för operationsavdelningen på sjukhuset. Tillsammans med våra hyresgäster och leverantörer genomför vi en behovsanalys som ligger till grund för en övergripande plan, säger Helena, förvaltningsområdeschef

Under året ska en förstudie även tas fram för renovering av storköket på sjukhuset. Först görs en behovsanalys tillsammans med hyresgästen där behoven identifieras och utreds. Locum tar sedan fram olika lösningar samt analyserar genomförbarheten.

Locum startar ett innovationsprojekt med ett ettårigt pilotprojekt på sjukhuset under våren 2023. Projektet syftar till att snabbare kunna analysera och identifiera avvikelser och felkällor i styr- och reglersystemen och därmed kunna bedriva ett effektivare drift- och underhållsarbete samt spara energi i fastigheten. Exempel på felkällor är att man kör ut för mycket värme och kyla eller att ventilationsaggregat går i onödan. En av nyheterna är att insamlad data från fastighetens system läses av var femte minut, dygnet runt. Pilotprojektet utvärderas efter ett år och kommer att ge värdefull kunskap för vidare utveckling.

flygfoto_husnummer_800x317px__löwenströmska.jpg
Bildtext: Överblick över sjukhusområdet.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

  De kommande åren kommer en stor del av utvecklingen ske kring rättspsykiatrins lokaler i byggnad 02. Där kommer vi bland annat att bygga enskilda vårdrum med anslutande våtrum samt utöka lokalerna för olika typer av verksamheter och aktiviteter. Vi kommer även att se över utemiljön och ta fram förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten till den vackra miljön runt sjukhusområdet, berättar Rebecka.

Arbetet med utemiljön kommer bland annat innebära nya parkeringsplatser och nya cykelbanor, installation av laddstolpar, översyn av utomhusbelysningen, gröna oaser i form av parker med bänkar.

– Vi har en kulturskyddad byggnad från tidigt 1700-tal på sjukhusområdet som kallas ”Röda stugan”. Planen är att utreda hur vi kan återställa lokalerna enligt kulturförvaltningens skyddsprogram, säger Helena. 

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet.  Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

energismart_logo_825x464px_221006.jpg elrond_800x533px.jpg


Leverantören för fastighetsdriften arbetar aktivt med att optimera systemen för belysning, värme och ventilation för att anpassa dem utifrån verksamhetens tider. Man tittar exempelvis på om fläktar och belysning behöver vara i gång alla tider på dygnet.
 

Vi arbetar löpande med energibesparingsåtgärder främst via de felanmälningar som våra hyresgäster gör. Om exempelvis en lampa behöver bytas ut, ser vi till att det byts till ett hållbarare alternativ som LED. Om en blandare, toalett eller dusch går sönder, byter vi det till snålspolande och energieffektivare varianter, säger Helena.

En solavskärmning kommer att byggas utanför caféet vilket kommer att skapa ett bättre och behagligare inomhusklimat i den delen av sjukhusbyggnaden. Vi tittar också på möjligheten till ett låsbart cykelförråd för personalen. Locum vill uppmuntra medarbetare i regionen att fortsätta cykla. Att cykla bidrar till regionens högt ställda miljömål.

Vi satsar på att den tekniska upprustningen på byggnad 02 ska certifieras som Miljöbyggnad. Målet är att bygga en robust och driftsäker anläggning där vi kan skapa en mer modern och läkande vårdmiljö som är anpassad för verksamheten. Miljön ska möta dagens krav på patientsäkerhet såväl som medarbetares behov, avslutar Rebecka. 

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. miljobyggnad.jpg
Publicerad: 29 mars 2023