Vi utvecklar Södertälje sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Hulda Wickbom, tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef hur hon och hennes team arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

Hulda Wickbom_750px.jpg

Bildtext. Hulda Wickbom är tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef på Södertälje sjukhusområde.

Vad händer på Södertälje sjukhusområde under 2024?

Under året startar byggnationen av påbyggnaden på akutmottagningen (hus 20) med fyra nya våningsplan. Här ska det totalt inrymmas tre geriatriska vårdavdelningar med vardera tjugo vårdplatser i enkelrum. Det innebär också en utökning med sex vårdplatser. På det fjärde våningsplanet planeras det för en generell vårdavdelning. Syftet med påbyggnaden är att förbättra den fysiska arbetsmiljön för vårdpersonalen, skapa fler geriatriska platser och att samla all vård nära så att det blir kortare vägar både för patienter och personal inom vården.

Det är ett stort och viktigt projekt för vården som kommer pågå under hela året. Nu har vi fått en entreprenör på plats för påbyggnaden och fokus för vår del är att störa verksamheten så lite som möjligt, säger Hulda.

Påbyggnaden beräknas vara klar under 2025.

Ett efterlängtat tillskott är Heat Restauranger som öppnar sin verksamhet i de nyrenoverade lokalerna i hus 06. De kommer också att driva caféverksamhet en trappa upp i sjukhusets nyligen renoverade huvudbyggnad. Ambitionen är att Heat öppnar under våren.

Det är både efterfrågat och efterlängtat med restaurangverksamhet på området så vi är väldigt glada att kunna välkomna Heat till sjukhuset, säger Hulda.

Nytt är även att Coor tar över som ny driftentreprenör på sjukhusområdet. Den 1 juni börjar de sitt uppdrag.

Vi ser fram emot att välkomna och arbeta tillsammans med vår nya samarbetspartner. De har erfarenhet av att sköta driften av samhällskritiska objekt och att utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. De ligger också långt framme i arbetet med hållbarhet, jämställdhet och innovation, fortsätter Hulda.

Pabyggnad_hus20.JPG

Bildtext. Byggnationen av fyra nya våningsplan på akutmottagningen startar under året.

Utemiljön fick ett lyft under förra året med bland annat fler inbjudande sittplatser i utemiljön, cykelgarage och andra förbättrande markåtgärder.

Det är viktigt med en välkomnande, trevlig och trygg utemiljö på sjukhusområdet, både för personal och besökare. Under trygghetsronderingen förra året hade vi fokus på personalparkeringarna och vägen till sjukhuset som på vissa platser behöver kompletterande belysning. Under året fortsätter vi att både förbättra och trygga de ytor som finns i utemiljön och skapa fler gröna ytor, säger Hulda.

Att energioptimera fastigheten är ett kontinuerligt arbete. Några åtgärder som pågår under året är att armaturer byts ut till mer energieffektiv LED-belysning, klimatsmarta underhållsåtgärder genomförs där det behövs och ett byte av värmeundercentral. Tio laddstolpar har installerats för elbilar längst upp i garaget och om behov finns så installeras fler.

Tillsammans med vår driftorganisation har vi fortsatt stort fokus på att minska energianvändningen i fastigheten.Optimering av befintliga system, byte av belysning och investeringar i effektivare teknik är grunden. Här fortsätter vi att vara framgångsrika och sedan 2019 har vi minskat energianvändningen med 4 procent. Som fastighetsförvaltare kan vi göra skillnad och därför är det en del av vårt dagliga arbete att bidra till att nå vårt och Regionens energimål, säger Hulda.

Vården behöver också fortsatt hjälpa till att spara energi, därför driver Locum sedan 2022 kampanjen ”Energismart på jobbet”. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

IMG_0007_1000x650px.jpg

Bildtext. Heat Restauranger öppnar caféet en trappa upp i huvudbyggnaden under våren.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

För att förbättra inomhusklimatet på sjukhuset ser vi över möjligheten för en utbyggnad av kylsystemet till hus och våningar som idag saknar kyla. Syftet är också att ta bort små lokala kylenheter som idag löser både komfortkyla och processkyla i teknik- och läkemedelsrum runt om på sjukhuset. Dessa små maskiner är ofta energiineffektiva och kräver mycket underhåll. Det är ett omfattande arbete och kommer att pågå under flera år framåt.

Vi planerar också för att byta ut värmeundercentralen i hus 13 som försörjer halva sjukhuset mot en ny effektivare anläggning. Den nya anläggningen sparar både energi och kommer att ge stabilare inomhusklimat under vintertid, fortsätter Hulda.

På sjukhusområdet finns även borrhålslager som varit i drift sedan 2017 för att hämta frikyla (”gratis kyla”) från berget.

Eftersom endast en begränsad mängd energi kan hämtas har vi påbörjat en utredning för att säsongslagra energi med hjälp av värmepumpar som kopplas till borrhålen. Enkelt förklarat blir berget som en termos där vi på sommaren hämtar kyla och fyller på med värme samtidigt, för att sen på vintern hämta den lagrade värmen och fylla på med kyla inför sommaren, berättar Hulda.

Framöver finns även behov av upprustning av hus 18.

Behovet att renovera hus 18 efter att de geriatriska avdelningarna har flyttat ut kvarstår och parallellt kommer vi att titta på nya användningsområden för dessa lokaler, fortsätter Hulda.

Höst_okt4_750px.jpg

Bildtext. Arbetet med att trygga och förbättra utomhusmiljön fortsätter under året. 

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

Vi fortsätter arbeta för att uppnå bästa möjliga lokaler för våra hyresgäster och att de ska trivas i dem. Sedan tidigare har vi en tät dialog med alla hyresgäster. Att ha ett nära och gott samarbete tror vi är en framgångsfaktor som vi kommer fortsätta med, avslutar Hulda.

Publicerad: 23 januari 2024