Tillsammans utvecklar vi Handens sjukhus

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Sam Höglund, förvaltningsområdeschef och Rebecka Yrlid, projektområdeschef hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

foc+poc_syd_800x498px_230221.jpg

Vad händer på Handens sjukhus under 2023?

Det kommer att ske en driftupphandling för hela förvaltningsområde Sjukhus Syd som bland annat berör Handens sjukhus, Dalens sjukhus, Nacka sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

– Det är oerhört viktigt att samarbetet med våra driftentreprenörer fungerar då det är driften som åtgärdar felanmälningar och beställningar som kommer in från våra hyresgäster, berättar Sam, förvaltningsområdeschef.

Under 2023 fortsätter arbetet med fönsterbyte där vi för närvarande arbetar med förstudie och inventering. Därefter kommer en upphandling att ske kring vilken leverantör som kommer att utföra projektet.

– Genom att byta fönster förbättrar vi inomhusklimatet då inomhustemperaturen blir jämnare eftersom fönstren håller tätt, vilket är speciellt viktigt under vinterhalvåret. Att byta fönster innebär också minskad värmeinstrålning, minskad energiförbrukning och reducerat bullerinsläpp, säger Rebecka, projektområdeschef. 

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

– Vi har en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster och deras behov. Hyresgästanpassningar är ett pågående arbete som kräver olika åtgärder beroende på verksamheternas karaktär och behov men grundläggande är att genom exempelvis en ombyggnad förändra och utveckla hyresgästernas verksamhet, säger Sam.

Locum har till uppgift att förvalta och långsiktigt utveckla vårdfastigheter. Det innebär att skapa hälsofrämjande miljöer med god funktion, arkitektonisk samt teknisk kvalitet för både patienter och medarbetare inom Region Stockholm. Därför är det viktigt att hyresgästen och vi tillsammans arbetar för att skapa långsiktiga lösningar för framtiden i varje lokalprojekt!

– Vi har fått ett uppdrag av Fastighets- och servicenämnden att utreda förutsättningar för nybyggnation av ett nytt närsjukhus i Handen, berättare Rebecka.

Under 2024 planerar vi för att utföra arbetet med fönsterbytet. Det är dags för sista etappen, som kommer att ske på norra och östra sidan samt innergårdar.

Handens sjukhus_800x385px.jpg
Bildtext: Översikt med de olika delarna där sista etappen av fönsterbytet kommer att ske.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj på alla våra sjukhus och vårdfastigheter. I kampanjen Energismart på jobbet lyfter vi konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats. Där bland annat att göra en elrond samt att rapportera in sina verksamhetstider är två konkreta verktyg för att enkelt spara energi.

energismart_logo_825x464px_221006.jpg –  Vi kan göra mycket genom att skruva på de system vi har och se över tekniska lösningar för att kunna driftoptimera. Vi tittar exempelvis på om fläktar och belysning behöver vara i gång alla tider på dygnet. Genom att våra hyresgäster rapporterar in sina verksamhetstider ger det oss underlag till att optimera värme och ventilation utifrån verksamheternas behov, säger Sam, förvaltningsområdeschef.


Det kommer att installeras elmätare på varje våningsplan för att kunna mäta hur mycket el varje avdelning och huskropp förbrukar. Det skapar en möjlighet att kunna lokalisera var det sker stor elförbrukning och utvärdera om det är något som kan åtgärdas genom att optimera våra system. Sjukhuset samtliga fläktar har bytts till energieffektiva fläktar med EC-motorer.

–  I slutet av 2021 påbörjade vi ett arbete med att byta ut fastighetens belysning till LED. Det var mellan 120–150 armaturer som byttes ut – något som minskade elanvändningen på sjukhuset. Arbetet fortsatte under förra året och kommer även att pågå under hela 2023, avslutar Rebecka, projektområdeschef. 

armaturbyte1_handen_210928_före.jpg armaturbyte1_handen_210928_efter.jpg

Bildtext: Före och efter bild på hur belysningen ser ut efter att vi bytt till LED.

Publicerad: 23 februari 2023