Vi utvecklar Norrtälje sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef, och Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

20221123_3784.jpg
Bild: Christer Wickberg och Caroline Kvillström Brand

Vad är det viktigaste som händer på sjukhusområdet under 2024?

Mycket fungerar bra idag och det vill vi under året arbeta vidare med. Inte minst är målet att bibehålla och fortsätta utveckla det nära och väl fungerande samarbetet med hyresgästerna på sjukhuset.

– Ett stort fokus under året är att rusta upp våra byggnader och lokaler. Något vi alltid arbetar med, men 2024 kommer det att hända ännu mer än 2023 och det löpande underhållet ökar med 30-40 procent.  De planerade förbättringsåtgärderna har vi prioriterat tillsammans med verksamheterna, berättar Christer.

Till exempel kan det handla om att måla om väggar, byta tak, installera bättre och mer energieffektiv belysning och rusta upp kök. Sådant som brukar upplevas positivt av alla som vistas i lokalerna.

Två långsiktiga arbeten pågår parallellt på sjukhuset, båda i syfte att utveckla sjukhuset för nya behov. Tillsammans med Norrtälje kommun pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området, vilket är en förutsättning för att sjukhuset ska kunna utvecklas långsiktigt.

Parallellt med detaljplanearbetet kommer det under 2024 vara full fart i den förstudie som startade under hösten 2023. Det är en förstudie om ut- och ombyggnad av sjukhuset, med fokus på det akuta flödet. Förstudien bedrivs i samverkan mellan Locum AB, Tiohundra och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Sprinkler_oktober_2023_3.jpg
Bild: Anders Malm, teknikförvaltare/driftcontroller, vid den nya sprinkleranläggningen.

Det har sedan 2022 pågått ett sprinklerprojekt på sjukhuset i syfte att ytterligare höja brandsäkerheten. I den första etappen installerades sprinkler på IVA och infrastruktur för att kunna bygga ut sprinkler inom hela sjukhuset. Grunden är på plats och under 2024 startar en ny fas som innebär installation av sprinkler inom flera delar av sjukhuset. Det här är ett viktigt men utmanande arbete som kräver noggrann planering och tätt samarbete med berörda verksamheter, eftersom installationer kommer ske parallellt med pågående vård.

– Något vi arbetat med under en tid och fortsätter att utveckla är vårt belysningsprojekt. Det innebär både trevligare och mer energieffektiv belysning med nya funktioner samtidigt som det ger möjlighet till mer smart och effektiv fastighetsdrift, berättar Caroline.

Belysning_IVA.jpg
Bild: Exempel på energieffektiv belysning med smarta funktioner.

Andra exempel på insatser under 2024 är ett förbättrat gångstråk mellan den nya och gamla sjukhusbyggnaden, renovering av hissar, fler laddplatser för elbilar vid personalparkeringen och ventilationsåtgärder.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Detaljplanearbetet fortgår under flera år framåt i samarbete med Norrtälje kommun. Det lägger grunden för framtida utveckling och ombyggnad av sjukhuset. 

Förstudien för om- och tillbyggnad avslutas under 2025.

– Efter genomförd förstudie våren 2025 fattas beslut om projektet ska gå in i ett programskede för vidare projektering. Därefter tas beslut om ett eventuellt genomförande. Vi är därmed i ett tidigt skede i en process som kommer att ta flera år, säger Caroline.

Vi arbetar med olika insatser för att stärka robustheten på sjukhuset, det vill säga förmågan att klara av tillfälliga driftstörningar. Det kan till exempel handla om uppgradering av system för värme, vatten och elkraft.

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

– Det är väldigt roligt att ta del av de fortsatt starka resultaten från kundundersökningen (NKI) och driftmätningen vid Norrtälje sjukhus. Vi slår oss självklart inte till ro utan har som ambition att fortsätta utveckla vårt givande och täta samarbete med hyresgästerna och tillsammans prioritera åtgärder och utveckla sjukhusets lokaler, avslutar Christer.

Cykelservice2023_1.jpg
Bild: Från förra årets uppskattade cykelservice.

Publicerad: 29 januari 2024