Stockholms stad etablerar en tillfällig brandstation vid S:t Görans sjukhus

Stockholms stad renoverar den gamla kulturklassade brandstationen på Kungsholmen. Under renoveringen etableras en tillfällig brandstation på S:t Görans sjukhusområde. Byggstart för den tillfälliga brandstationen planeras till våren 2024.

brandstation_825_464px.jpg

 

Stockholms stad ska renovera och bygga om Kungsholmens brandstation till en mer säker och tillgänglig byggnad anpassad för en modern och effektiv räddningstjänst. Under renoveringen evakueras brandförsvaret till en tillfällig plats vid Sankt Görans sjukhusområde.

– Jag är glad att Region Stockholm och Locum AB kan bidra till upprustningen av Kungsholmens brandstation. Överenskommelsen med Stockholms stad tryggar tillgången till ett nära brandförsvar under upprustningen, säger Jens Sjöström, ordförande Locum.

Den tillfälliga brandstationen kommer att etableras på södra delen av sjukhusområdet mellan Friskvårdsvägen och Magnus Huss väg. 

– Det känns bra att kunna erbjuda ett säkert och geografiskt bra läge mitt på Kungsholmen till stadens livsviktiga brandförsvar. Varenda minut som går att spara vid en utryckning är viktiga och kan rädda liv och egendom, säger Locums fastighetsförvaltare Andreas Keinil.

 

Skiss_utansmartan.jpg

 

– Det är Stockholms stad som ansvarar för byggnationen av den tillfälliga brandstationen. Staden planerar för byggstart våren 2024, berättar Andreas.

Stockholms stads renoveringen av den snart 100-åriga brandstationen beräknas ta cirka ett och ett halvt år.

– Vi önskar dem ett stort lycka till med renoveringen av den vackra, kulturhistoriska och arkitektoniska viktiga byggnaden, avslutar Andreas.

Frågor och svar

Stockholms stad ska renovera och bygga om Kungsholmens brandstation till en mer säker och tillgänglig byggnad anpassad för en modern och effektiv räddningstjänst. 

Under renoveringen töms byggnaden helt och brandförsvaret evakueras till en tillfällig brandstation på S:t Görans sjukhusområde.

Vi anser att brandstationen är en så viktig samhällsfunktion att Region Stockholm och Locum AB har valt att upplåta mark till Stockholms stad för att bygga en tillfällig brandstation i anslutning till S:t Görans sjukhus under tiden som Kungsholmens brandstation renoveras.

Vi har i dagsläget inga planer på att bygga något nytt under perioden som Stockholms stad hyr ytan för brandstationen.

Enligt Stockholms stad är platsen för den tillfälliga brandstationen placering mycket viktig för att inte påverka utryckningstiden. Under utredningen fanns det två möjliga platser med rätt förutsättningar på Kungsholmen, vid Sankt Görans sjukhus och Norr Mälarstrand. Platsen vid Sankt Göran sjukhus bedöms som mest lämplig då den är tillräckligt stor och har ett bra geografiskt läge. 

Stockholms stad är den som planerar, bygger och driftar den tillfälliga brandstationen. Vi hänvisar frågor om byggnationen till Stockholms stad. Enlig Stockholms stad är inriktning att börja bygga brandstationen våren 2024.

Ytterligare frågor om arbetet och synpunkter besvaras av Stockholms stad:

Kontakt via frågeformulär >>

Stockholms stad är den som planerar, bygger och driftar den tillfälliga brandstationen. Vi hänvisar frågor om byggnationen till Stockholms stad. 

Ytterligare frågor om arbetet och synpunkter besvaras av Stockholms stad:

Kontakt via frågeformulär >> 

 

 

 

 

Stockholms stad är den som planerar, bygger och driftar den tillfälliga brandstationen. Vi hänvisar frågor om byggnationen till Stockholms stad. 

Ytterligare frågor om arbetet och synpunkter besvaras av Stockholms stad: Kontakt via frågeformulär på sidan: https://vaxer.stockholm/projekt/kungsholmen/renovering-av-kungsholmens-brandstation/ 

 

 

 

Den kommer att byggas mellan Magnus Huss väg och Friskvårdsvägen.

Det är Stockholms stad som kommer att ansvara för byggnationen av den tillfälliga brandstationen.

Stockholms stad bedömer att renoveringen av den ordinarie brandstationen tar cirka ett och ett halvt år. För mer information hänvisar vi till Stockholms stad.

Läs mer om renoveringen på Stockholms stads hemsida:

Ytterligare frågor om arbetet och synpunkter besvaras av Stockholms stad >>

 

 

 

Enligt Stockholms stad kommer den tillfälliga stationen bestå av en vagnhall av tält samt bodar.

Det vi vet från Stockholms stad är, att det under tiden som brandstationen etableras, kommer det att förekomma transporter in och ut på sjukhusområdet. Det kan periodvis påverka sjukhusområdets interna flöde av trafik och gående. De bedömer att etableringen av bodar och tält inte kommer att genera särskilt mycket buller eller andra störande moment. 

Ja, det kommer att finnas stationära brandbilar på området.

Nej, tvätt av brandbilarna ska ske på annat ort. 

Ut- och infart kommer att vara på Mariebergsgatan via Magnus Huss väg. 

Utryckningsfordonens ljud- och ljussignaler får inte förekomma inom fastigheten/sjukhusområdet - förutom om detta behövs för att varna fordon eller personer som står i vägen för utryckningarna. Inom sjukhusområdet kommer behovet av att använda sirener troligen vara liten.

Utanför sjukhusområdet kan vi inte påverka behovet av att använda sirener.  Utryckningsfordon är del i stadsbilden och då blåljus och sirener används vid utryckningskörning i trängande fall vid fara för liv och hälsa eller större egendomsskada Ibland krävs det ljud och ljudsignal för att kräva fri väg. Är vägen fri och det inte är mycket trafik brukar i regel utryckningsfordonen slå av åtminstone ljudsignalen då det är den som är mest störande.

Nej, det bedöms att vi ska kunna samsas om de vägar inom området som berörs.

Olika byggprojekt kan begränsa ytorna för parkering på sjukhusområdet. I det här fallet kommer antalet parkeringsplatser vi kan erbjuda att minska under perioden som den tillfälliga brandstationen finns på plats.

Vi hänvisar till övriga parkeringar på sjukhusområdet. I garaget på Mariebergsgatan finns det också platser för personalparkering.

Och har du möjlighet, uppmuntrar vi att nyttja kollektivtrafik eller cykla ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett 70-tal markparkeringsplatser kommer försvinna på den parkeringsyta som idag finns mellan Friskvårdsvägen och Magnus Huss väg. Vi hänvisar till övriga parkeringar på sjukhusområdet. I garaget på Mariebergsgatan finns det också platser för personalparkering. 

Det är inte självklart, det beror på vilket behov vi har av ytan när brandstationen har flyttat.

För att skapa en trygg ut- och infart sätts tillfälliga trafikljussignaler upp i korsningen Mariebergsgatan och Magnus Huss väg.

Det är Stockholms stad som kommer att ansvara för att återställa ytorna på sjukhusområdet när brandstationen har lämnat den tillfälliga brandstationen.

Kungsholmen brandstationen har bemanning dygnet runt fördelat på skift. Vid varje skift är max åtta personer i tjänst. 

 

Enligt Kungsholmens brandstation har de cirka 1 100–1 200 utryckningar per år. Det innebär i snitt två till tre utryckningar per dygn.

Stockholms stad är den som planerar, bygger och driftar den tillfälliga brandstationen. Vi hänvisar frågor om byggnationen till Stockholms stad. Kontakt via frågeformulär på sidan: https://vaxer.stockholm/projekt/kungsholmen/renovering-av-kungsholmens-brandstation/

Frågor gällande parkering och markytan hänvisas till Locum förvaltning.

Publicerad: 10 januari 2024