Arbetet bakom Miljöbyggnad guld

Nya akutvårdsbyggnaden i Danderyd är certifierad enligt Miljöbyggnad guld, en fantastisk prestation med tanke på de speciella krav som ställs på en sjukvårdsbyggnad. För att uppnå den totala bedömningen guld behöver minst sex av femton indikatorer uppnå guldnivå. Akutvårdsbyggnaden uppfyller guldnivå för 14 av 15 indikatorer! Hur gick det till? Miljösamordnare Karina Antin berättar om det hårda arbetet bakom certifieringen.

Karina.png


Nya akutvårdsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad guld, hur känns det?

Det är väldigt roligt att äntligen få ett kvitto på byggnadens miljöprestanda och allt hårt arbete. Ett riktigt bra lagarbete ligger bakom detta, från beställarhåll till konsult- och entreprenörled. Projektörerna har dragit ett tungt lass med utredningar och utformning och sedan har entreprenören fortsatt med det ambitiösa arbetet och kvalitetssäkrat miljöaspekterna på ett föredömligt sätt.

Det är 15 indikatorer som ska uppfyllas, kan du ge några exempel på dessa och hur de uppfyllts?

Indikatorerna är uppdelade på områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. För att uppnå den totala bedömningen guld behöver minst sex av femton indikatorer uppnå guld. Vi uppfyllde guldnivå för 14 av 15 indikatorer, vilket är en fantastisk prestation med tanke på de speciella krav som ställs på en sjukvårdsbyggnad!

En indikator som ofta är utmanande är dagsljus och så var också fallet med den nya akutvårdsbyggnaden. Den stora innergården kom till tidigt i designprocessen för att öka ljusinsläppet i byggnaden och arkitekten har varit noga med att placera vistelseytor för verksamheten i fasad för att få del av ljuset. Den reflekterande plåtfasaden på innergårdarna bidrar också till att leda ned dagsljus till de lägre våningsplanen.

Vad gäller energianvändningen har projektet arbetat på olika sätt för att säkra en så låg nivå som möjligt. Spillvärme från sterilcentralen används till att förvärma tappvarmvattnet och värme från kylmaskiner förvärmer värmesystem. Andra energibesparande åtgärder är till exempel värmeåtervinning i ventilationssystem, solskydd för minskat kylbehov och smart belysningsstyrning.  

En akutvårdsbyggnad är ju inte vilken byggnad som helst. Det finns många krav som måste uppfyllas för bland annat teknik, säkerhet, arbetsmiljö och hygien. Hur går de kraven ihop med kraven för Miljöbyggnad?

Det har varit en stor utmaning eftersom Miljöbyggnad är utformat för att bedöma byggnadens miljöprestanda oberoende av verksamhetstyp och nya akutvårdsbyggnaden präglas av vårdens behov. Att vi trots det har lyckats så bra beror på att många frågor lyftes i ett tidigt skede. Lösningarna är ett resultat av många utredningar, avväganden och nära samarbeten mellan alla inblandade parter.  

Ett fall där kraven från vården och från Miljöbyggnad inte riktigt gick att förena var vid val av golvmaterial. Här tvingades vi välja golv i första hand utifrån krav på hygien och rullmotstånd och i andra hand utifrån ljuddämpande förmåga. Indikatorn Ljudmiljö uppnådde därmed inte nivån för guld men för silver.

Vad har varit mest utmanande i processen?

Det har varit just att få ihop Miljöbyggnadskraven och de höga kraven på säkerhet, sekretess, hygien, arbetsmiljö och teknik när kraven inte alltid är kompatibla. Verksamhetens krav och byggnadens kvalitet är högsta prioritet, men det fina med Miljöbyggnad är att det inte är en belastning utan ett verktyg för att just säkra en hög kvalitet på byggnaden. Varje val som gjorts i design- och byggprocessen är medvetet, genomtänkt och väldokumenterat.

Återigen vill jag poängtera att det ligger mycket hårt arbete bakom Miljöbyggnad guld och vi har lyckats tack vare gediget lagarbete, hög vilja och stort engagemang från både beställare, projektledning, projektörer och entreprenörer. Det har varit en lärorik, spännande och rolig resa att vara del av!


Beskrivning av indikatorer och exempel på åtgärder

ENERGI
Energianvändning
Anger hur mycket energi (för uppvärmning, kyla, varmvatten och fastighetsel) som byggnaden använder per år.

Värmeeffektbehov
Bedömer byggnadens förmåga att hålla energiflödet ut från byggnaden så litet och jämnt som möjligt vid DVUT (Dimensionerande VinterUTomhustemperatur, i Stockholm är denna -17,1 grader), dvs. installerad effekt ska vara så låg som möjligt.

Solvärmelast
Hur mycket värme som kommer in utifrån och hur mycket verksamhetskyla som krävs. Solavskärmning och bra fönster är exempel på åtgärder för att minska behovet av tillförd kyla.

Andel av energislag
Hur stor andel av energin som köps för värme, kyla och el som är förnybar.

INOMHUSMILJÖ
Ljudmiljö
Bedöms utifrån förutsättningar för låga ljudnivåer i varje rum. Ytskikt, rumsdimensioner och vägguppbyggnad är parametrar att arbeta med.

Radon
Endast låga nivåer tillåtna i huset. Exempel på åtgärd är att en radonduk lagts under husets bottenplatta för att hindra spridning från markradonet.

Ventilation
Luftflöden anpassas för att säkra god ventilation i alla vistelseutrymmen.

Kväveoxid
Låg halt av luftförorening som främst kommer från trafiken. Halterna avtar med höjden och därför har friskluftsintag placerats på byggnadens övre plan.

Fukt
Undvika fukt och risk för fuktproblem på sikt genom att identifiera och hantera riskkonstruktioner och vidta olika åtgärder under byggtiden, till exempel säkerställa att betongen är tillräckligt torr, kvalitetssäkra våtrum och väderskydda byggmaterial.

Termiskt klimat vinter/sommar
God komfort både under vinter och sommar genom att till exempel dimensionera värme- och kylsystem rätt och välja bra fönster.

Dagsljus
Säkra insläpp av dagsljus och på olika sätt uppnå god ljushet i rummen. Vidtagna åtgärder är bland annat planering för både direkt och indirekt ljus, norrfönster och fönster långt ner i byggnaden och val av material som reflekterar ner mycket ljus i ljusgården.

Legionella
Uppnå det generella kravet som är 60 gradigt vatten. Locums krav på sjukhus är 70 gradigt vatten och därmed uppnår vi per automatik guldnivå för denna indikator.

MATERIALVAL
Dokumentation av byggvaror
Alla material ska aktivt vara utvalda, godkända och registrerade i databaser för byggnadsvaror. Som byggnadsvara räknas till exempel lim, reglar, färg och golvmaterial. I de fall en produkt inte finns i befintliga databaser görs en särskild bedömning utifrån uppgifter från leverantören.

Utfasning av farliga ämnen
Säkerställa att alla material som dokumenteras inte innehåller miljöskadliga ämnen. Här pågår samarbeten inom branschen för att få till tillräcklig dokumentation om varor och ämnen i syfte att inte bygga in något farligt ämne.


Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad innefattar femton indikatorer inom områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. Två år efter den första preliminära certifieringen genomförs en uppföljande kontroll för att säkerställa att det blev som det var tänkt och att uppsatta gränsvärden fortfarande hålls. Läs mer om Miljöbyggnad >>