Varför genomförs reservkraftsprov?

Målet med att genomföra regelbundna reservkraftsprov är att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. Reservkraftsprov är ett tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och ett bra tillfälle att identifiera förbättringsområden.

I vårdmiljöer finns utrustning som inte får drabbas av strömavbrott för att de fyller en så kritisk funktion eller för att de skadas av ett strömavbrott. Det finns andra funktioner och utrustning som är kritiska för sjukhusets drift men som klarar ett kort avbrott. Och så finns det funktioner som klarar ett lite längre strömavbrott utan allvarliga konsekvenser.

För att bedriva vård med hög patientsäkerhet och personalsäkerhet krävs därför reservsystem som träder in om den ordinarie kraftförsörjningen av någon anledning bryts. Reservkraft för sjukhusets utrustning och funktioner prioriteras utifrån hur kritiska de är för sjukhusets vårdverksamhet.

Målet med att genomföra regelbundna reservkraftsprov är att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. 

Lagar och krav

Det finns en svensk standard som är styrande för Locums arbete med reservkraftsprov. Svensk standard omfattar vad som krävs för att uppfylla alla krav enligt föreskrifter från elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är utsett av regeringen att göra föreskrifter för hur man ska arbeta med el och hur elanläggningar ska se ut. Elinstallationer styrs också av elsäkerhetslagen.

Utöver detta arbetar Locum enligt ”Det robusta sjukhuset”, en erfarenhetsskrift som tagits fram av MSB och som uppdateras löpande av tekniska experter i branschen.

Lärdomar och förbättringar

Reservkraftsproven är ett tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och ett bra tillfälle att identifiera förbättringsområden. Ett exempel på fel som kan upptäckas är att ett ventilationsaggregat i en lokal inte startar upp som det ska efter ett strömavbrott. Många småfel fångas upp av Locum och driftpersonalen på sjukhuset och förbättringar genomförs löpande. Om ett fel kopplat till reservkraftsprovet upptäcks av vårdpersonal ska det felanmälas till Locums kundtjänst.

För dig som arbetar i vårdverksamheten, utnyttja reservkraftsproven för detta:

 • Se vad som fungerar och felanmäl det som inte fungerar.
 • Kontrollera att sådant som ska ha ström hela tiden verkligen har det. Sitter rätt utrustning i rätt typ av uttag?
 • Kontrollera att lampor och annan utrustning som kräver batterier har det.
 • Se över vilka UPS:er som finns inom verksamheten och vem som ansvarar för kontroll och service.


Krafttyper på sjukhuset och vad som påverkas vid strömavbrott

Uttagens färger varierar mellan olika sjukhus. Exemplen nedan gäller Danderyds sjukhus.


kontakt_vit.png
ÖVRIG LAST (ÖL) – uttag märkta med vit skylt

 • Får normalt reservkraft efter någon minut (varierar mellan sjukhusen). Om inte strömmen räcker till att försörja hela sjukhuset prioriteras ÖL bort.
 • Uttag för mindre viktiga utrustning och viss belysning (främst allmänbelysning).

kontakt_grön.png
VIKTIG LAST (VL) – uttag märkta med grön skylt

 • Får normalt reservkraft efter ca 15-20 sekunder.
 • Om inte strömmen räcker till hela sjukhuset har dessa uttag högst prioritet.
 • Uttag för utrustning som är kritiskt för verksamhetens funktion men som klarar ett avbrott, till exempel hissar.

kontakt_orange.pngkontakt_brun.png
MYCKET VIKTIG LAST (MVL) –– uttag märkta med brun skylt (tidigare orange)

 • Avbrottsfri kraft som är batteriförsörjd med UPS (Uninterruptable Power Source).
 • Så snart reservkraften startat upp övertar den strömförsörjningen från UPS:en som laddas upp igen.
 • Uttag för utrustning som inte klarar ett strömbortfall eller har en mycket kritisk funktion, till exempel dataservrar, livsuppehållande medicinsk utrustning, nödbelysning, RAKEL- och mobiltelefoni.

UPS:er behöver kontrolleras och servas. Locum/driftorganisationen ansvarar för service av vissa UPS:er men för vissa ansvarar vårdverksamheten själva för service.

Genomförande av reservkraftsprov

Enligt Locums bestämmelser som grundar sig på svensk standard och ”Det robusta sjukhuset” ska reservkraftsprov ske månatligen vid så kallade arrangerade nätavbrott. Proven ska utföras dagtid då belastningen på kraftförsörjningen är hög.

Vid den månatliga provningen vid Danderyds sjukhus görs först en frånkoppling av det matande nätet där man ser att reservkraften startar som den ska. Det är det som medför ett strömavbrott. När reservkraften startat upp matas hela sjukhuset på reservkraft under ca en timme, innan man kopplar tillbaka det matande nätet och reservkraften stängs ner. Under denna timme säkerställs att alla system fungerar som det ska och det som inte fungerar optimalt fångas upp.