locum.se

Vi utvecklar Huddinge sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Camilla Peterzén förvaltningsområdeschef och Magnus Nordberg projektområdeschef hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

Camilla_Magnus_red_750px.jpg

Bildtext. Camilla Peterzén, förvaltningsområdeschef och Magnus Nordberg, projektområdeschef på Huddinge sjukhusområde.

Vad händer på Huddinge sjukhusområde under 2024?

Det har varit ett högt tryck med många pågående projekt, hyresgästanpassningar och fastighetsåtgärder under föregående år. Nu överlämnas flera nybyggda och anpassade lokaler till verksamheten medan andra projekt fortfarande pågår.

Under 2024 slutför vi flera stora och för sjukvården viktiga projekt. Under förra året byggde vi nya lokaler enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning (FVA) åt Barnregionvården och Matstrupe/ Magsäck ME Övre buk. Byggnationen av Framtidens Vårdmottagning (FVM) till ME Cast och ME Hematologi pågår och är klar under andra kvartalet. I de nya lokalerna får personalen en förbättrad arbetsmiljö, kan ta emot fler patienter och bedriva en effektivare vård. Under året flyttar vården in i sina nya lokaler och vi hoppas verkligen att de ska trivas på sin nya arbetsplats, säger Magnus.

Under förra året startade ytterligare stora byggprojekt som har påverkan på sjukhuset.

Just nu pågår det ett intensivt arbete med att bygga upp den nya ambulanshallen och lokalerna för nya vuxenakutmottagningen. Lokalerna för akutmottagningen är nästan dubbelt så stora som de gamla. Kapaciteten ökar med större akutrum, fler övervakningsplatser och mer utrymme runt patienterna vilket förbättrar arbetsmiljön väsentligt. När akutmottagningen är överlämnad fortsätter vi med ombyggnationen för sjukhusets barnakut och närakut, fortsätter Magnus.

Rendering-Locum-Huddinge-Sjukhus-3.png

Bildtext. Illustration på reception och väntrum på nya vuxenakutmottagningen.

Utöver de större projekten så pågår det flera mindre arbeten på sjukhusområdet. Ett nytt cykelgarage byggs vid entré R2, utebelysningen ses över för ökad trygghet i utomhusmiljön, Birkeaulan får en uppfräschning och arbetet med sjukhusets trettiosju taklanterniner fortsätter.

Renoveringen av Ambulansgatan startar under året. Ambulansgatan är en mycket viktig sträcka på sjukhuset för framkomligheten av ambulanstrafik och utryckningsfordon till och från akutmottagningarna. Tätskikten läcker och riskerar att påverka bland annat sjukhusets automatiserade AGV-trucksystem som hanterar logistiken på sjukhuset. Renoveringen innebär att hela dagvattensystemet, brunnar, tätskikt, asfalt och rör byts ut för att skydda byggnaden.

Ambulansgatan har varit i bruk i femtio år och nu är det dags att renovera den för att säkerställa en effektiv hantering av dagvatten, öka tillgängligheten och framtidssäkra transportvägarna på sjukhuset, säger Camilla.

Även förvaltningen av fastigheten har ett tydligt fokus under året.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förvalta fastigheten med tydliga prioriteringar utifrån det ekonomiska läget. Det innebär bland annat att vi behöver prioritera i fastighetsunderhållet, fortsätter Camilla.

Att energioptimera fastigheten är ett kontinuerligt arbete. Några åtgärder som pågår under året är fortsatt byte av armaturer till mer energieffektiv LED-belysning. Gamla fönster i glasgångarna byts ut till nya med bättre energivärde och klimatsmarta underhållsåtgärder genomförs där det behövs.

Laddstolpar har installerats för elbilar i garaget Blåvingen och möjlighet till laddning i Apcoas app kommer i gång inom kort.

Tillsammans med vår driftorganisation har vi fortsatt stort fokus på att minska energianvändningen i fastigheten. Här fortsätter vi att vara framgångsrika och sedan 2019 har vi minskat energianvändningen med 7,5 procent. Som fastighetsförvaltare kan vi göra skillnad och därför är det en del av vårt dagliga arbete att bidra till att nå vårt och Regionens hållbarhetsmål, säger Camilla.

ventilation_750px.jpg

Bildtext. Ventilationssystemen på sjukhuset ska bytas ut och moderniseras under kommande år.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Under kommande tio till tolv år ska hela sjukhusets ventilationssystem moderniseras och förbättras. Av sjukhusets femton huskroppar är två klara och nu pågår arbetet i byggnad C2. Arbetet i C2 beräknas vara färdigt under första kvartalet 2025 och sedan fortsätter arbetet vidare till nästa hus.

Med nya ventilationssystem så får vi bättre kapacitet att möta verksamhetsanpassningar och den moderna utrustning som vården behöver. Men det är även en viktig del för att minska energianvändningen för att uppnå Region Stockholms höga hållbarhetsmål om nettonollutsläpp 2035, fortsätter Magnus.

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

Under det senaste året har fokus varit på att förbättra kunddialogen och det har gett positivt resultat i kundundersökningen. Arbetet med att främja en öppen och god kommunikation kring förvaltnings- och driftsfrågor fortsätter vara prioriterat under året.

Förutom en kontinuerlig dialog så tror vi även att ett tidigt samarbete i projekt är framgång för lyckosamma resultat. Att arbeta tillsammans från projektets start ger oss möjlighet att tidigt identifiera och lösa eventuella utmaningar samt säkerställa att alla parter är på samma sida när det gäller mål och förväntningar. Det leder ofta till bättre resultat och ökad nöjdhet för alla inblandade parter, avslutar Camilla.

Publicerad: 17 januari 2024