Tre nya torgytor vid S:t Görans sjukhusentré bjuder in till vistelse

S:t Görans sjukhus nya yttre miljö vid huvudentrén är klar efter flera års byggstök. 65 nya träd tillsammans med solitära buskar och marktäckande perenner skapar tre tillgängliga torgytor med en grön känsla som ska inbjuda till vistelse. Torgen ska möjliggöra såväl tydliga strukturer för trafik och gående som sociala ytor och lugna avskilda sittplatser.

S:t Görans sjukhus nya yttre miljö vid huvudentrén är klar. Planeringen av utemiljön var utmanande då markytorna minskats när de nya byggnaderna byggts samtidigt ett ökat antal vårdplatser ökar trycket på parkerings- och angöringsytor. Denna omvandling innebar bland att delar av den befintliga vegetationen, som har präglat sjukhusområdet i många år, har tagits bort.

För att ersätta den befintliga vegetationen har det skapats nya planteringsytor med karaktärsfulla träd, låga samt solitära buskar och marktäckande perenner i anslutning till entrétorgets viloplatser. Totalt 65 nya träd har planterats på sjukhusområdet. 55 av dem står vid i entréområdet och 10 vid den nya södra parkeringen nedför 80-längan. Den vackra tallen vid huvudentrén står kvar som en fin historisk markör.

– Det kommer att ta tid innan träden växer sig stora och för att snabbt få en grön känsla har vi kompletterat träden med en mängd blommande buskar och växter. Några större träd väljs ut för att med tiden bli nya vårdträd för platsen, förklarar landskapsarkitekten Johanna Good från Landskapslaget.

Några planteringsytor fungerar som fördröjningsmagasin för lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta för att lätta trycket på det kommunala dagvattensystemet.

Tillgängligheten för alla

Yttermiljön ger en grön känsla. Att platsen också är tillgänglighetsanpassad är självklart och redan från början har Locum arbetat tillsammans med en extern tillgänglighetsexpert och landskapsarkitekt.

Parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade samt särskilda platser för färdtjänst och IVA-bussen finns nära huvudentrén. Det finns också nedsänkta kantstenar och annan tillgänglig utformning av den fysiska gångmiljön. Parkeringsplatser vid ingången till området har tillgängliga passager för de som kan förflytta sig självständigt.

– Vårt mål har varit att utforma en dynamisk tillgänglig torgmiljö som ska fungera för alla, berättar Anna Bergqvist Locums specialist i tillgänglighet.

Tre gröna sköna platser för vila och avskildhet

Tre torgytor bjuder in till vistelse. Torgen möjliggör såväl sociala ytor som avskilda och lugna sittplatser. Det ena torget möter besökaren när de tar entrétrappan från S:t Göransgatan upp mot sjukhusentrén.

 Torget ramas in av grönska och konstnären Lillemor Peterssons vackra pelare i tegel markerar platsen som bjuder in till både rörelse, möten och avskildhet, berättar Johanna.

Torget som ligger till höger om huvudentrén har rogivande platser som bjuder in till återhämtning och vila. Utanför huvudentrén finns det förutom gångstråk även stråk för den dagliga trafiken att angöra. För att säkerställa en hög säkerhet i området där trafik och människor rör sig finns det bland annat ut betongmurar och pollare som avskiljare och stoppskydd.

– Hela entréplatsen har utformats som en torgyta med ett sammanhängande markmaterial för att signalera sjukhusets plats i staden och för att inge känslan av helhet och sammanhang. Ytan har utformats med hänsyn till de många funktioner som ett sjukhus kräver, avslutar Johanna. 

Grön fakta

Trädsorter: kopparlönn, smalkronig skogslönn, berlineral, storblommig häggmispel, turkisk trädhassel, pelerbärapel, tall, japansk körsbär, smalkronig bergskörsbär, prydnadskörsbär och ullungrönn och ungersk ek.

Buskar: koreansk blomsterkornell, blåbärstry, bukettapel, dvärgtall, rönnspirea, tuvsnöbär, grypidegran, ädelsyren, hortensia, vidjehortensia, vintergrön liguster, klätterhortensia, vit parkrhododendron, benved, smultronschersmin samt klätterväxten grön murgröna.

 

Gestaltningsprogram_Landskap_750px.jpg