locum.se

Vi utvecklar S:t Görans sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Hulda Wickbom, projektområdeschef och tf. förvaltningsområdeschef berättar hur vi arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet

20230116_0276_750px.jpg

Bildtext. Hulda Wickbom är projektområdeschef och tf. förvaltningsområdeschef på S:t Görans sjukhusområde.

Vad är det viktigaste som händer på sjukhusområdet under 2024?

Åtta års byggstök har nu kommit till ett avslut. Alla ny- och ombyggnader som är gjorda inom ramen för Region Stockholms stora investering för att säkerställa framtidens vårdbehov är i princip klara. Pre- och postoperativa enheten var den sista renoveringen som lämnades över till verksamheten sommaren 2023.

En av de sista pusselbitarna i projektet är den nya förlossningsentrén och förbindelsegången mellan huvudentrén och byggnad 20. Här ska alla besökare kunna gå torrskodda från huvudentrén vidare till respektive avdelning i det nya huvudbyggnadskomplexet. Det kommer att bli klart under våren.

Byggnad 20 fick 2019 en preliminär certifiering med Miljöbyggnad Guld. Efter några år i drift och genomförd verifieringsprocess har nu byggnaden slutligt certifierats med Miljöbyggnad Guld.

–  Vi är väldigt stolta och glada över att byggnaden lever upp till de högt ställda kraven och behåller certifieringen Miljöbyggnad Guld. Det visar på vikten att jobba tillsammans och vi vill passa på och tacka alla för ett långt och gott samarbete. För oss är certifieringen en kvalitetsstämpel och även ett stöd för den fortsatta utvecklingen och driften av byggnaden, berättar Hulda.

Stockholms stad kommer under våren att etablera en tillfällig brandstation på sjukhusområdet under tiden de renoverar den gamla kulturklassade brandstation på Kungsholmen.

– Brandstationen är en viktig samhällsfunktion att det är en självklarhet att vi hjälper till. Vi är glada att kunna erbjuda ett säkert och geografiskt bra läge till stadens livsviktiga brandförsvar. Alla minuter som går att spara vid en utryckning kan göra skillnad, säger Hulda.

Flygbild_750px.jpg

Det pågår ett arbete med en ny detaljplan för hela fastigheten. Syftet med detaljplanen är att skapa utvecklingsområden enligt vår fastighetsutvecklingsplan.

– Ett sjukhus är i ständig utveckling. Verksamhetens behov förändras i takt med att staden och länet växer. På lång sikt kommer sjukhuset alltid att på ett eller annat sätt byggas om eller byggas till.  Det första steget i utvecklingen är att skapa en detaljplan som möjliggör utvecklingen. Detaljplanen ger möjlighet till nya vårdmöjligheter. Vi ser bland annat ett prioriterat och utökat behov av psykiatrisk vård och ett logistikcentrum, berättar Hulda.

Under året kommer en omfattande renovering av fler våningsplan i hus 06 skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen psykiatrisk vård.  Idag är den psykiatriska verksamheten utspridd på sjukhuset i lokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten.

– Målen med renoveringen är en förbättrad arbetsmiljö för personalen, ökad patientsäkerhet, fler vårdplatser samt att samla verksamheterna under ett tak för en sammanhållen psykiatrisk vård, berättar Hulda. 

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Nu när de stora om- och nybyggnationerna är klara riktas insatserna på hyresgästanpassningar, olika fastighetsåtgärder i byggnaderna samt utemiljön. Fokus de närmaste åren är också att stärka sjukhusets robusthet gällande el, brand och kyla samt se över säkerheten utifrån ett förändrat omvärldsläge och väntande effekter av klimatförändringarna.

Tillsammans med vår driftorganisation har vi fortsatt stort fokus på att minska energianvändningen i fastigheten. Optimering av befintlig driftrelaterad utrustning med bäring på energi, injustering av värmesystemen för en bättre och jämnare värmespridning på rumsnivå samt byte av uttjänt belysning till energisnål ledbelysning och investeringar i effektivare teknik är grunden till att spara energi.

– Vi kan stolt konstatera att vi nådde energimålen för 2023. Målet var att landa på 191,5 kWh/m². I december stod det klart att vi landade på 186 kWh/m². En bidragande faktor till att vi lyckades nå en lägre energiförbrukning var justeringen av era verksamhetstider. Tack för ert bidrag, säger Hulda.

Vården behöver också fortsatt hjälpa till att spara energi, därför driver Locum sedan 2022 kampanjen ”Energismart på jobbet”. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

En ombyggnaden av kylcentralen, där två äldre uttjänta kylmaskiner byts ut, ger en framtida energieffektivare kylförsörjning.

– När de nya maskinerna är på plats till våren kan vi nyttja deras överskottsvärme tillbaka in i sjukhusets lokaler och minska på den köpta värmen, förklarar Hulda.

Tio laddstolpar för elbilar finns nu på sjukhusområdet, och om behov finns så installeras fler.

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

–  Vi har noterat i årets undersökningar att ni tycker att skötseln av utemiljön har blivit sämre. Det tar vi på största allvar och efter att ha analyserat svaren har vi identifierat specifika områden som kräver extra uppmärksamhet, särskilt de som påverkar er direkt i era vårdmiljöer och sjukhusets utemiljöer, säger Hulda.

Några av de områden som vi kommer att prioritera är bland annat samarbetet med vår markentreprenör för att förbättra och utveckla sjukhusets utemiljöer både här och nu och på lång sikt.

– För att möta de utmaningar som vintern innebär, har vi år tre nya stationära snöröjningsmaskiner här på S:t Görans sjukhus. Syftet är att öka vår snöröjningskapacitet och garantera en snabb och effektiv insats, förklarar Hulda.

skiss_fickparken_750px kopiera.jpg

Bildtext. Skissförslag på flera nya sittplatser, träd och grönska i Fickparken vid Patologen

Under 2024 står även ett lyft av utomhusmiljön i planeringen. Det är viktigt att skapa läkande vårdmiljöer även i utemiljön.  Nya rumsliga platser med grönska och sittplatser kommer att skapa möjlighet vila, samtal och återhämtning på sjukhusområdet. De områden som har ett ”grönt program” är ytorna vid Psykiatriska entrén, Patologen, entrétorget vid Bröstcentrum, sjukhusparken samt Finsens väg och park.

Finsens väg_text_750px.jpg

Bildtext. Skissförslag på upprustningen av Finsens väg och park.

– Den första delen har vi redan kommit i gång med. Finsens väg och park rustas upp med respekt för kulturhistoriska värden. Till våren när projektet är klart finns det ny markbeläggning, fler sittytor, tydligare gångstråk, nya planteringar och en finare park bakom det gröna valvet utanför Finsens väg 12, berättar Hulda.

Att utveckla hållbara och effektiva lösningar för att förbättra städningen av allmänna ytor är en prioriterad fråga nästa år.

– Vi kommer själva att genomföra fler ronderingar i fastigheten för att säkerställa hög standard och kvalitet, lovar Hulda.

Slutligen ser vi över möjligheten till ännu fler cykelplatser på sjukhusområdet för att främja hållbara transportalternativ till sjukhuset.

– Vi vet att det upplevs att parkeringsplatserna för personalen är för få på sjukhusområdet. Vi vet också att det vanligtvis finns lediga parkeringsplatser i varmgaraget med infart från Mariebergsgatan. Garaget är öppet dygnet runt för trygg och torrskodd parkering. Du kommer enkelt in med ditt passerkort, tipsar Hulda.

Resultatet från årets driftmätning visar att det finns ett behov av bättre återkoppling på felanmälan med tydligare åtgärdstexter samt bättre städning när teknikerna är klara med sitt arbete.

–  Här är vi i gång och har bland annat haft en informationskampanj för att ge en ökad kunskap om att det är möjligt att se status på felanmälan direkt i portal.locum.se, förklarar Hulda.

– Det finns självklart ännu fler områden där vi har möjlighet att utveckla och förbättra oss. Framgångsfaktorn för ett systematiskt utvecklingsarbete är ett fortsatt gott samarbete och en nära dialog med er hyresgäster. Det ser vi fram emot att göra tillsammans med er, avslutar Hulda.

Publicerad: 25 januari 2024