Korridor med röda detaljer i sjukhus.
Korridor med röda detaljer i sjukhus.

Fastighetsförvaltning

I samverkan med vården erbjuder vi attraktiva och hållbara vårdmiljöer för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss!

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Vårdfastigheterna måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. Tillsammans med driftorganisationen på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att det finns rätt förutsättningar för att kunna bedriva vård i våra lokaler. Rätt förutsättningar kan till exempel vara optimerade lokaler för den verksamhet som bedrivs, god ventilation, tillförsel av medicinska gaser eller upprätthållande av rörpostsystem. 

Locums förvaltningsavdelning 

Förvaltningen som tar hand om varje vårdfastighet består av flera yrkesroller med både bred och djup kompetens. Det lokala teamet består av: Förvaltningsområdeschef, Fastighetsförvaltare, Teknikförvaltare, Driftcontroller, Projektledare, Byggserviceledare samt FM-förvaltare*. 

2G5A3208_Fix__Blue2_Lev_700.jpg

Förvaltningsområdeschef är områdesansvarig, vilket innebär att de ansvarar för att bygga upp det lokala teamet. 

Fastighetsförvaltare har det övergripande ansvaret för allt som rör tilldelade fastigheter, inklusive ett budget- och resultatansvar. Fastighetsförvaltare ansvarar för hyresavtal, kundkontakter och är projektägare för hyresgästinitierade investeringar och tjänsteförsäljningsprojekt. 
Fastighetsförvaltarna ansvarar för att i samråd med Teknikförvaltare och Driftcontroller ta fram underlag till underhåll- och investeringsplan. Vilket innebär att förvaltningen löpande samlar in underhållsbehov från leverantörer och hyresgäster. 

Möt Magnus Alfredsson – här kan du se filmen där han berättar om sitt jobb som fastighetsförvaltare.

Teknikförvaltare har ansvar för att bevara, utveckla och förädla förvaltningsobjekt ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Det innebär att Teknikförvaltarna är projektägare för fastighetsägarinvesteringar och löpande underhåll. 

Teknikförvaltarna ansvarar för fastighetens långsiktiga underhåll- och investeringsplanering och hanterar myndighetsbesiktningar och efterföljande åtgärder.

Driftcontroller ansvarar för att följa upp leverantörerna för fastighetsdrift och utemiljö i syfte att vidmakthålla och utveckla fastigheternas funktion. I rollen ingår att ta fram statistik, analysera status och föreslå proaktiva åtgärder samt budgetera och följa upp energiförbrukningen. Driftcontroller är en unik yrkesroll i fastighetsbranschen och har en viktig roll inom Locum, för att säkerställa att Locums externa leverantörer arbetar effektivt med de sjukhus vi förvaltar.

Möt två av våra driftcontrollers i filmen nedan.

 

 

*FM – förvaltare ansvarar på de mindre sjukhusen för lokalvård och vaktmästeri. 

Fastighetsdrift och utemiljö

Vårdverksamheterna kontaktar Locums kundtjänst för att lägga ett ärende. Det kan vara en felanmälan eller en beställning. Locums kundtjänst prioriterar och fördelar ärendet till Locums externa leverantörer ute på sjukhusen. Leverantörerna utför arbetet inom avsatt tid och återrapporterar till vårdverksamheten.  

Leverantörerna har i uppdrag att agera som Locums driftledare på plats och ska säkerställa att fastigheterna är i gott skick enligt gällande funktionskrav. Det betyder att leverantörerna arbetar proaktivt med förebyggande tillsyn och skötsel av fastighetens funktioner. Allt för att erbjuda hyresgästerna den bästa möjliga servicen. 

Kontakta Locums kundtjänst

Är det något som inte fungerar som det ska? Kontakta Locums kundtjänst och gör en felanmälan. 

Lediga lokaler

Du som redan är hyresgäst hos Locum ställer lokalförfrågningar till din förvaltare. Vill du hyra lokal hos oss? Här hittar du lediga lokaler. 

 

Här får du veta mer om vår fastighetsförvaltning

Inom Locums strategiska arbete sker utveckling av processer, rutiner, riktlinjer, arbetssätt och systemstöd. All utveckling sker i nära samverkan med kärnverksamheten och övriga stödfunktioner. Med ett strategiskt förhållningssätt testar och utvecklar Locum nya arbetssätt och ny teknik för att fortsätta att optimera förvaltningen av våra fastigheter. 

CAD/BIM-specialisterna på Locum är delaktiga i om- och nybyggnadsskeden för att kravställa de relationshandlingar som sedan ligger till grund för den löpande drift- och förvaltningsinformationen som finns i våra system.

Specialisterna tar efter genomfört projekt emot alla relationshandlingar, granskar dem och säkerställer att de följer våra riktlinjer samt läser in ritningar och grunddata i vårt fastighetssystem. Inom enheten arbetas det även strategiskt med utveckling av riktlinjer samt test och piloter av modern CAD/BIM-teknik.

Här får du chansen att följa vår CAD/BIM-strateg Michael Ewertz som testat förstärkt verklighet, eller så kallad Augmented Reality (AR) i våra lokaler. Till filmen.

Förvaltningsteamen och projektavdelningen stöttas av interna teknikspecialister. Vi har valt att, olikt många andra fastighetsbolag, ha denna spetskompetens inhouse för att säkerställa och bevara funktionen inom respektive specialistområde. Specialisterna bevakar och planerar myndighetsbesiktningar, samt deltar på uppdrag av projektägare eller projektledare i olika byggprojekt för att bevaka, granska och komma med förslag på tekniska lösningar. Specialisterna ansvarar också för att bevaka förändrade lagkrav inom respektive specialistområde och bistå verksamheten i att uppfylla lagkraven. 

Teknikspecialisternas områden är: bygg, fastighetsnät, fastighetsrelaterad IT, hiss, el, medicinska gaser, fastighetsautomation, telefoni, tillgänglighet, VVS.

Här får du chansen att lyssna till Henrik de Hauke – specialist medicinska gaser i en film 

Träffa Véronique Mausier – specialist VVS i en film om jobbet på Locum

 

Vårdlokalutvecklarna, som ofta är erfarna sjuksköterskor, tillför kompetens från vården och fungerar som interna rådgivare. De är med och utformar vårdlokaler/vårdfastigheter som är ändamålsenliga och effektiva för såväl hyresgästen som fastighetsförvaltningen. Vårdlokalutvecklare bidrar med kompetens och omvärldsbevakning för att utveckla framtida vårdlokaler så att de stödjer vårdens arbetssätt.

Möt Lena Brink – vårdlokalutvecklare på Locum i den här filmen

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav och andra krav styrs vi av riktlinjer, policys samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger vårt hållbarhetsarbete bland annat på Agenda 2030 och Parisavtalet. 

Vi utgår från fyra fokusområden: resurseffektiv energi, cirkulära flöden, hållbara vårdfastigheter och inkluderande arbetssätt. Betydande hållbarhetsaspekter inom ramen för dessa områden är fastighetsenergi, inomhusmiljö, klimatanpassning, trygga och säkra lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt. 

 

På Locum finns en väl rustad projektavdelning. Våra byggprojektledare är seniora och många har god erfarenhet av byggprojekt i vårdmiljöer, både nybyggnation och ombyggnation. Projektledarna arbetar på uppdrag av en projektägare från förvaltningsteamet. Eftersom de är knutna till respektive förvaltningsområde lär de känna förvaltningsobjektet, förvaltningsteamet och vårdens aktörer väl. Våra byggserviceledare arbetar nära förvaltning och hyresgäst med mindre projekt som inte kräver projektering. Alla projekt genomförs enligt vår projektprocess.

Möt två av Locums projektledare i en film.

Projektavdelningen arbetar med olika typer av projekt med olika finansiering. I korthet ser det ut så här:

Hyresgästinitierade fastighetsinvesteringar kan initieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för att möta ett systembehov av vård. När en enskild vårdverksamhet initierar en investering utgår detta från ett behov hos just den vårdgivaren. Exempel på hyresgästinitierade fastighetsinvesteringar kan vara: nya operationssalar, modernisering av avdelningar eller ombyggnation av en sterilcentral.

Fastighetsägarinvesteringar är initierade av fastighetsägaren Fastighets- och Servicenämnden (FSN)/Locum och har som syfte att långsiktigt vidmakthålla och på sikt höja fastighetens standard. Exempel på fastighetsägarinvesteringar kan vara ett stambyte, nytt ställverk eller en modernisering av IT-infrastruktur. 

Planerat underhåll är åtgärder som syftar till att återställa en funktion på ett objekt, men medför ofta att en något förbättrad funktion uppnås. Denna typ av underhåll är planerat i tid, art och omfattning och finansieras genom antingen en fastighetsägarinvestering eller som löpande underhåll i underhållsplanen. Exempel på planerat underhåll kan vara ommålning av väggar, nya fönster eller utbyte av lysrörsarmatur.

Oavsett vem som initierar investeringen kan de delas in i två huvudtyper av investeringar.

Nyinvesteringar ska skapa ökad nytta genom att ge förutsättningar för strukturella förändringar medan så kallade Ersättningsinvesteringar ska bibehålla befintlig nytta genom livscykelinvesteringar och säkerställer en fungerande vårdverksamhet.

Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete genom att planera, genomföra, följa upp samt förbättra säkerhetsarbetet. Två konkreta exempel på detta är rapporteringssystemet REQS och genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser.  

Vår personal på säkerhetsenheten har en god och bred kunskap inom brand- och säkerhetsområdet och verkar för att sprida kunskap vidare, både inom och utom organisationen. 

Beredskapsfunktion och krisberedskap

Locum har en god beredskapsfunktion med nära samverkan med Region Stockholms centrala beredskap. Dagtid hanteras oönskade händelser och tillbud i linjeorganisationen med stöd av vår säkerhetschef. Under icke ordinär arbetstid (kväll/natt/helg) är Locums beredskapsfunktion i tjänst 17:00-08:00. Beredskapsfunktionen larmas vid oönskade händelser och tillbud vid de fastigheter Locum förvaltar. 

Brandskydd

Locums brandskydd arbetar för att förebygga uppkomst av brand och dess konsekvenser, säkerställa utrymningssäkerhet, uppfylla myndighetskrav i såväl förvaltnings-, om-, till- och nybyggnadsskedet. 

I förvaltningsskedet ansvara vi för besiktningar och kontroller av de olika brandskyddssystemen. Hyresgästen ansvarar för att ha en plan för utbildning, samt att medarbetarna ska känna till de brandtekniska installationerna inom sina ytor och veta hur de ska agera om larmet går. Ett bra samspel mellan hyresvärd och hyresgäst skapar de bästa förutsättningarna. 

Flygsäkerhet

I vårt uppdrag ingår att förvalta och sköta fem helikopterflygplatser som finns på de vårdfastigheter som Locum förvaltar. Flygplatserna finns på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Norrtälje sjukhus och Södersjukhuset.

Bevakning

Bevakning genomförs med mobila bevakningsbilar utrustade med specialutrustning samt hundförare, deras instruktion är flexibel och väldigt situationsanpassad. Vid sjukhus där inneliggande patienter finns har vi bevakning på plats dygnet runt. Vid utpekade vårdfastigheter med många olika vårdgivare ansvarar Locum för samordningen kring ordningsvakterna dagtid.

 

Det finns ytterligare stödfunktioner för att vår förvaltning ska fungera, bland annat inom ekonomi, kommunikation, upphandling/inköp och IT.