Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.
Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.

Byggprojekt

Varje år pågår cirka 700 byggprojekt av varierande storlek i Locums fastighetsbestånd. Det handlar om allt från underhållsprojekt och hyresgästanpassningar till stora ny- och ombyggnadsprojekt. Vi bygger nytt och bygger om sida vid sida med pågående vård och i en komplex teknisk miljö som ska fungera dygnet runt, året runt. Det vi gör är viktigt på riktigt.

Det pågår alltid många byggprojekt på våra sjukhusområden för att utveckla lokalerna och ge bästa förutsättningarna för en bra vård. Vi bygger nytt även idag, men en stor andel av projekten framöver handlar om utveckling av befintliga fastigheter och där det är möjligt tar vi chansen att samtidigt uppgradera tekniska system och sådant som behöver åtgärdas på grund av byggnadernas ålder.

 

Under perioden 2011-2022 genomförde vi på uppdrag av Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet med stora ny- och ombyggnationer på fler av länets sjukhus för att möta framtidens vårdbehov. Detta innebar ett exceptionellt uppdrag för Locum och en omfattande utökning och utveckling av vår projektavdelning. Läs mer här.


En av Sveriges största projektavdelningar

Projektavdelningen har kompetens inom byggherrerollen, byggprojektledning, projektutveckling samt vårdlokalutveckling. Avdelningen med cirka 70 medarbetare leds av projektdirektören och är indelad i fem projektområden och enheten Utveckling projekt. 

Avdelningen är utformad i enlighet med Region Stockholms vision och bolagets ledning och bidrar med kompetens, erfarenhet och engagemang. Målsättningen är att tillhandahålla de bästa vårdmiljöerna i Sverige där innovationer och samverkan med andra aktörer är ett naturligt inslag.

locums_sjukhus_800x465px_220829.png

Bild: Locum förvaltar och utvecklar vårdfastigheter från Norrtälje i norr till Handen i söder.

Projektavdelningen ansvarar för planering, projektering och genomförande av de byggprojekt som de får uppdrag att genomföra. Avdelningen innehar byggherreansvaret och ett ansvar att säkerställa efterlevnaden av Locums övriga verksamhetsspecifika styrdokument samt att projekten genomförs i nära samverkan med övriga delar av bolaget och inom beslutade tids- och kostnadsramar.

Våra projektområden (PO) är:

  • PO Universitetssjukhus
  • PO Akut Södersjukhuset
  • PO Akut Danderyd/Norrtälje
  • PO Akut S:t Göran/Södertälje
  • PO Sjukhus

Projektområdena arbetar i projekt på uppdrag från Förvaltningsavdelningen och enheten Fastighetsutveckling samt ansvarar för projektledning avseende byggprojekt. Varje projektområde leds av en projektområdeschef. Läs mer om pågående projekt på våra sjukhusområden.

Enheten Utveckling projekt ansvarar för att utveckla och tillhandahålla erforderligt projektstöd samt innehar även kompetens inom vårdlokalutveckling.

Våra byggprojektledare är i många fall seniora med stor erfarenhet av installationstäta byggprojekt i vårdmiljöer, både nybyggnation och ombyggnation i form av verksamhetsanpassningar och fastighetsägarinitierade byggprojekt.

Locums projektavdelning

Mer om Locums organisation


Gemensamt arbetssätt säkrar hög kvalitet

Vårdbyggnader är komplexa fastigheter och för att lyckas med uppdraget att skapa attraktiva och hållbara vårdmiljöer har vi på Locum ett gemensamt arbetssätt och ett unikt stöd internt av expertkompetens inom bland annat fastighetsteknik och utformning av vårdlokaler. 

Teknikrum_700x300.jpg
Bild: Teknikrum i ett av våra sjukhus.

Alla projekt genomförs enligt Region Stockholms Riktlinje för investeringar, vilken är implementerad i Locums byggprojektprocess. Ett processorienterat arbetssätt med tydligt ställda krav och målbilder säkrar en hög kvalitet, är kostnadsbesparande och gör arbetet tryggt, tydligt och effektivt.  Ett väl planerat och gemensamt arbetssätt, utbildningar, erfarenhetsåterföring och samverkan med externa parter är viktiga byggstenar för att åstadkomma väl genomförda byggprojekt med nöjda hyresgäster.


Roller inom projektavdelningen

Projektområdeschef ansvarar för att driva, koordinera, följa upp samt utveckla projektområdet. Projektområdeschefen bygger upp det lokala teamet med projektledare och har ett övergripande ansvar för projekten samt ett nära samarbete med kunder och uppdragsgivare.

Byggprojektledare ansvarar för att löpande planera, styra och följa upp projektet genom samtliga byggskeden (från förstudie till överlämning) och uppnå uppställda mål avseende tid, kvalitet, hållbarhet och ekonomi. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med vår byggprojektledningsprocess, gällande lagstiftning, uppdragsavtal och styrande dokument. I rollen ingår att motivera och engagera projektdeltagarna.

personal_700x300px_190704.jpg
Bild: Dolores Dundjerovic, projektledare.

En byggprojektledare har ett stort ansvar. Att bygga nära livsviktig vård som bedrivs dygnet runt ställer höga krav på den som leder projekten, inte minst när det gäller att ha ett nära samarbete med vården. Projektledaren rapporterar till projektägare från förvaltningsteamet och till projektområdeschef eller projektchef. Eftersom varje projektledare är knuten till ett förvaltningsområde lär de känna förvaltningsobjektet, förvaltningsteamet och vårdens aktörer väl. Projektledaren utses  vanligtvis till handläggare Bas-P av projektområdeschefen.

Träffa Dolores och Christer, två av våra byggprojektledare.

Projektchef utses vid vissa extra stora fastighetsinvesteringar och har i stort samma ansvarsområden som byggprojektledaren om än i större skala. Projektchefen rapporterar till projektets styrgrupp och till projektområdeschefen.

Byggserviceledare leder projekt där det inte krävs projektering, som exempelvis enklare ombyggnationer, målningsarbeten, byte av mattor, flytt av dörrar eller övriga ytskiktsarbeten. Uppdragen kan initieras av hyresgästen eller vara en del av underhållsplanen. Byggserviceledaren driver projekten självständigt och arbetar i enlighet med vår gemensamma byggprojektprocess.

Vårdlokalutvecklare, hos oss ofta erfarna sjuksköterskor, tillför kompetens från vården och fungerar som interna rådgivare. De är med och kvalitetssäkrar vårdverksamheternas behovsanalyser, utformar vårdlokaler/vårdfastigheter som är ändamålsenliga och effektiva för såväl hyresgästen som fastighetsförvaltningen. Vårdlokalutvecklare arbetar evidensbaserat och bidrar med omvärldsbevakning för att utveckla framtida vårdlokaler så att de stödjer vårdens arbetssätt. Träffa Lena Brink, en av våra vårdlokalutvecklare.


Insatser för en mer sund och säker byggbransch

Sund konkurrens på lika villkor, seriösa entreprenörer och säkra byggarbetsplatser - det tjänar vi och hela samhället på. Som byggherre vill vi göra skillnad genom att ställa krav på de vi samarbetar med och följa upp kraven vi ställer. Våra byggplatskontroller är en av flera insatser som gör skillnad. Läs mer om arbetet med byggplatskontroller.

Flera byggarbetare med varselväst och hjälm går utomhus med ryggen mot kameran.


Återbruk i byggprojekt

Vi försöker öka återbruket i hela vår verksamhet. Till hjälp har vi bland annat den interna appen Locum Market där vi annonserar sådant som finns tillgängligt för projekt att återanvända. Hittills har vi återbrukat allt ifrån dörrar och belysning till en hel gångbro. I filmen får ni träffa vår miljöcontroller Sara Tierney som berättar om hur vi arbetar med återbruk i våra byggprojekt.

Mer om projektavdelningens arbete

mätare_700x200px_190704.jpg

Förvaltningsteamen och projektavdelningen stöttas av interna teknikspecialister. Vi har valt att, olikt många andra fastighetsbolag, ha denna spetskompetens inhouse för att säkerställa och bevara funktionen inom respektive specialistområde. Specialisterna bevakar och planerar myndighetsbesiktningar, samt deltar på uppdrag av projektägare eller projektledare i olika byggprojekt för att bevaka, granska och komma med förslag på tekniska lösningar. Specialisterna ansvarar också för att bevaka förändrade lagkrav inom respektive specialistområde och bistå verksamheten i att uppfylla lagkraven. 

Teknikspecialisternas områden är: bygg, fastighetsnät, fastighetsrelaterad IT, hiss, el, medicinska gaser, fastighetsautomation, telefoni, tillgänglighet, VVS.

Här får du chansen att lyssna till Henrik de Hauke – specialist medicinska gaser i en film 

Träffa Véronique Mausier – specialist VVS i en film om jobbet på Locum

toppbild_personal_1620x350px_210111.jpg

Förutom en stor bredd av specialister inom teknik och CAD/BIM finns det stödfunktioner inom bland annat ekonomi, kommunikation, upphandling/inköp och IT samt vårdlokalutvecklare som på olika sätt bidrar till att våra projekt genomförs på ett bra sätt.

Toppbild-ekonomi_1620x350px.png

Projektavdelningen arbetar med olika typer av projekt med olika finansiering. Här följer en kortfattad beskrivning av dessa.

Hyresgästinitierade fastighetsinvesteringar kan initieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för att möta ett systembehov av vård. När en enskild vårdverksamhet initierar en investering utgår detta från ett behov hos just den vårdgivaren. Exempel på hyresgästinitierade fastighetsinvesteringar kan vara: nya operationssalar, modernisering av avdelningar eller ombyggnation av en sterilcentral.

Fastighetsägarinvesteringar är initierade av fastighetsägaren Fastighets- och Servicenämnden (FSN)/Locum och har som syfte att långsiktigt vidmakthålla och på sikt höja fastighetens standard. Exempel på fastighetsägarinvesteringar kan vara ett stambyte, nytt ställverk eller en modernisering av IT-infrastruktur. 

Planerat underhåll är åtgärder som syftar till att återställa en funktion på ett objekt, men medför ofta att en något förbättrad funktion uppnås. Denna typ av underhåll är planerat i tid, art och omfattning och finansieras genom antingen en fastighetsägarinvestering eller som löpande underhåll i underhållsplanen. Exempel på planerat underhåll kan vara ommålning av väggar, nya fönster eller utbyte av lysrörsarmatur.

Oavsett vem som initierar investeringen kan de delas in i två huvudtyper, nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar.

Nyinvesteringar ska skapa ökad nytta genom att ge förutsättningar för strukturella förändringar medan så kallade Ersättningsinvesteringar ska bibehålla befintlig nytta genom livscykelinvesteringar och säkerställer en fungerande vårdverksamhet.

Maja_Droetto_webb700px.jpg
Bild: "Under molnen, över vidderna, stilla i den rasande stormen", av Maja Droetto, vid Södersjukhuset.

Konst på sjukhus är en form av omtanke om patienter och personal. Konst och kultur har betydelse för vår fysiska och mentala hälsa och konst i sjukhusmiljöer ger patienter och personal en smula skönhet och behag i sjukhusets annars så kliniska miljö.

I våra ny- och ombyggnadsprojekt är konst en integrerad del av byggprocessen (projekt över 3 miljoner). Locum, kulturförvaltningen och kunden samarbetar med den konstnärliga utformningen och ofta behöver också arkitekt och inredningsarkitekt vara inblandade. Konsten blir en del av helheten och därför är det viktigt att konstnärerna får sitt gestaltningsuppdrag tidigt i byggprocessen.

Byggarbetare_650x330.png

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi arbetar aktivt för en sund och rättvis byggbransch med stabil säkerhetskultur vid våra byggen med målet att ingen ska skada sig på byggarbetsplatsen. Det kan vi uppnå genom engagemang, kom­petens, tydliga krav i våra byggprojekt och uppföljning där ett nära samarbete med våra entreprenörer och olika samarbetspartners är helt avgörande för att lyckas.

En stabil säkerhets­kultur kräver ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Det kan konkret innebära:

  • att alla på byggarbetsplatsen måste genomgå en introduktionsutbildning
  • att alla punkter från en skyddsrond ska vara åtgärdade innan nästa skyddsrond
  • löpande och oanmälda byggplatskontroller på våra byggarbetsplatser med bland annat kontroll av ID06, giltig legitimation och arbetstillstånd i syfte att bidra till en seriös och hållbar byggbransch
  • oanmälda drogtester

För att arbeta säkert krävs något av alla, oavsett roll. Träffa projektledare Linda Boyle som berättar hur hon bidrar till en säker arbetsmiljö.


Samverkan för att påverka och utveckla byggbranschen

Locum är en av grundarna till organisationen Håll Nollan som verkar för noll olyckor i byggbranschen. Syftet är att få inspiration till gemensamma arbetssätt och standarder och få branschen att samverka och lära av varandra. Vi deltar årligen på Håll Nollans säkerhetspush på någon av våra byggarbetsplatser en manifestation för att synliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch. Läs mer om vårt samarbete med Håll Nollan. 

Locum är också medlemmar i Byggherrarna som är en mötesplats för professionella byggherrar med cirka 110 medlemsföretag/organisationer inom offentlig och privat verksamhet. I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande, med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning.

Sund konkurrens på lika villkor, seriösa entreprenörer och säkra byggarbetsplatser - det tjänar vi och hela samhället på. Som byggherre vill vi göra skillnad genom att ställa krav på de vi samarbetar med och följa upp kraven vi ställer. Våra byggplatskontroller är en av flera insatser som gör skillnad. Läs mer om arbetet med byggplatskontroller här.


jorden_700x300px_190716.jpg

Miljövänligt byggande

För att begränsa miljöpåverkan från byggprojekt ställer Locum projektspecifika energi- och miljömål som samlas i ett miljöprogram för varje byggprojekt. Det omfattar alla skeden från projektering, via produktion och löpande kontroller till färdig produkt.

Detta är några av de aspekter vi ständigt arbetar med (klicka på rubrikerna för att läsa mer):

Nyhetspuff_lediga lokaler_650x330.jpg

Vi utvecklar vårdfastigheter för att möta framtidens vårdbehov i Region Stockholm. En viktig del av detta är hyresgästanpassningar, det vill säga lokalprojekt som är initierade av våra hyresgäster för att exempelvis genom en ombyggnad förändra och utveckla sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om tjänsten hyresgästanpassning.

CAD/BIM-specialisterna på Locum är delaktiga i om- och nybyggnadsskeden för att kravställa de relationshandlingar som sedan ligger till grund för den löpande drift- och förvaltningsinformationen som finns i våra system.

Specialisterna tar efter genomfört projekt emot alla relationshandlingar, granskar dem och säkerställer att de följer våra riktlinjer samt läser in ritningar och grunddata i vårt fastighetssystem. Inom enheten arbetas det även strategiskt med utveckling av riktlinjer samt test och piloter av modern CAD/BIM-teknik.

Här får du chansen att följa vår CAD/BIM-strateg Michael Ewertz som testat förstärkt verklighet, eller så kallad Augmented Reality (AR) i våra lokaler. Till filmen.