Flygfoto över Solna sjukhusområde.
Flygfoto över Solna sjukhusområde.

Norra Hagastaden

Här skapar vi en sammanlänkande stadsdel mellan Solna och Stockholm, med en blandning av bostäder, vård och verksamheter.

Norra Hagastaden är en del av Hagastaden, ett av Stockholmsområdets största stadsutvecklingsområden. Här skapas en levande stadsdel med både bostäder och verksamhetslokaler, med ambitionen att skapa ett Life science-kluster i världsklass! 

När Hagastaden är färdigbyggd kommer det att finnas runt 3 000 bostäder på Solnasidan och cirka 50 000 arbetsplatser i området, fördelade på både Solnasidan och Stockholmssidan. 

Blandningen av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, bostäder, kultur, service och rekreation bidrar till attraktiviteten, liksom närheten till storstadens puls och Nationalstadsparkens lugn. 

Region Stockholm vill vara med och utveckla delar av det gamla sjukhusområdet genom att planera för den nya stadsdelen, utveckla egna fastigheter och möjliggöra för nya aktörer att utveckla bostäder och kommersiella fastigheter. 

NHS_DP1_Perspektiv_Hagaparken.jpg

Illustration, Hagaparken: White Arkitekter

Bakgrund 

Från tidigt 2 000-tal har en lång rad beslut fattats som ligger till grund för planering, utveckling och försäljning av Karolinska Solnas gamla sjukhusområde. Besluten kan delas in i två huvudspår; beslut avseende nytt universitetssjukhus ("NKS"), vad det ska innehålla och var det lämpligast placeras, och ett parallellt beslut avseende den framtida utvecklingen av det gamla sjukhusområdet. 

I samband med beslutet om tunnelbaneutbyggnad till Arenastaden via Hagastaden 2014 avtalades det även att Region Stockholm, i egenskap av fastighetsägare i området, ska bidra till att bostäder byggs i nära anslutning till den nya tunnelbanan. Det sker genom utveckling och försäljning av planprogramområdet i Norra Hagastaden. 

Station_Hagastaden.jpg

Gemensamt planprogram med Solna stad och Stockholms stad 

Genom Solna stad och i samråd med Stockholms stad har ett planprogram utarbetats för Norra Hagastaden för stora delar av Karolinskas gamla sjukhusområde. Planprogrammet ger möjlighet till förtätning och utveckling av cirka 3 000 lägenheter och cirka 150 000 kvadratmeter lokaler och utgör underlag för den fortsatta detaljplaneläggningen av området, liksom för samordning med angränsande områden inom Hagastaden. Norra Hagastadens bidrag till hela området Hagastaden är just bostadsdelen. 

NHS_DP1_Axo_översikt.png

Illustrationen visar en axonometri av planförslaget snett uppifrån, söderifrån. Bild: White arkitekter

Den första detaljplanen för området är nu påbörjad och kommer att följas av flera. Klicka här för att ta del av Detaljplan 1. 

I takt med att området utvecklas kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra Hagastaden blir en integrerad del av den täta innerstaden, som kopplar samman omgivande stadsdelar och grönområden och skapar en tydlig stadsfront mot norr. 

Bebyggelsen i området ska utformas med höga krav avseende hållbarhet, arkitektonisk utformning och stadskvaliteter, såsom levande bottenvåningar mot omgivande gator. 

Området bär på en rik historia och många av de gamla byggnaderna är kulturminnesklassade. Dessa kommer att stå kvar, samtidigt som den nya bebyggelsen görs med hänsyn till att de ska smälta in i den nuvarande miljön.

Svartvitt äldre foto av Solna sjukhusområde.

Områdets historia

Bristen på moderna sjukhus var stor i början på 1900-talet. Ett nytt, större sjukhus behövde byggas och man bestämde att det skulle placeras på gränsen till Solna.

Lär dig mer

 

Vad händer nu? 

Byggnadsnämnden i Solna stad beslutade den 22 april 2024 om att gå ut på samråd med Detaljplan 1. Det betyder att berörda eller intresserade har möjlighet att tycka till om detaljplanen. Samrådet pågår 30 april - 10 juni. På den pågående detaljplanens hemsida DP1 i Norra Hagastaden, del av Haga 4:17 m.fl finns mer information om detaljplanen och samrådet. Vill du veta mer om hur processen går till så kan du läsa mer på Solna stads sida om detaljplanprocessen.

I Solna stadshus (Stadshusgången 2) finns en fysisk modell över planförslaget i skala 1:500 för den som är nyfiken. Välkommen! 

Samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte den 15 maj 2024 klockan 18.00 i CCK, Visionsgatan 56A. 

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 23 maj klockan 18.00. 

Föranmäl dig till det fysiska och/eller digitala mötet på Solna stads sida

NHS_DP1_Perspektiv_Centrala torget (1).jpg

Illustration: White Arkitekter 

Uthyrning av vakanta lokaler 

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttade in i sina nya lokaler i Solna så tomställdes flera byggnader på området. Det är Region Stockholms som äger dessa fastigheter och avsikten är att efter hand nya detaljplaner tar form sälja de kommersiella kvarteren för att möjliggöra byggnationen av framförallt bostäder, men även kontor i närhet till den nya tunnelbanan. 

Med vetskapen om att det kommer ta flera år att planera för och bygga ny infrastruktur, tillsammans med bedömningen att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att avyttra området etappvis, pågår just nu ett uthyrningsarbete av dessa lokaler med tidsbegränsade hyresavtal.

Alla byggnader som tillhör det gamla Karolinska i Solna kommer inte att säljas, utan behålls och fortsätter vara en del av Solna sjukhusområde. 

Sjukvårdsbyggnad med helikopterplatta

Vill du hyra en lokal i Norra Hagastaden?

Här finns lokaler lämpliga för både vård, kontor, utbildning och butik.

Se alla lediga lokaler

 

Information till er som hyr lokaler i området idag 

I dagsläget är vi i planeringsskedet vilket innebär att ni som är verksamma i området inte märker så mycket av det jobb som pågår. Däremot kan vissa mindre undersökningar, mätarbeten med mera göras. 

De arbeten som Stockholm stad, deras byggaktörer, Förvaltningen för utbyggnad tunnelbana med flera gör i Hagastaden kan påverka.

Information till Locums hyresgäster finns på sidan Solna sjukhusområde.