Vi utvecklar Danderyds sjukhusområde

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef, och Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

20221123_3784.jpg
Bild: Christer Wickberg och Caroline Kvillström Brand.

Vad händer på sjukhusområdet under 2024?

– Fokus under året ligger på att rusta upp våra byggnader och lokaler. Något vi alltid arbetar med, men 2024 kommer det att hända ännu mer än föregående år och det löpande underhållet ökar med cirka 25 procent. Vad vi kommer att göra i lokalerna har vi prioriterat fram tillsammans med verksamheterna, berättar Christer.

Till exempel kan det handla om att måla om väggar, byta tak, installera bättre och mer energieffektiv belysning och rusta upp kök. Sådant som brukar upplevas positivt av alla som vistas i lokalerna. Andra exempel på upprustningar som kommer att ske, men kanske inte syns så tydligt, är stambyten, fönsterbyten och renovering av hissar.

– Det blir också full fart på många andra fronter under året, för mycket förberedande arbeten har resulterat i att vi nu är i genomförandefas i många projekt samtidigt. Vi går också in i slutspurten för projektet ny vårdbyggnad, som är Locums just nu största pågående byggprojekt. Slutbesiktning är planerad till december 2024 och överlämning till hyresgästen DSAB i början av 2025, förklarar Caroline.

Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med att förbättra och effektivisera sjukhusets försörjning av värme, kyla och varmvatten för att göra sjukhuset mer robust och långsiktigt hållbart. Två av flera projekt kopplade till detta är att bygga en ny fjärrvärmecentral och fjärrkylcentral. De projekten blir klara under året.

Energibrunnar tror vi kommer att vara en viktig pusselbit i sjukhusets framtida energiförsörjning och under året hoppas vi få beslut och klartecken att börja borra för det, säger Christer.

En energibrunn är ett flertal djupt borrade hål i marken som kan fungera både som en energikälla och energilager där värme eller kyla utvinns eller lagras beroende på tid på året.

Restauranglokalen för Bistron i centralhallen planeras att renoveras och därefter kommer restaurang Fontänens lokaler moderniseras. I januari öppnade ytterligare en restaurang i centralhallen efter renovering och byte av hyresgäst, vilket var ett efterlängtat tillskott.

Innergård_DS_700px.jpg
Bild: En av flera fina innergårdar vid Danderyds sjukhus.

Utemiljön utvecklas löpande för att den ska vara trevlig, tillgänglig och säker. Under förra året byggde Locum exempelvis en ny fin terrass på en av innegårdarna och året innan ett utegym. Under 2024 är flera insatser planerade, till exempel i södra kvarteret med syftet att höja trivseln.

Parkeringsplatser och laddmöjligheter för bilar och cyklar arbetar vi också vidare med.

Under året satsar vi på fler laddstolpar för elbilar och fler cykelparkeringar för att främja miljösmart och hälsosam transport till sjukhuset, berättar Christer.

Mycket utveckling och många insatser pågår under flera år. Ett pågående långsiktigt arbete är att tillsammans med Danderyds kommun ta fram en ny detaljplan för sjukhusområdet, något som är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling. I början av året väntas kommunstyrelsen ta beslut om det framtagna planprogrammet och därefter fortsätter arbetet med en ny detaljplan.

Vi har genomfört en förstudie för utveckling av bårhuset. Arbetet fortsätter och vi hoppas att under året komma vidare till nästa fas i projektet. Under året hoppas vi också kunna påbörja en annan förstudie, för en ny byggnad för godscentral och psykiatri, berättar Caroline. 

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Detaljplanearbetet fortsätter. Genomförandet med olika beslut och samrådsperioder följer kommunens process för detaljplaner.

FlygfotoDS_2023_825x464.jpg
Bild: Flygfoto över Danderyds sjukhusområde.

Arbetet fortsätter också med att utveckla redundant och långsiktigt hållbar kyl- och värmeförsörjning för sjukhuset, bland annat genom att bygga fler kylundercentraler. Detta ökar driftsäkerheten och minskar sårbarheten för störningar och dessutom bidrar det på sikt till minskad energianvändning och mindre behov av köpt energi. Det pågår också ett projekt för att utveckla dagvattenhanteringen. Genom att till exempel bygga en ny dagvattendamm kan området ännu bättre hantera framtida skyfall. 

Om arbetet rullar på som vi önskar jobbar vi under 2025 och framåt vidare med utvecklingen av södra kvarteret och en ny byggnad för gods och psykiatri, byggnad 62. Vi vet av erfarenhet att tiden från påbörjad förstudie till beslut att sätta spaden i marken tar flera år, säger Caroline. 

Utifrån resultatet från de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

I samråd med hyresgästerna fortsätter vi arbetet med att uppnå en mer stabil kyla och avfuktning i viktiga utrymmen, såsom operationssalar. Det finns inte möjlighet att kyla alla lokaler på sjukhuset och därför är det extra viktigt att planera i nära samarbete med vården. 

Vi kommer att fortsätta satsa på och utveckla dialogen med alla våra hyresgäster, för att få samsyn kring lokalernas utveckling och vilka åtgärder som ska prioriteras. Och som vi nämnt tidigare ökar omfattningen av förbättrande åtgärder i lokalerna det närmaste året vilket är positivt, avslutar Christer.

 

Publicerad: 29 januari 2024