Vi utvecklar Huddinge sjukhusområde

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Camilla Peterzén, förvaltningsområdeschef, och Magnus Nordberg, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

20221122_4150_750px.jpg

Bild. Magnus Nordberg och Camilla Peterzén.

Vad händer på Huddinge sjukhusområde under 2023?

Inom projekt är det högt tryck med flera pågående och kommande hyresgästanpassningar och olika fastighetsåtgärder i byggnaderna.

Under föregående år genomförde vi mycket förberedande arbete inför ombyggnationer av två nya vårdavdelningar och mottagningar på K67-69 och B71-73. Här bygger vi moderna lokaler enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning (FVA) som innebär att lokalerna sätter patienten i centrum, skapar effektivitet i vårdkedjan och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Till de nya lokalerna flyttar barnregionvården och ME Övre buk och byggnationerna beräknas pågå året ut, berättar Magnus.

Mycket förberedelser har även gjorts i de nya och större lokalerna dit vuxenakutmottagningen på sikt flyttar in. Det stora ombyggnadsprojektet innefattar även en ny barn- och närakut.

Först ut att färdigställas är vuxenakutmottagningen och där är nu rivningsarbetet i de nya lokalerna klart. Det är både en invändig ombyggnad och en nybyggnad av en ambulanshall. Nästa steg är upphandling och sedan byggproduktion, fortsätter Magnus.

Under kvartal två räknar vi med att starta en större renovering av Ambulansgatan och Blickagången som använts flitigt under många år och som nu är i behov av nytt tätskikt, fogar och brunnar. Under arbetets gång kommer trafik delvis ledas om.

Fler och fler tar cykeln till arbetet, vilket märks inte minst under vårens populära cykelservicedag, under året byggs därför tre nya cykelgarage på sjukhusets södra sida. Alla med laddmöjlighet för elcyklar.

Några andra exempel på mindre men likväl viktiga projekt är de nya texi-skåpen som ska underlätta klädhanteringen för vårdpersonalen, upprustning av förbindelsegångar på sjukhuset samt fortsatt underhållsarbete av sjukhusets hissar, lokaler och av tekniska system.

Under året påbörjar vi en förstudie för att renovera restaurang 61:an och så fortsätter vi även att arbeta med förstudier på verksamhetens inkommande behov, säger Magnus.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Just nu arbetar vi med den långsiktiga utvecklingsplanen för sjukhusområdet. Här tittar vi både på planerna för sjukhusområdet och närområdet, exempelvis utreds det om en möjlig framtida spårväg (Spårväg Syd) mellan Flemingsberg och Älvsjö. Utifrån hur omvärlden ser ut så arbetar vi även med frågor kring det robusta sjukhuset, berätta Camilla.

Ett stort och långsiktigt projekt som förväntas pågå under tio år framåt är bytet av ventilationssystemen på sjukhuset. Bytet till mer energieffektiva ventilationssystem innebär en förväntad minskning med cirka 300 ton koldioxid per år. I byggnad G och K2 är ventilationen redan utbytt och i år fortsätter arbetet i byggnad C2. Målet är att hela fastigheten har nya ventilationssystem på tio års sikt.

Ventilationen utgör en stor del av energianvändningen och står för cirka sjuttio procent av den totala värmeenergin. Så varje minut som kan optimeras räknas, säger Camilla.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

Det pågår flera energibesparande åtgärder runtomkring på sjukhuset.

Sedan 2021 pågår ett arbete med att byta ut sjukhusets trettiosju taklanterniner som inte längre klarar dagens klimatkrav. Taklanterninerna isoleras och ljusgårdarna förses med ny tid- och dagsljusstyrd belysning. Tillsammans bidrar dessa med minskad energianvändning, ett behagligare inomhusklimat och ett förbättrat ljusinsläpp för besökare och personal som rör sig i byggnaden, berättar Magnus.

Ny belysningsstyrning sätts in och belysning och armaturer byts ut till mer energieffektiv LED-belysning i sjukhusets allmänna ytor som hisshallar, trapphus och korridorer. Här förväntas belysningen i dessa ytor dra mindre än hälften så mycket el mot tidigare.

Vi planerar även att byta ut belysning, belysningsstyrsystem och viss lokal ventilationsstyrning inne på verksamhetsytor under ett antal år framöver. Här ser vi en potential att minska energianvändningen, säger Camilla.

Även gamla fönster är energitjuvar.

Vi byter ofta fönster i anslutning till ombyggnationer i verksamheten. Hittills har vi bytt cirka fyra tusen fönster av de cirka tio tusen som sitter i fastigheten, fortsätter Camilla.

Även laddstolpar till elbilar är med i planeringen framåt.

I Regionens budget ligger ett uppdrag åt oss att se över möjligheterna för att installera laddstolpar på sjukhusområdet. Och det är något vi kommer att titta på under året, avslutar Camilla.

Förutom projekten så pågår ett kontinuerligt arbete med driftoptimering i fastigheten tillsammans med driftleverantören samt att identifiera åtgärder för att minska behovet av köpt energi.

Det finns även utmaningar inom energiområdet.

Mer tekniktung utrustning installeras på sjukhuset och det innebär en högre energianvändning eftersom utrustningen ofta behöver både kylas och värmas. Det är frågor som vi behöver arbeta med, avslutar Magnus.

Publicerad: 24 februari 2023