Ambitiös energiminskning i sikte

Locum har övergripande energimål och energimål per sjukhusområde som följs upp varje år. Hur gick det för Danderyds sjukhus 2023, hur arbetar vi med att minska energianvändningen framåt och hur kan du som medarbetare på sjukhuset bidra? Det får du veta mer om här.

Vi arbetar på bred front med att löpande minska energianvändningen på sjukhusområdet. Energin kan delas upp i energi som behövs för att byggnaderna och driften av dem ska fungera, exempelvis värme, kyla och varmvatten, och verksamhetsenergi som innebär den energi som vården behöver för att bedriva sin verksamhet, exempelvis el till datorer och medicinteknisk utrustning.

Nära målet

2023 års energimål var 223 kWh/m², år och utfallet blev knappt 225 kWh/m², år. Vi nådde därmed inte riktigt fram till målet förra året men minskade energianvändningen från 2022 då utfallet var 226 kWh/m², år.

Första halvåret 2023 var det en stark framdrift i energiarbetet och siffrorna talade för att energimålet skulle uppnås med marginal. Hösten kantades dock av några utmaningar som exempelvis tillfälliga problem med styrutrustning och värmeåtervinningen i några byggnader, vilket påverkade den totala energianvändningen negativt.

Genomförda åtgärder

Vi har gjort åtgärder inom ett flertal områden för att minska energianvändningen. Insatser i akutvårdsbyggnaden är den enskilt största posten för minskad energianvändning på sjukhusområdet under 2023.

Exempel på energiminskande åtgärder 2023:

  • Förbättrad drift av kylmaskiner med värmeåtervinning.
  • Förbättrad drift och minskat behov av avfuktning.
  • Installation av två nya spillvärmeväxlare. Här har vi nu totalt tre nya högeffektiva växlare i akutvårdsbyggnaden. De tar tillvara värmeenergin i det mycket varma vattnet från steriliseringen. Energin återförs sedan till byggnadens tappvarmvatten.
  • Driftoptimering som går ut på att löpande behovsanpassa och optimera bland annat värme och ventilation. Systemen ska gå så energisnålt som möjligt men samtidigt upprätthålla ett bra inneklimat.

Alla kan göra skillnad

Många bäckar små är viktiga för att minska den totala energianvändningen och alla som arbetar på sjukhuset kan göra skillnad. Locums energikampanj Energismart på jobbet startade i oktober 2022 och uppmanar vården att bidra till att minska energianvändningen genom till exempel elronder, rapportera verksamhetstider och stänga av utrustning där det går. Här hoppas vi på ett fortsatt gott samarbete. Ta del av tips om hur du kan vara energismart på jobbet.

Energimål för 2024 och positiv prognos framåt

Energimålet för 2024 är 223 kWh/m² och prognosen för 2025 är 2021 kWh/m². Flera pågående eller planerade insatser förväntas ge positiva effekter på energianvändningen de närmaste åren. Ett urval av åtgärder är allmän driftoptimering, förbättrade funktioner för kondensvärmare, nytt ventilationsaggregat i byggnad 18, nya spillvärmeväxlare, fönsterbyten och nya undercentraler för fjärrvärmen.

Energiprognos_DS.png
Bild: Prognos för energianvändningen baserat på att beslutade och planerade energiåtgärder genomförs. 

Vi planerar också för ett större geoenergiprojekt med energibrunnar. Det är ur energisparsynpunkt den enskilt viktigaste åtgärden de närmaste åren med en avgörande effekt på den totala energianvändningen. I grafen nedan illustreras det i form av en tydlig nedförsbacke i prognosen 2025-2027.

 

Publicerad: 13 mars 2024