locum.se

Validering av rumsfunktioner

Det finns många mått i ett rum i en vårdbyggnad. Men vilka mått är kritiska för funktionaliteten? Vilka mått måste bli rätt från början och vilka är möjliga att justera i efterhand? I texten och filmen nedan berättar projekteringschef Sanna Söderhäll om hur vi i projektet arbetat effektivt och framgångsrikt med validering av rumsfunktioner tack vare gott samarbete mellan kravställare och smarta digitala verktyg.

Det är en mängd olika krav, lagar, begränsningar och önskemål vi behöver ta hänsyn till vid utformningen av en sjukvårdsbyggnad. Allt ifrån hur arbetsflödet ska fungera i lokalerna till vad som byggnadstekniskt är möjligt med olika material. Mycket av utformning och materialval behöver sättas i ett tidigt skede i byggprojektet och då är det viktigt att få med alla kravställare och enas om kritiska faktorer eftersom sena ändringar är dyra och i många fall inte möjliga att genomföra.

I programhandlingsprojekteringen bestämdes vilka rum som skulle finnas i byggnaden och i systemhandlingsskedet vad de olika rummen behövde innehålla, för att utifrån det kunna utforma och dimensionera byggnadens tekniska system. Inför detaljprojekteringen var fokus att enas om placering av komponenter i de enskilda rummen och att sätta ett antal kritiska mått. Att ett mått är kritiskt kan bero på olika anledningar, till exempel regler för arbetsmiljö, tillgänglighet, patientsäkerhet och produktionstekniska krav.

Kravställarna var representanter från hyresgästen, förvaltning, drift och tekniska specialister inom bland annat tillgänglighet och vårdlokalutveckling och arbetssättet visade sig bli lyckat.

Uppdraget för gruppen var att utifrån olika krav och behov enas om ett antal kritiska mått och bestämma utformningen för några typrum som sedan också fungerade som mall för andra rum. Vi ringade in det som var särskilt viktigt, sådant som behöver byggas om ifall att det inte blir korrekt från början, berättar Sanna Söderhäll.

Sanna2_beskuren.jpg
Bild: Projekteringschef Sanna Söderhäll.

Vi tittade direkt in i samma realtidsmodell, utan några manuella mellansteg där information behöver översättas mellan program eller ritningar. Det gjorde arbetsflödet tydligt och effektivt. Alla är inte vana att läsa ritningar men en tredimensionell modell är för många enkel att förstå, fortsätter Sanna. 

Arbetssättet medgav en större delaktighet i granskningsskedet för Danderyds sjukhus AB (DSAB), både för oss i projektet och i förlängningen för inflyttande verksamheter. Vi har haft granskningar i modellen med sjukhusets referensgrupper, vilket har varit väldigt uppskattat. Modellen medger ett smidigt arbetssätt och det blir betydligt enklare för verksamheten att visualisera hur deras lokaler kommer att se ut vid inflyttning jämfört med en enkel planritning, berättar Maria Sundsjöö och David Lundgren projektledare DSAB.

Det bör tilläggas att jobbet med validering av rumsfunktioner genomfördes under pandemin och enbart via digitala möten. Det var något ovant till en början men fungerade riktigt bra, avslutar Sanna.


Film: Här kan du se hur vi arbetade med valideringen av rumsfunktioner.

Publicerad: 10 oktober 2022