Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad ska byggas och varför?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt antal vårdplatser blir minst 164 stycken. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.

De generella vårdavdelningarna är planerade på våningsplan sex till tio och finns även på plan fyra. Mottagningsverksamheterna är planerade i de nedre våningsplanen, två till fem. Övriga plan inrymmer helikopterflygplats och tekniska utrymmen.

By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpgIllustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. 

Den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus möjliggör att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och utveckla vårdens effektivitet.

Ett av kraven i projektet har varit att byggnaden ska vara så flexibel att de våningar/delar som planeras för mottagningar ska kunna anpassas för andra mottagningar och att de våningar/delar som planeras för vårdavdelningar ska kunna anpassas till andra vårdavdelningar. Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnation.

Övergripande tidplan för projektet:

  • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
  • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
  • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
  • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Aktuellt just nu (augusti 2021)

Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan. 

» Sprängningar pågår sedan början av juli. Fasta sprängtider är kl. 10, 12 (reservtid), 14 och 17 (reservtid). Inför sprängningen spärrar flaggvakter av vissa passager inomhus och utomhus, se bild nedan. Mer information. IN ENGLISH: Blasting takes place 2-4 times/day in the yellow-marked area, from July 5. More information.oversiktskarta_danderyd_210621_ .jpg

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Schaktning pågår bakom akutvårdsbyggnaden mot hus 20 i syfte att frilägga huvudkulverten som ska förstärkas. Arbetet sker inom det avspärrade byggområdet. Två utrymningsvägar får en något förändrad sträckning på grund av detta, se berört område.

» Den nya sträckningen av Ryggradsvägen öppnade under juli för prioriterad trafik och godstransporter. Förändringen berör inte personal som fortsatt måste använda norra infarten för att ta sig till den stora personalparkeringen. Se karta över berört område. 

» Ny förbindelsegång och nytt truckflöde mellan hus 20 och godsmottagningen. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor. 

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» Personalentrén i hus 52, västra sidan intill ambulansutfarten är avstängd och personal hänvisas till kulvert och alternativa personalentréer. Mer information.

» En checkpoint har upprättats för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.

Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen maila dessa till dsby61.locum@sll.se. 

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@sll.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@sll.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@sll.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@sll.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje