Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad bygger vi?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar uppförs direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpg
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Övergripande milstolpar för projektet:

 • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
 • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
 • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
 • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Aktuellt - mars 2024

Byggprojektet går in i en avslutande fas under 2024. Med start 2 april påbörjas den så kallade finplaneringen. Det innebär bland annat arbeten utomhus med gångvägar, planteringsytor och vägar, arbeten som periodvis kan påverka dig som arbetar i närheten av byggnaden och rör dig i området. 

Finplanering_april 2024_område.png
Bild: Bilden visare berörda ytor (klicka här för större bild).

Kommande arbeten utomhus medför att vissa vägar och gångvägar behöver ledas om. Omledning av vägar startar i början av april och sker i etapper. Var uppmärksam på skyltning. Utomhusarbetet medför också att några få parkeringsplatser på stora personalparkeringen behöver tas i anspråk under en kort period, mer information kommer om det. Vissa arbeten kommer att damma och bullra och vi rekommenderar då att hålla fönstren stängda. Asfaltering kommer också att förekomma. 

Innergården mellan akutvårdsbyggnaden, nya vårdbyggnaden, hus 20 och 59 iordningsställs med planteringar och bänkar. Transport av material dit sker via godsmottagningen och förbindelsegången. När innergården är klar blir den tillgänglig för all personal på sjukhuset.

Annat aktuellt i projektet:

 • I februari monterade vi bort gångbron över Ryggradsvägen. De som arbetar i byggnaden kommer istället korsa vägen via ett nytt övergångsställe. Gångvägen utmed Ryggradsvägen, vid kurvan och mot hus 50, har breddats för att vi ska undvika trängsel nu när flödet av människor ökar där.
 • Helikopterplattan med tillhörande spång är monterad och gjuten. 
 • Fasadarbeten pågår från mobila klätterplattformar.  
 • Inne i vårdbyggnaden pågår arbeten på alla våningsplan. 
 • En delentreprenad som drivs av DSAB är pågår. Arbetet innebär bland annat installationer av läkemedelsskåp, JIT-skåp (Just In Time), dialysslinga och tv-fästen.
 • Det kan förekomma vissa övertidsarbeten, men ingenting som bör påverka omgivande verksamheter.

Nyfiken på annat som händer och hänt i projektet? Titta då under "Mer information" längst ner på sidan där det finns länkar till artiklar och filmer. Och följ oss gärna på sociala medier.


Välkommen till IMA på plan fyra

 


Här får du kika in i byggnaden och träffa Ann-Charlotte, Anna och Immanuel som berättar om vad IMA:s nya lokaler innebär för patienter, medarbetare och anhöriga.


Alla ska kunna vistas i våra vårdfastigheter - om tillgänglighetsarbetet i den nya vårbyggnaden

I våra byggnader ska alla kunna vistas, ung, gammal, kort, lång, med eller utan funktionsnedsättning. För att säkra det är arbetet med den fysiska tillgängligheten väldigt viktig när vi bygger nytt eller bygger om. Inom Locum har vi en specialist dedikerad för detta, Anna Bergqvist.

AnnaB_webb2.jpg
Bild: Anna Bergqvist, specialist tillgänglighet

Här berättar Anna om hennes arbete i det pågående byggprojektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus.


Hållbarhetsarbetet i den nya vårdbyggnaden

Hållbarhetsarbetet är inte ett separat arbetsområde utan något som integreras i byggprojektets alla skeden. Vad innebär det? Jo det innebär långt mer än åtgärder för att minimera klimatpåverkan och uppnå bra energiprestanda. Det handlar också om till exempel socialt ansvarstagande. 

Christina Säther_hjälm.jpg
Bild: Christina Säther, hållbarhetssamordnare

Visste du till exempel att vi med sedumtak och gröna innegårdar bidrar till ökad biologisk mångfald, att byggnaden kommer att få en energiprestanda långt bättre än vad som krävs enligt Boverkets byggregler (BBR) och att vi ställer krav på våra leverantörer bland annat inom arbetsmiljö.

Här berättar vi om hållbarhetsarbetet i projektet ny vårdbyggnad och delar med oss av några konkreta exempel.


En man som håller en mobiltelefon.

Det digitala projektet

Ta del av vad vi menar med det digitala projektet, fördelar vi ser och hur vi nyttjar det.

Exempel och fördelar

 

Mikael Lindhe i gul varseljacka och hjälm.

Vi bygger vårdbyggnaden

Det behövs en bredd av roller och kompetenser i ett så omfattande byggprojekt. Träffa några av oss i projektet.

Olika roller i projektet

Pågående och kommande arbeten

Det är mycket aktivitet i och kring byggområdet. Se siffrorna i bilden och punkterna nedan för förklaring av pågående och kommande arbeten (klicka här för större bild).

Omgivningspåverkan by61 240311.PNG

Pågående och kommande arbeten

 1. Finplanering innergård (Q2-Q4 -24).
 2. Återställning lastintag och finplanering (Q2-Q4 -24).
 3. Logistikyta By61 (-Q2 -25).
 4. Byggetablering i By32 (Q4 -21 - Q3 -25).
 5. Schakt för dagvattenmagasin och anläggning parkeringsplatser (Q2 -21 - Q2 -25).
 6. Byggtrafik via stora personalparkeringen (Q2 -21 - Q2 -25).
 7. Lossningsplats som används för att lyfta ner material till plan 1 By61 (Q2 -22 - Q4 -24).
 8. Färdigställande gångbana och finplanering (Q2-Q4 -24).

Senast reviderad 2024-03-11.


Störningar

Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan eller störningar i menyn till vänster. 

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor.

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast öppen för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» En checkpoint finns för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.


Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen mejla dessa till dsby61.locum@regionstockholm.se

Är du intresserad av ett studiebesök?

Vi kommer att på sikt ta emot studiebesök i den mån som är möjligt utifrån projektets arbetsintensitet och produktionsplanering. Vid intresse skicka in din förfrågan via denna länk så återkommer vi och ger besked om ett besök är möjligt och när.

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@regionstockholm.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@regionstockholm.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@regionstockholm.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@regionstockholm.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje