Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad bygger vi?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.

By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpg
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. 

Den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus möjliggör att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och utveckla vårdens effektivitet.

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Övergripande tidplan för projektet:

  • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
  • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
  • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
  • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Aktuellt just nu (januari 2021)

Den första och största tornkranen är monterad
Någon har kanske sett att siluetten vid Danderyds sjukhusområde ändrat sig den senaste tiden. Det har tillkommit en 88 meter hög och 200 ton tung tornkran, ofta kallad byggkran, på byggområdet. Ta del av intervjun med Erik Hoppe som berättar om varför tornkranen behövs, hur den monterades, varför den kan ses röra sig i vinden med mera. I januari monteras en andra, något mindre tornkran på området.

Sprängningarna nu avslutade
Efter cirka ett halvår med regelbundna sprängningar är vi nu klara med den fasen i projektet.  

Annat som händer i projektet
Den första delen av bottenplattan har nu gjutits och de sista delarna av sponten och schaktarbeten pågår för ledningar. Projektledningen jobbar intensivt med upphandlingar av olika entreprenader till exempel för tak, fasad, ventilation och sprinkler.


Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan. 

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Schaktning pågår bakom akutvårdsbyggnaden mot hus 20 i syfte att frilägga huvudkulverten som ska förstärkas. Arbetet sker inom det avspärrade byggområdet. Två utrymningsvägar får en något förändrad sträckning på grund av detta, se berört område.

» Ny förbindelsegång och nytt truckflöde mellan hus 20 och godsmottagningen. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor. 

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» Personalentrén i hus 52, västra sidan intill ambulansutfarten är avstängd och personal hänvisas till kulvert och alternativa personalentréer. Mer information.

» En checkpoint har upprättats för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.


Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen mejla dessa till dsby61.locum@regionstockholm.se

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@regionstockholm.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@regionstockholm.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@regionstockholm.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@regionstockholm.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje