Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad bygger vi?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.

By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpg
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Övergripande milstolpar för projektet:

  • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
  • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
  • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
  • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Projektet i bilder från pålning till stomresning

Det är full fart i byggprojektet. Här bjuder vi på en kort summering i bilder från pålning till pågående stomresning (tips, ljud på).


Det digitala projektet

Vi kommer löpande att göra nedslag i projektet ny vårdbyggnad som har en uttalad digital strategi och ge några konkreta exempel på hur vi nyttjar styrkan i digitala arbetssätt. 

Med digitala arbetssätt och verktyg vill vi utmana redan beprövade metoder. Målet är ökad kvalitet och effektivisering. Med hjälp av digitala arbetssätt minskar vi onödig administration, skapar transparens och tydlighet och säkrar att information och data finns strukturerad på rätt plats. Det är därmed inte en specifik insats som är det digitala projektet utan det är ett angreppssätt för att genomföra ett byggprojekt effektivt och med hög kvalitet i alla led. Läs mer om det digitala projektet.

Digitala projektet_1000px.jpg
Bild: Det finns många fördelar med det digitala byggprojektet. Här från exempel "fråga/svar".


Pågående och kommande arbeten

Det är mycket aktivitet i och kring byggområdet med ett ökat flöde av både byggtrafik och människor till och från området (se siffrorna i bilden och punkterna nedan).

Omgivningspåverkan_våren2022.JPG

  1. Montage av stomme (mars 2022-mars 2023)
  2. Takterrass periodvis avstängd (Q2 2022 - Q4 2024)
  3. Skyddstak ovanför ambulansutfart (Q3 2022 och hela byggtiden)
  4. Byggetablering med kontor, matsal och omklädning (2022-2025)
  5. Schakt för dagvattenmagasin och anläggning av parkeringsplatser (2022)
  6. Byggtrafik via stora personalparkeringen (sedan augusti 2021)

Störningar

Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan eller störningar i menyn till vänster. 

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Schaktning pågår bakom akutvårdsbyggnaden mot hus 20 i syfte att frilägga huvudkulverten som ska förstärkas. Arbetet sker inom det avspärrade byggområdet. Två utrymningsvägar får en något förändrad sträckning på grund av detta, se berört område.

» Ny förbindelsegång och nytt truckflöde mellan hus 20 och godsmottagningen. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor. 

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» En checkpoint har upprättats för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.


Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen mejla dessa till dsby61.locum@regionstockholm.se

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@regionstockholm.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@regionstockholm.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@regionstockholm.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@regionstockholm.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje