locum.se

Vy mot Danderyds sjukhus från Ulriksdals slott med Edsviken i förgrunden.
Vy mot Danderyds sjukhus från Ulriksdals slott med Edsviken i förgrunden.

Hållbarhetsarbetet i den nya vårdbyggnaden i Danderyd

Hållbarhetsarbetet är inte ett separat arbetsområde utan något som integreras i byggprojektets alla skeden. Vad innebär det? Jo det innebär långt mer än åtgärder för att minimera klimatpåverkan och uppnå bra energiprestanda. Det handlar också om till exempel socialt ansvarstagande. Här berättar vi om hållbarhetsarbetet i projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus och delar med oss av några konkreta exempel.

I våra byggprojekt utvärderar vi hållbarhetspåverkan under projektets olika skeden för att kunna sätta in åtgärder vid rätt tidpunkt.

Hållbarhet är inte en separat fråga utan någonting som integreras i alla våra processer och i byggprojektets alla skeden, berättar Mikael Trautmann, Locums projektledare för den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus.

Den nya vårdbyggnaden blev under 2022 preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Silver (manual 3.0), en stark prestation med tanke på de speciella krav som ställs på en sjukvårdsbyggnad. Kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial har granskats och senast tre år efter driftsättning av byggnaden följs certifieringen upp för att se att det blev som planerat. Arbetet med Miljöbyggnad fungerar som en styrning och kvalitetssäkring för projektets systematiska hållbarhetsarbete. 

Fasad_sommar2023_710x400.jpg
Bild: Den nya vårdbyggnaden under byggtid, sommaren 2023.

Locums övergripande miljömål är att nå nettonollutsläpp och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Några exempel på genomförda och planerade åtgärder i projektet som bidrar till detta är:

  • Klimatreducerande åtgärder utreds och genomförs löpande, såsom val av material, återbruk och effektivt klimatskal*.

  • Byggnadens energiprestanda ska motsvara 60 % av kraven i Boverkets byggregler** (BBR) för nya byggnader. Vi ställer därmed betydligt högre energikrav än vad som föreskrivs i Boverkets byggregler.

  • För att främja biologisk mångfald får byggnaden en grön innergård och ett sedumtak.

  • Material och produkter kontrolleras och dokumenteras i Byggvarubedömningen, med målsättningen att nå 90 % godkända produkter. På så sätt undviker vi miljö- och hälsoskadliga ämnen och främjar framtida återbruk.

  • Projektet har ett logistikupplägg med just in time-leveranser, samordning av transporter för effektiva flöden. Vi ställer också krav på förnybara drivmedel.

  • Byggavfallet ska begränsas till 55 kg per kvadratmeter samtidigt som sortering av uppkommit avfall ska ske på plats för att nå en hög materialåtervinningsgrad.

  • Vi nyttjar återbrukat material, till exempel belysning och en gångbro från andra byggprojekt inom Locum.

Hållbarhet är mycket mer än miljö- och klimatpåverkan och i vårt arbete jobbar vi med hållbarhet i bred bemärkelse där socialt ansvarstagande är ett viktigt område. Exempelvis ställer vi krav på arbetsrättsliga villkor och efterlevnad av regionens uppförandekod för leverantörer, berättar Christina Säther, hållbarhetssamordnare på Locum.

Christina Säther_hjälm.jpg
Bild: Christina Säther

Genom uppföljning och revisioner av kraven kan vi fånga upp brister och driva på utvecklingen i rätt riktning. I projektet ny vårdbyggnad har vi nyligen genomfört fördjupade revisioner av hållbara leverantörskedjor.

Hållbarhet handlar också mycket om utformningen av inom- och utomhusmiljön och att den är tillgänglig för alla. Centralt i arbetet är att utgå ifrån att miljöerna ska vara läkande och hälsofrämjande. Det är viktigt inte minst för patienterna, deras mående och tillfrisknande, men det har också betydelse för personalens arbetsmiljö.

Social hållbarhet handlar också om hur vi är mot varandra inom projektet och där är våra förhållningsregler ett stöd. Vi har också diskuterat machokulturen i byggbranschen, varför alla tjänar på att få bort den och hur var och en kan bidra till det, berättar Vicky Lau, Locums projektchef i projektet ny vårdbyggnad.

Vi fortsätter att driva och utveckla hållbarhetsarbetet tills projektet avslutas under 2025. Det vi genomfört under projektet hoppas vi sedan ska vara en bra grund för en hållbar drift och förvaltning av byggnaden under många år framåt.

 

*Klimatskal omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar.

**Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på hur mycket energi en ny byggnad får använda.

60 % av BBRs energikrav innebär att byggnaden når upp till guldnivå på energiförbrukningen enligt Miljöbyggnad, vilket är högsta betyg på indikator energianvändning.

Vill du veta mer om Locums hållbarhetsarbete? Läs mer här.