Tidplanerare Christian Hofhans

Träffa tidplanerare Christian Hofhans som berättar om sin roll och arbetsuppgifter i projektet och delar med sig av utmaningar och vad som är extra spännande i arbetet.

Christian_Hofhans_710px.jpg
Bild: Tidplanerare Christian Hofhans.

Vad har du för roll i projektet och vad kan ditt arbete innebära?

Jag arbetar som tidplanerare vilket innebär att jag är en av projektets stödfunktioner med uppgiften att planera, samordna och följa upp projektet med avseende på tid. Tiden är en begränsad resurs som behöver förvaltas på samma sätt som kostnaden och omfattningen för projektet.

Tiden är också ömsesidigt beroende av både ekonomin och omfattningen. En viss teknisk lösning kan till exempel påverka både tiden och ekonomin i projektet och är viktig för projektledningen att beakta i ett tidigt skede när ramarna för projektet sätts.

I min roll är jag delaktig i att upprätta tidplaner för projektets alla skeden i syfte att säkerställa att vi hinner med projektets leveranser inom utsatt tid. Med utgångspunkt från projektplanen som är projektets styrande dokument, finns det en huvudtidplan med olika strategiska leveranser per projektfas. En strategisk leverans är till exempel ett ekonomiskt beslut att påbörja nästkommande fas eller en projektöverlämning. Projektfaserna bryts ner i hanterbara arbetspaket med aktiviteter och logiska följder där det i detalj beskrivs vad som ska ske, hur, av vem och när.

Något som också ingår i min roll är att förvalta tidplanerna och följa upp de ingående aktiviteterna med intressenterna som på olika sätt påverkar tidplanerna. Intressenterna kan vara projektmedarbetare, entreprenörer, sidoprojekt och myndigheter. För att samla in information om framdriften har jag tidplaneavstämningar med intressenterna och är också ute på bygget för att göra en egen bedömning.

Vilka är de främsta utmaningarna i ditt arbete?

Den främsta utmaningen i mitt arbete är att samla in underlag till den samordnade tidplanen. I ett komplext projekt som detta med en tidshorisont som löper under flera år och med resurser som jag inte alltid har kontroll över, är det en utmaning få ihop en plan som fullt ut återspeglar verkligheten. Därför behöver jag som tidplanerare ha risk- och osäkerhetsfrågor i åtanke. Jag tar hjälp av mina kollegor för att skapa flexibilitet och marginal i tidplanen för kritiska moment och för att uppdatera informationen löpande i takt med att förutsättningarna för planerade arbeten förändras.

Jag brukar säga att den bästa tidplanen är den du skapar idag utifrån det du vet. Många som lämnar underlag till tidplanen vill gärna vänta tills de har svar på alla frågor och ofta är det för sent.

Nämn något du tycker är särskilt spännande med ditt arbete

Som tidplanerare har jag många kontaktytor och är involverad i projektets alla delmoment. Jag får möjlighet att prata detaljer för olika kritiska arbetsmoment samtidigt som jag behöver lyfta blicken och se vad som sker på en övergripande nivå.