Danderyds sjukhus

De senaste åren har Danderyds sjukhus genomgått sin största förändring sedan invigningen år 1964. Locum har genomfört omfattande ny- och ombyggnationer på området som ska bidra till mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Sjukhuset har en ny akutvårdsbyggnad, moderniserade vårdlokaler i södra kvarteret och en upprustad godsmottagning anpassad för sjukhusets utökade flöden. Under 2018 öppnade också Närakut Danderyd på området.

Bildspel-projektsida-DS.gif

Korta fakta

Vårdinnehåll: Ny akutvårdsbyggnad med bland annat akutmottagning, operation, röntgen och sterilcentral. Moderniserade vårdlokaler (etapp 1) och upprustad godsmottagning. 
Pågick: 2014-2019
Verksamhetsstart: Har skett etappvis från 2018. Akutvårdsbyggnaden har varit i full drift sedan oktober 2019.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 27 500 kvm nybyggnation och 30 000 kvm ombyggnation.
Huvudentreprenörer: Hent (gäller akutvårdsbyggnaden)
Arkitekter: White arkitekter (gäller akutvårdsbyggnaden)
Kostnad: 3 300 Mkr (bygg 2 500 Mkr + inredning/utrustning 800 Mkr).

 

Vad har vi byggt?

En ny akutvårdsbyggnad på 27 500 kvadratmeter har uppförts på ett centralt läge på sjukhusområdet. Vårdlokaler på sjukhusområdets södra del, hus 38 och 39, och i hus 7 i områdets norra del har moderniserats och byggts om. Vårdlokalprojektet (etapp 1) omfattar 26 400 kvadratmeter. För att klara av sjukhusets utökade varuflöden har godsmottagningen rustats upp och byggts om. 

Vilken vård ska bedrivas här?

Sjukhuset har i och med den nya akutvårdsbyggnaden fått en ny akutmottagning dimensionerad för 95 000 patienter per år. Lokalerna är utformade för att göra vården mer effektiv både för patienter och medarbetare med bra patientflöden. Flera verksamheter involverade i akut sjukvård finns i nära anslutning till akutmottagningen. I byggnaden finns bland annat 12 operationssalar, 24 vårdplatser för postoperativ vård, 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter. Här finns också röntgen, centraloperation och sterilcentral.

I de ombyggda lokalerna i södra kvarteren, vårdlokalprojektet, finns det 40 moderniserade vårdplatser och några administrativa lokaler. Vårdlokalerna används för rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken som innefattar hjärnskaderehabilitering. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter inom Region Stockholm.

För mer information läs mer under "Detaljerad information om projekten" nedan.

Vill du veta mer?

Historik

Sjukhuset invigdes som Stockholms läns centrallasarett i Mörby, eller vanligen kallat Mörby lasarett, den 2 januari 1922. En omfattande om- och utbyggnad skedde under 1950- och 60-talen då huvuddelen av de nuvarande byggnaderna uppfördes och då fick sjukhuset också sitt nuvarande namn Danderyds sjukhus. De gamla lokalerna har renoverats och modifierats under åren för att följa utvecklingen av vården. De om- och nybyggnationer som genomförts under perioden 2015-2019 är den största förändringen på sjukhusområdet sedan 1964.

Arkitektur 

Den nya akutvårdsbyggnaden har planerats med människan i centrum, för såväl patienter som anhöriga och personal, i nära samarbete med vården med patientsäkerhet, effektivt patientflöde och arbetsmiljö i fokus. Logistiken i huset med snabba förflyttningar mellan våningsplan, verksamheter och funktioner är mycket centralt i en akutvårdsbyggnad där varje sekund kan ha stor betydelse för patienten. Utformningen i den nya byggnaden innebär också trevligare och mer ändamålsenliga lokaler för vårdpersonalen. Arkitekturen bygger på en evidensbaserad design med tydlig orienterbarhet och lummig grönska. Balkonger och perforerade lameller utgör ett skyddande lager mot solvärme och fungerar också som en utvändig gardin. Ljusgårdarna bidrar till ljusinsläpp och en kontakt mellan ute och inne. De ger också inre korridorer och rum tillgång till grönska. 

Invändigt ligger fokus på att tillföra värme, lekfullhet och färg i miljöerna. Interiören är därför både färgglad och grafiskt utformad. Varje våningsplan har sin egen färgpalett med olika färger på golvet, ett antal baskulörer på väggar samt en signalkulör per plan som betonar viktiga delar.

Miljöbyggnad

Akutvårdsbyggnaden har fått en preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2045 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som säkerställer att lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Locums ambition är att certifiera de pågående nybyggnationerna vid akutsjukhusen enligt Miljöbyggnad Guld eller Silver. Att uppnå Miljöbyggnad Guld är mycket tufft inte minst för en så tekniskt avancerad byggnad som denna. 15 indikatorer bedöms inom områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. För att uppnå den totala bedömningen guld behöver minst sex av femton indikatorer uppnå guldnivå. Akutvårdsbyggnaden uppfyller guldnivå för 14 av 15 indikatorer. Tack vare denna prestation blev akutvårdsbyggnaden i hård konkurrens utnämnd som en av tre finalister för priset ”Årets Miljöbyggnad 2019”.

Nya akutvårdsbyggnaden

Det här är inte vilken byggnad som helst, det är en livsviktig vårdbyggnad som ska fungera dygnet runt, året runt. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden är dimensionerad för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar. Byggnaden består av sju våningsplan och innefattar dessa verksamheter: akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik.

Vad du kanske inte visste om akutvårdsbyggnaden...

 • Akutmottagningen är dimensionerad för 95,000 patienter per år. 
 • I byggnaden finns 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter.
 • Byggnaden har 12 operationssalar med modulväggar, som möjliggör flexibilitet. Här finns också 24 vårdplatser för postoperativ vård (efter operation).
 • 1 000 medarbetare arbetar kommer att arbeta här av DSABs totalt cirka 4 000 anställda.
 • Byggnaden är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och utsågs 2019 som en av tre finalister till "Årets miljöbyggnad".
 • I byggnaden finns det 900 dörrar och 16 hissar. Den som åker alla hissar hela vägen upp lyfts totalt 398 meter, vilket motsvarar 1,2 Eiffeltorn.
 • Byggnadens area motsvarar 4 fullstora fotbollsplaner.
 • Som mest arbetade under byggperioden mer än 350 personer samtidigt inne på bygget.

Vårdlokalprojektet

De senaste åren har det pågått ett omfattande arbete med modernisering och teknisk upprustning av vårdlokaler i södra kvarteret, hus 38 och 39, vid Danderyds sjukhus, ett arbete som avslutades under 2019. Husen inrymmer också administrativa lokaler och träningslägenheten @home 2.0. Den tekniska upprustningen innefattar bland annat nya system för värme och kyla, sanering av miljöfarliga ämnen, ny ventilationsanläggning, utbyggt fläktrum på taket och nya fönster.

För vården innebär ombyggnationen modernisering av 40 vårdplatser. Lokalerna i hus 38 plan 3 används för rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken som innefattar hjärnskaderehabilitering, en verksamhet som tidigare fanns i en annan byggnad vid Danderyds sjukhus. Kliniken är Sveriges största inom rehabiliteringsmedicin och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering för patienter inom Region Stockholm. 

Vad du kanske inte visste om lokalerna för rehabmedicin...

 • I lokalerna ryms 22 vårdrum. Två av rummen är extra stora och det ger ett större flexibelt utrymme för anhöriga att vistas tillsammans med en inneliggande patient.
 • På den nybyggda vårdavdelningen finns gymnastiksal, träningskök och andra rum som möjliggör träning för patienten under större delen av dygnet. 
 • Konsten är medvetet utformad med tanke på rehabilitering för de patienter som rör sig utmed korridorerna. De kan få upplevelser av att upptäcka nya detaljer och djup i målningen allt eftersom. 

Godsmottagningen

Godsmottagningen vid Danderyds sjukhus har byggts om för att klara av att serva sjukhusets godsflöden som ökat i och med den nya akutvårdsbyggnaden. Ombyggnationen har resulterat i en större flexibel yta för hantering av gods samt fler administrativa arbetsplatser som kan samutnyttjas. Projektet pågick under 2018-2019 och innefattade renovering och ombyggnad av lokalerna för godsmottagningen, teknisk upprustning och förbättrad arbetsmiljö, en ny lastkaj utanför hus 17 och renovering av den befintliga lastkajen. Kvar att färdigställa under början av 2020 är de nya lokalerna för driftorganisationen.