Södersjukhuset

Mellan 2014 och 2020 har det pågått ny- och ombyggnation av Södersjukhuset. Tre nya nya byggnader har kommit till - en behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för logistik och service. Nya gator och parkområden har också skapats.

Bilder av Södersjukhuset

Korta fakta

Vårdinnehåll: Vuxenakut, operationssalar, pre-/post operation, sterilcentral, ambulanshall, patologi/cytologi, obduktion samt vårdavdelningar med enpatientsrum. Dessutom rum för avsked och en försörjningsbyggnad.
Pågår: 2014–2020.
Verksamhetsstart: Sker etappvis 2018-2020.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 18 000 plus 58 000 kvm.
Huvudentreprenörer: NCC och Arcona i nybyggnad och Tumba byggtjänst i ombyggnad.
Arkitekter: Link Arkitektur
Kostnad: 4 500 Mkr (bygg: 3 700 Mkr + inredning/utrustning: 800 Mkr).

 

Vad har vi byggt?

Tre nya byggnader uppförs i Södersjukhuset västläge. En behandlingsbyggnad om cirka 32 000 kvadratmeter, en vårdbyggnad med enpatientrum om cirka 18 000 kvadratmeter och en försörjningsbyggnad för hantering av avfall, tvätt och gods om cirka 6 000 kvadratmeter. Två byggnader som ligger i direkt anslutning till de nya byggnaderna byggs om. Därutöver byggs en ny ambulanshall och en ny akutentré. Den tidigare industriliknande miljön ersätts med en känsla av stadskvarter med gator och parker och närmiljön blir därmed mer attraktiv och tillgänglig för stadens invånare.  

Vårdbyggnaden har belönats med utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2018 av Sweden Green Building Council.

Vilken vård ska bedrivas här?

Sjukhuset får en ny vuxenakut med entré från Sjukhusbacken och som lokalmässigt går på tvären genom flera byggnader. I nära anslutning finns 24 operationssalar och en sterilcentralDessutom ryms här Kliniskt centrum för patologi/cytologi, Sveriges största obduktionsverksamhet samt Rum för avsked. De nya vårdavdelningarna rymmer totalt 183 enkelrum och en infektionsavdelning med ingång direkt utifrån.

 

Från luften - vad har hänt 2014-2020

Vill du veta mer?

Historik

Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget. Sjukhuset skapades av socialingenjören Hjalmar Cederström och arkitekten Hermann Imhäuser och är ett exempel på modernism med renhet, enkelhet, ljus och luft. Till- och ombyggnader har sedan gjorts varje decennium. När sjukhuset åter byggs ut görs det med stor respekt för den ursprungliga arkitekturen.

Arkitektur 

Söders vita pärla. De nya byggnaderna är ritade för att arkitektoniskt passa ihop med de ursprungliga husen från 1940-talet. I Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad har våningsplanen olika takhöjd och verksamhetsinnehåll – en variation som avspeglas i fasaden. Det snedskurna hörnet ökar sikten mellan husen och gör att byggnaden trots sin stora volym ger ett lätt intryck. Vårdbyggnaden ansluter direkt till sjukhusets södra fasad i västläget och bygger vidare på tanken om vårdflyglar.  En helt ny byggnad skapas också för hantering av avfall och tvätt, godsmottagning samt utrymmen för servicegruppen. Den tidigare industriliknande miljön väster om det befintliga sjukhuset ersätts med en känsla av stadskvarter med tydliga gröna inslag och närmiljön blir därmed mer attraktiv och tillgänglig för stadens invånare.

Miljöbyggnad

De tre nya byggnaderna har certifierats preliminärt enligt Miljöbyggnad Guld. Vårdbyggnaden utsågs dessutom till Årets Miljöbyggnad 2018 av Sweden Green Building Council. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2045 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som säkerställer att lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Därför är ambitionen att certifiera de pågående nybyggnationerna vid akutsjukhusen enligt Miljöbyggnad Guld.

Ny behandlingsbyggnad

Behandlingsbyggnaden är den största av de tre nya byggnaderna vid Södersjukhuset. Här ryms bland annat 24 nya operationssalar, sterilcentral och Rum för avsked. I anslutning byggs en ny ambulanshall och en ny akutentré samt flera befintliga byggnader moderniseras. 

Vad du kanske inte visste om den nya behandlingsbyggnaden...

• Förberedande arbeten startade 2014. Flera mindre byggnader och två vårdbyggnader revs.

• 46 000 ton betong, rivningsmassor samt jord forslades bort - motsvarar cirka 3 600 uttransporter.

• En fullskalig testmiljö för operation har använts för att förfina både byggmetoder och val av utrustning samt för att utbilda den personal som i framtiden ska arbeta i nya salar.

• Här finns Sveriges största obduktionsverksamhet/bårhus med över 300 likkylar.

• Behandlingsbyggnaden omfattar cirka 32 500 kvadratmeter.

• Byggnaden fick sin preliminära certifiering för den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld våren 2018.

 Ny vårdbyggnad

Vårdbyggnaden innehåller vårdavdelningar med totalt 183 enkelrum. Här finns en infektionsavdelning med ingång direkt utifrån. Byggnaden har snabb access till behandlingsbyggnaden genom en glasad länkbyggnad högt uppe i luften. Verksamheten i denna byggnad startar hösten 2019. 

Vad du kanske inte visste om den nya vårdbyggnaden...

• Förberedande arbeten startade 2016.

• Jägargatan leds under en del av huskroppen.

• Byggnadens arkitektur ansluter till Södersjukhusets struktur med flygelbyggnader mot vattnet.

• Vårdbyggnad omfattar cirka 19 000 kvadratmeter.

• Vårdbyggnaden fick sin preliminära certifiering för den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld våren 2018.

• Byggnaden utsågs av Sweden Green Building Council till Årets Miljöbyggnad 2018.

Ny försörjningsbyggnad

Försörjningsbyggnaden inrymmer bland annat godsmottagning och sop- och tvättsug. Här har också sjukhusets servicegrupps sina lokaler. Verksamheten i denna byggnad startade i mars 2018.

Vad du kanske inte visste om den nya försörjningsbyggnaden...

• Fasaden på byggnaden är ett konstverk bestående av ca 1300 kvm så kallad streckmetall.

• Konstverket på fasaden är skapat av Inger Andersson, Gustavsberg, och invändigt finns konst av Sebastian Freytag, Köln.

• Inkommande gods fraktas vidare in till sjukhusets verksamheter genom en kulvert.

• Försörjningsbyggnaden omfattar 6 000 kvadratmeter.

• Byggnaden fick sin preliminära certifiering för den högsta certifieringsnivån enligt Miljöbyggnad Guld våren 2018.