S:t Görans sjukhusområde

Mellan 2016 och 2023 pågår ny- och ombyggnader på sjukhuset. Projektet omfattar två nya vårdbyggnader som är anpassade för bedriva BB/förlossningsvård samt akut- och intensivvård. I projektet ingår också en ny större akutmottagning och ambulanshall samt ombyggnader i befintliga byggnader, som bland annat innebär nya operationssalar och en ny större röntgenavdelning och sterilcentral.

Blandade bilder från byggnationen, ute och inne

Korta fakta

Vårdinnehåll: Akutmottagning, ambulanshall, BB/Förlossning, vårdavdelningar och mottagningar. Pre -och postoperationsavdelning, operationssalar och snittsalar, endoskopi, fysioterapi, angiolaboratorium, röntgenavdelning, sterilcentral.
Pågår: 2016–2022/23.
Verksamhetsstart: Sker etappvis från 2016.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 29 200 m² nybyggnation och 10 000 m² ombyggnad.
Huvudentreprenörer: Skanska Sverige AB
Arkitekter: Arkitema Architects.
Kostnad: 2 500 Mkr (Capio svarar som privat aktör för inredning/utrustning).

 

Vad bygger vi?

Två nya vårdbyggnader om cirka 29 200 kvadratmeter byggs och dockas ihop med befintliga byggnader 30 och 40. Cirka 10 000 kvadratmeter byggs om i de befintliga lokaler. Målet med om- och utbyggnader är att skapa flexibla, hållbara, moderna vårdmiljöer anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård samt ge förutsättningar för öka patienternas möjligheter till delaktighet i vårdplanering och behandling. 

Vilken vård ska bedrivas här?

I de nya byggnaderna 20 och 45 samlas BB/förlossning med eftervård, akut- och intensivvård, vårdavdelningar och mottagningar för endoskopi och fysioterapiBB/förlossning kommer även att inrymmas i en del av byggnad 40 med två snittsalar och uppvaksplatser. I de befintliga byggnader bygger vi en ny större röntgenavdelning, en ny sterilcentral, fyra nya operationssalar med en större pre- och postopavdelning. 2016 invigdes en ny större akutmottagning. 

På fem år har S:t Görans sjukhusområdet fått en ny stadsbild

 

Vill du veta mer?

Nybyggnad

Nya vårdbyggnad 20, sträcker sig längs med S:t Göransgatan från Bågljusvägen. Nya byggnad 20 innehåller en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum avsedda för förlossning – och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden innehåller också endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme. 

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den innehåller en saneringsstation för gående saneringspatienter.

Nya vårdbyggnad 45, är byggd mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. Byggnaden  innehåller administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det har vi byggt ett nytt ställverk under jord och gjort renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Byggnaderna är klara och överlämnade till verksamheten.

 _ _ _

Ombyggnader i byggnad 30/40

En 1 500 m² stor sterilcentral byggs i byggnad 40, plan 1. Nuvarande sterilcentral, i by 30 plan 2 byggs om och blir del av postop-avdelningen (uppvakning efter operation). Lokalen beräknas bli klar i början av 2022.

En ny större post- och preopavdelning byggs om i etapper i byggnad 30, plan 2. Avdelningen beräknas stå helt klar i början av 2023 och omfattar cirka 1 500 m² ombyggnad.

Nya moderna lokaler avsedda för mottagningar byggs i byggnad 30, plan 00. De nya lokalerna som omfattar cirka 900 m² beräknas bli klara under 2021 och 2022. 

Klara delprojekt i byggnad 30/40

En ny större röntgenavdelning på cirka 1 300 m² står klar i byggnad 40, plan 00.
Nuvarande röntgen i 80-längan har flyttat in våren 2022.

Delar av byggnad 30, plan 1, 2 och 3 har byggts om och anpassats till BB/förlossningsverksamhet. BB/Förlossning inryms i en del av byggnad 40, plan 2 med två snittsalar och uppvaksplatser. Totalt cirka 650 respektive 300 m² yta har byggts om och anpassats för en modern förlossnings- och BB-verksamhet. I byggnad 20 byggdes det 4 300 m² avsedda för BB/förlossning. 

Sex nya jourrum står klara i byggnad 30, plan 1 för att möta den utökade verksamheten som nybyggnationen med fler antal vårdplatser och BB/förlossning innebär. 

Operationsavdelningen har byggts om och fått fyra nya operationssalar. Total yta som berördes av ombyggnad är cirka 1 000 m². Operationssalarna byggdes i nära anslutning till den nya sterilcentralen. 

Nya installationsutrymmen har byggts om i byggnad 40, plan 2 och 3 för ökat behov av ventilation mm.

Tidplan 

2017

• Markarbeten med schaktning och sprängning
• Rivningar för att göra plats för de nya byggnaderna

2018

• Bottenplattor till de nya byggnaderna gjöts
• Byggnadernas stommar byggdes
• Ombyggnationer av befintliga lokaler startade

2019

• De nya byggnaderna blev vädertäta
• Invändiga arbeten i de nya vårdbyggnaderna startade

2020-2022

• Installationer av sjukvårdsutrustning
• Byggnaderna 20 och 45 överlämnades till vården
• Ombyggnationerna i befintliga lokaler blir klara
• Konstinstallationer monteras och sätts upp

2021

• Patienter tas emot i de nya lokalerna