Huddinge sjukhusområde

Mellan 2015 och 2020 pågick nybyggnation av operation, intervention och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I projektet ingår även ombyggnation av lokalerna för förlossning och pre- och postoperation. Dessutom har det skett en ombyggnation av Huddinge allmänpsykiatri. Sjukhusparken har också utvecklats.

Huddinge-SI-projekt.gif
Foton: Locums Bildarkiv, Anders Bobert (White Arkitekter)

 

Korta fakta

Vårdinnehåll: Operation, intervention och röntgen i den nya byggnaden
samt sterilteknik, uppvakning och förlossning i den gamla sjukhuskroppen.
Pågår: 2015–2020.
Verksamhetsstart: Sker etappvis från 2019.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 8 000 plus 29 000 kvm.
Huvudentreprenörer: Skanska (den nya byggnaden) och Heving & Hägglund (den ombyggda delen av sjukhuset). 
Arkitekter: White Arkitekter och Carlstedt Arkitekter.
Kostnad: 2 7000 Mkr (bygg: 2 000 Mkr + inredning/utrustning: 700 Mkr).

 

Vad har vi byggt?

En ny byggnad om cirka 29 000 kvadratmeter uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Cirka 8 000 kvadratmeter har också byggts om i de lokaler som ligger invid den nya byggnaden. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv miljö med människan i centrum som tar Karolinska Huddinge in i framtidens hälso- och sjukvård.

Vilken vård ska bedrivas här?

I den nya byggnaden samlas operation, intervention, röntgen och sterilteknik. Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och har behövt flyttas. Därför har de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden byggts om för att innehålla avdelningar för pre- och postoperation samt förlossning och BB.

Huddinge allmänpsykiatri

 

Under 2016-2019 har det även skett en ombyggnation av Psykiatri Sydväst, som fått fler enkelrum med patientcentrerad vård. Totalt finns nu 135 vårdplatser i Huddinge, varav 120 är nybyggda. 

Korta fakta

Vårdinnehåll: Vårdplatser för allmänpsykiatri.
Pågår: 2016-2019.
Verksamhetsstart: 2017 och framåt. 
Kvadratmeter ombyggnation: 8 000 kvm 
Kostnad: 1 82 Mkr (bygg: 140 Mkr + inredning/utrustning: 42 Mkr).

 

På fem år har Huddinges sjukhusområde fått en ny stadsbild

Vill du veta mer?

Operation och intervention samlas

I den nya byggnaden skapas en ny operationsavdelning med 23 salar. Hit samlas även de interventionsavdelningar (skopi- och röntgenledda behandlingar), som idag är utspridda inom sjukhuset. Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt bidrar till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. De nya avdelningarna förses bland annat med ny medicinteknik, specialiserade hybridsalar och mobil utrustning.

Ny röntgenavdelning

Sjukhusets nuvarande röntgenavdelning är i stort behov av upprustning*. Röntgen är också något som behöver ligga i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. I den nya byggnaden skapas nya förutsättningar för en modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara det ökade behovet.

Ny sterilteknikavdelning

Diskning av gods som ska återsteriliseras, sterilcentralen och sterilförrådet är idag placerade på olika platser inom sjukhuset. Dessa processteg samlas till en sammanhållen sterilteknisk avdelning, i nära anslutning till de nya operations- och interventionsavdelningarna. Detta ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hanteringen av sterilt material.

Ombyggda lokaler

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och har behövt flyttas. Därför har de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden byggts om. Detta gäller den pre- och postoperativa avdelningen och förlossningsavdelningen.

Omflyttningar planeras noga

Under byggprocessen har en del av sjukhusets avdelningar behövt flytta permanent men också tillfälligt. Omflyttningarna har planerats noga och skett med patienternas och medarbetarnas bästa i centrum.

Harmoniska och funktionella miljöer

De ny- och ombyggda lokalerna utformas i en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet. Konstnärliga utsmyckningar integreras med såväl arkitektur som byggtekniska lösningar och på så sätt bidrar de till den positiva miljön. 

Hållbarhet viktigt

Om- och nybyggnationerna ska uppfylla Region Stockholms mål för klimat- och resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete. Det innebär bland annat att energianvändningen ska vara låg och att förnybara energikällor användas. Byggnaderna ska också uppföras med material som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Lokalerna görs flexibla för att verksamheter ska kunna förändras utan större ombyggnationer och blir därmed hållbara över tid. Den nya byggnaden har blivit certifierad med Miljöbyggnad Guld samt finansierad med gröna obligationer.* Gäller ej magnetkameror i C2 plan 03 som kommer vara kvar även efter nybyggnationen.


Nyrenoverat hos Psykiatri Sydväst 

Vi har helrenoverat allmänpsykiatrins lokaler i Huddinge. 8 000 kvadratmeter har byggts om och Psykiatri Sydväst har nu 135 vårdplatser i Huddinge, varav 120 är nybyggda. I och med ombyggnationen har Psykiatri Sydväst fått fler enkelrum med patientcentrerat vård. Avdelningarna för heldygnsvård är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum.