Detaljbild på händer som håller en vit mobiltelefon. I bakgrunden syns ett tangentbord.
Detaljbild på händer som håller en vit mobiltelefon. I bakgrunden syns ett tangentbord.

Incidentrapportering

Det kan uppstå situationer då en incidentrapport måste upprättas. Här kan du läsa vid vilka situationer och vilka rutiner som gäller.

Kriterier för incidenter

  • Att allvarlig personskada, omfattande sakskada, betydande skada på miljö eller ekonomisk skada inträffat eller kunnat inträffa.
  • Att incidenten indikerar systemfel eller att det på annat sätt finns risk för upprepning.
  • Att incidenten uppmärksammas eller kan komma att uppmärksammas av media.
  • Automatlarm till räddningstjänsten (där räddningstjänsten har varit på plats).
  • Att personuppgifter har oavsiktligt eller olagligt förstörts, förlorats, ändrats eller röjts till, alternativt gjorts åtkomliga till obehörig.

Här gör du din incidentrapport.  

Rapportering

Alla kan rapportera in en incident. 

En muntlig anmälan ska göras till berörd driftcontroller eller fastighetsförvaltare inom Locum där det är möjligt. Vid allvarligare incidenter och olyckor lämnas rapport även direkt till VD, fastighetsdirektören och kommunikationsenheten inom Locum. Vid incidenter inom Locum AB görs anmälan till berörd chef och säkerhetschefen. Vid personuppgiftsincidenter ska dataskyddsombudet informeras.

När en incidentrapport skapats och berört förvaltningsobjekt är valt skickas ett e-postmeddelande till ansvarig driftcontroller. Den specifika incidenten analyseras och åtgärd beslutas utifrån denna. Driftcontrollern behandlar antingen ärendet själv eller tilldelar det till en projektledare eller någon annan REQS-användare som i så fall behandlar ärendet. Tilldelning kan endast göras av driftcontroller eller projektområdeschef.

Omfattning och åtgärd beslutas i samråd med ansvariga inom respektive fastighetsområde och berörda avdelnings- och enhetschefer i syfte att minska risken att liknade incidenter uppstår i annan fastighet.

Ansvarig driftcontroller/projektområdeschef svarar för att incidenterna följs upp inom respektive område som de är ansvarig för, incidenten ska hanteras inom två veckor räknat från det datum som incidenten rapporterades in.

Vid återkommande incidenter eller skador som är av mycket allvarlig karaktär förs ärendet vidare till säkerhetschef.

Om incidenterna bedöms vara av regionsövergripande karaktär och där flera fastigheter kan påverkas, ska en gemensam risk- och sårbarhetsanalys genomföras samt rapporteras till säkerhetschef.

Efter den akuta krisen är över sker en uppföljning och utvärdering av hur hanteringen av hur incidenten hanterats. De frågor som ska besvaras är:

  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad ska/behöver förbättras?

Efter att ärendet har behandlats ska det anmälas till myndigheter.

Anmälan till polisen

När man kan konstatera att incident eller skada har uppstått genom en brottslig handling ska alltid en polisanmälan göras av den som upptäckt- och incidentrapporterat händelsen, stäm alltid av detta med din kontaktperson hos Locum.