Detaljbild på en megafon som hålls utav en man.
Detaljbild på en megafon som hålls utav en man.

Locums visselblåsarfunktion

Locums arbete präglas av hög affärsmässig etik. Vi arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption samt givande och tagande av muta. Systemet med en visselblåsarfunktion möjliggör för medarbetare, kunder och leverantörer att anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter.

Syftet med funktionen är att allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska komma till Locums kännedom när ordinarie informations- och rapporteringskanaler inte kan användas.

Genom visselblåsarfunktionen upprätthåller vi kundernas, leverantörernas och medarbetarnas förtroende för verksamheten.

Vad kan anmälas?

Visselblåsarfunktionen ska som nämnts ovan användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter eller allvarliga missförhållanden. Det kan röra ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri, stöld, bokföringsbrott eller brott mot annan redovisnings – eller skattelagstiftning. Det kan också handla om allvarliga åsidosättanden av lagen om offentlig upphandling, av miljölagstiftning, av arbetsmiljölagen eller av annan lag eller för Locum gällande styrdokument avseende t. ex. undvikande av intressekonflikter.

Du behöver inte ha något underlag som styrker din misstanke men anmälan får inte göras med vetskap om att uppgifterna är falska.

Vad ska jag göra om jag har något att anmäla?

Locum har inrättat en extern mottagningsfunktion som du kan göra din anmälan till. Det är advokat Tomas Underskog vid Advokatfirman Åberg & Co. Advokat Tomas Underskog når du genom följande kanaler. Du kan vara anonym i din anmälan.

  • Via e-post till e-postadress: tomas.underskog@adv-aberg.se
  • Postadress: Advokat Tomas Underskog, Advokatfirman Åberg & Co, Box 16295, 103 25 Stockholm
  • Telefonnummer: 08 696 95 78
  • Genom sms: 0708 68 88 20

För personal på Advokatfirman Åberg & Co gäller advokatsekretess.

Vilken information bör en anmälan innehålla?

För att anmälan skall kunna hanteras på ett bra sätt fordras vissa grundläggande uppgifter samtidigt som du ska tänka på att utelämna onödiga personuppgifter. Följande uppgifter bör finnas med i anmälan.

  • På vilket sätt du tycker att lag eller regler överträtts?
  • Hur har du fått kännedom om överträdelsen?
  •  Vem/vilka misstänks ha begått överträdelsen?
  • När skedde överträdelsen eller pågår missförhållandet fortfarande?
  • Har du tidigare försökt påtala överträdelsen och vilket blev resultatet av detta?
  •  Har du någon dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning?

Resulterar en utredning i kvarstående misstanke om brott så gör Locum en polisanmälan.

Läs om Locums hantering av personuppgifter.