Vit visselpipa på blå bakgrund.
Vit visselpipa på blå bakgrund.

Locums visselblåsarfunktion

Locums arbete präglas av hög affärsmässig etik. Vi arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption. Systemet med en visselblåsarfunktion möjliggör för medarbetare, kunder och leverantörer att på ett tryggt sätt anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter.

Syftet med funktionen är att allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska komma till Locums kännedom när ordinarie informations- och rapporteringskanaler inte kan användas.

Genom visselblåsarfunktionen upprätthåller vi kundernas, leverantörernas och medarbetarnas förtroende för verksamheten.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Sedan den 17 december 2021 gäller lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. Lagen ger ett särskilt skydd till vissa i lagen angivna kategorier som rapporterar misstankar om oegentligheter. Dessa kategorier är anställda, arbetssökande, praktikanter, egenföretagare som utför uppdrag för Locum och vissa andra personer som arbetar under Locums kontroll och ledning.

Personer som inte omfattas av lagen kan också använda Locums visselblåsarfunktion, men kan garanteras samma skydd som lagen ger, till exempel kan inte sekretess garanteras om anmälarens namn framgår av anmälan. 

Vad kan anmälas?

Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Det kan röra ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri, stöld, bokföringsbrott eller brott mot annan redovisnings – eller skattelagstiftning. Det kan också handla om allvarliga åsidosättanden av lagen om offentlig upphandling, av miljölagstiftning, av arbetsmiljölagen eller av annan lag eller för Locum gällande styrdokument avseende t. ex. undvikande av intressekonflikter.

Du kan vara anonym i din anmälan. Du behöver inte ha något underlag som styrker din misstanke men du ska anledning att tro att informationen du lämnar är sann.

Vad ska jag göra om jag har något att anmäla?

Locum har inrättat en extern mottagningsfunktion som du kan göra din anmälan till. Det är advokat Tomas Underskog vid Advokatfirman Åberg & Co. Advokat Tomas Underskog når du genom följande kanaler. Du kan vara anonym i din anmälan.

  • Via e-post till e-postadress: tomas.underskog@adv-aberg.se
  • Postadress: Advokat Tomas Underskog, Advokatfirman Åberg & Co, Box 16295, 103 25 Stockholm
  • Telefonnummer: 08 696 95 78
  • Genom sms: 0708 68 88 20

För personal på Advokatfirman Åberg & Co gäller advokatsekretess.

Du kan också göra din anmälan till Locums interna rapporteringskanal visselblåsarfunktion.locum@regionstockholm.se

Vilken information bör en anmälan innehålla?

För att anmälan skall kunna hanteras på ett bra sätt fordras vissa grundläggande uppgifter samtidigt som du ska tänka på att utelämna onödiga personuppgifter. Om du väljer att lämna ditt namn, vilket kan underlätta utredningen, måste du vara medveten om att du inte kan garanteras sekretess om du inte omfattas av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, se ovan. 

Följande uppgifter bör finnas med i anmälan.

  • På vilket sätt du tycker att lag eller regler överträtts?
  • Hur har du fått kännedom om överträdelsen?
  • Vem/vilka misstänks ha begått överträdelsen?
  • När skedde överträdelsen eller pågår missförhållandet fortfarande?
  • Har du tidigare försökt påtala överträdelsen och vilket blev resultatet av detta?
  • Har du någon dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning?

Hur hanterar Locum en anmälan?

Visselblåsarfunktion tar emot anmälan och har, när det är möjligt, kontakt med den rapporterande personen. Visselblåsarfunktion följer upp och utreder, ibland med stöd av extern utredare, det som har rapporteras. Visselblåsarfunktion lämnar återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer, förutsatt att så är möjligt.

Resulterar en utredning i kvarstående misstanke om brott så gör Locum en polisanmälan.

Behandling av personuppgifter

En anmälan genom visselblåsarfunktionen som innehåller personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och lagen om kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen.

Ändamålet med behandling av personuppgifter är att kunna följa upp en rapport om misstänkta missförhållanden samt om det är nödvändigt för att vidta åtgärder med anledning av vad som framkommit vid uppföljningen av ärendet. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är att Locum har en rättslig förpliktelse att tillhandahålla en visselblåsarfunktion och att Locum kan behöva utföra behandlingar för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter i ett uppföljningsärende behandlas som längst två år efter det att ärendet avslutades, såvida uppgifterna inte ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras och bevaras eller lämnas till en arkivmyndighet.

Läs om Locums hantering av personuppgifter.